Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.194.30

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY
z dnia 8 czerwca 2017 r.
w sprawie odnowienia składu Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

(2017/C 194/04)

(Dz.U.UE C z dnia 17 czerwca 2017 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego 1 , w szczególności jego art. 4,

uwzględniając kandydaturę przedstawioną przez rząd Węgier,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją z dnia 14 lipca 2015 r. 2  i decyzją z dnia 14 września 2015 r. 3  Rada mianowała członków Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres od dnia 18 września 2015 r. do dnia 17 września 2018 r.

(2) W wyniku rezygnacji Lázla ODROBINY zwolniło się jedno stanowisko członka Rady Zarządzającej Centrum z ramienia Węgier w kategorii przedstawicieli rządów.

(3) Członków Rady Zarządzającej centrum należy mianować na pozostały okres bieżącej kadencji, czyli do dnia 17 września 2018 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Członkiem Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 17 września 2018 r., zostaje niniejszym mianowana następująca osoba:

PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW

WĘGRY

Krisztina VUJKOV TOMORNÉ

Artykuł  2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w celach informacyjnych.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
K. SIMSON
Przewodniczący
1 Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1.
2 Dz.U. C 232 z 16.7.2015, s. 2.
3 Dz.U. C 305 z 16.9.2015, s. 2.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.