Obwieszczenie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1/2003 w sprawie COMP/C.2/38.681 - Universal International Music BV/MCPS i inni (Drugie Porozumienie z Cannes).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.122.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2006 r.

Obwieszczenie opublikowane na podstawie art. 27 ust. 4 rozporządzenia Rady nr 1/2003 w sprawie COMP/C.2/38.681 - Universal International Music BV/MCPS i inni (Drugie Porozumienie z Cannes)

(2006/C 122/02)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 23 maja 2006 r.)

1.

Wprowadzenie

1. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) 1/2003(1), Komisja może zdecydować - w przypadkach w których zamierza przyjąć decyzję nakazującą zaprzestania naruszenia i gdy zainteresowane strony zaproponują zobowiązania uwzględniające zastrzeżenia wyrażone przez Komisję we wstępnej fazie rozpatrywania sprawy - o uczynieniu takich zobowiązań wiążącymi dla przedsiębiorstw. Decyzja taka może zostać przyjęta na czas określony i oznacza, że nie ma już dalszych podstaw do podejmowania działań przez Komisję. Zgodnie z art. 27 ust. 4 omawianego rozporządzenia Komisja opublikuje zwięzłe streszczenie sprawy i zasadniczą treść zobowiązań. Zainteresowane strony mogą przedłożyć swoje uwagi w terminie wyznaczonym przez Komisję.

2.

Strony i porozumienie

2. Dnia 27 lutego 2003 r. wytwórnia fonograficzna Universal International Music BV złożyła do Komisji skargę dotyczącą klauzuli drugiego porozumienia z Cannes (zwanego dalej porozumieniem), które jest porozumieniem zawartym przez 13 europejskich stowarzyszeń zbiorowego zarządzania mechanicznymi prawami autorskimi(2) i pięcioma największymi wydawcami muzycznymi(3). Porozumienie ma na celu uregulowanie niektórych zagadnień dotyczących stosunków między 13 stowarzyszeniami zbiorowego zarządzania i pięcioma największymi wydawcami muzycznymi w zakresie zarządzania mechanicznymi prawami autorskimi do zwielokrotniania nagrań dźwiękowych na nośnikach fizycznych. Następnie porozumienie zostało zgłoszone Komisji zgodnie z procedurą przewidzianą w rozporządzeniu nr 17. Procedura zgłoszenia została przerwana po wejściu w życie rozporządzenia nr 1/2003.

3.

Wstępna ocena

3. Komisja poinformowała 13 stowarzyszeń zbiorowego zarządzania i pięciu największych wydawców pismem z dnia 24 stycznia 2006 r. o wstępnej ocenie w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1/2003.

4. Zgodnie ze wstępną oceną Komisji dwie klauzule porozumienia budzą poważne obawy związane z ich zgodnością z art. 81 Traktatu WE i art. 53 Porozumienia EOG. Pierwsza z nich to klauzula 9 lit. a) porozumienia, odnosząca się do przyznawania rabatów przez stowarzyszenia zbiorowego zarządzania na rzecz wytwórni fonograficznych w ramach centralnych porozumień licencyjnych, które obejmują różnorodny repertuar i są kompleksowymi licencjami obejmującymi cały obszar EOG. Druga klauzula, 7 lit. a) ppkt i), odnosi się do prawa stowarzyszeń zbiorowego zarządzania do podejmowania działalności w zakresie komercyjnego wydawania lub produkcji płyt.

5. Zgodnie z klauzulą 9 lit. a) porozumienia stowarzyszenie zbiorowego zarządzania musi uzyskać pisemną zgodę "stosownego członka" przed przyznaniem rabatu wytwórni fonograficznej w ramach centralnego porozumienia licencyjnego. Rabat obliczany jest jako odsetek opłat administracyjnych, które na rzecz stowarzyszeń zbiorowego zarządzania uiszczają ich członkowie za zarządzanie należącymi do nich prawami autorskimi. Uwzględniając fakt, że centralne porozumienie licencyjne zazwyczaj dotyczy całego repertuaru stowarzyszenia zbiorowego zarządzania (tj. repertuaru jego członków oraz repertuaru innych stowarzyszeń zbiorowego zarządzania, który został udostępniony stowarzyszeniu na mocy umów o wzajemnej reprezentacji), klauzula ta oznaczałaby, że stowarzyszenie zbiorowego zarządzania musiałoby uzyskać pisemną zgodę wszystkich zrzeszanych przez siebie członków, których mogą być tysiące. Istnieje również inna możliwość interpretacji tej klauzuli, według której wymaga ona również zgody innych członków stowarzyszeń zbiorowego zarządzania lub innych stowarzyszeń zbiorowego zarządzania. Tym samym, skutkiem tego postanowienia może być uniemożliwianie przyznawania rabatów przez stowarzyszenie zbiorowego zarządzania negocjujące centralne porozumienie licencyjne z wytwórnią fonograficzną.

6. Klauzula 7 lit. a) ppkt i) stanowi, że stowarzyszenia zbiorowego zarządzania nie mają nigdy prawa podejmować działalności, która może polegać na działalności prowadzonej przez wydawcę lub wytwórnię fonograficzną. Zgodnie z oceną Komisji celem tej klauzuli i jej potencjalnym skutkiem jest utrwalenie obecnej struktury rynkowej i zapobieżenie wszelkiej przyszłej konkurencji ze strony stowarzyszeń zbiorowego zarządzania zagrażającej wydawcom muzycznym lub wytwórniom fonograficznym.

4.

Zasadnicza treść zaproponowanych zobowiązań

7. Strony drugiego porozumienia z Cannes nie zgadzają się ze wstępną oceną Komisji. Tym niemniej zgodnie z art. 9 rozporządzenia nr 1/2003 strony zaproponowały zobowiązania, które mogą podjąć, aby uwzględnić zastrzeżenia Komisji dotyczące konkurencji. Zobowiązania odnoszą się zarówno do klauzuli 9 lit. a) jak i do klauzuli 7 lit. a) ppkt i) porozumienia.

8. W odniesieniu do klauzuli 9 lit. a), strony drugiego porozumienia z Cannes zaproponowały zobowiązanie zmiany brzmienia klauzuli. Klauzula 9 lit. a) w nowym brzmieniu stanowić będzie, że stowarzyszenie zbiorowego zarządzania może przyznać rabat wytwórni fonograficznej, jeżeli zdecyduje o tym odpowiedni organ tego stowarzyszenia. Stanowi ono również, że z wyjątkiem czterech przypadków wymienionych w klauzuli, wszystkie rabaty i inne zniżki przyznawane wytwórniom fonograficznym są zawierane w stawce określonej w porozumieniu i nie zmniejszają dochodu członków stowarzyszeń zbiorowego zarządzania.

9. W odniesieniu do klauzuli 7 lit. a) ppkt i), strony drugiego porozumienia z Cannes zgodziły się usunąć klauzulę i w przyszłości nie wprowadzać klauzuli o podobnych skutkach.

5.

Wezwanie do zgłaszania uwag

10. Komisja zamierza, po zbadaniu rynku, przyjąć decyzję zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) 1/2003 ogłaszającą zobowiązania streszczone powyżej i opublikowane jako wiążące na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji.

11. Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia 1/2003 Komisja wzywa zainteresowane strony trzecie do zgłaszania uwag na temat zaproponowanych zobowiązań. Uwagi te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty niniejszej publikacji. Strony zainteresowane są również proszone o przedłożenie swoich uwag w wersji nieopatrzonej klauzulą poufności, z której usunięto tajemnice handlowe oraz pozostałe informacje poufne, oraz zastąpiono je nieopatrzonym klauzulą poufności streszczeniem lub słowami "[tajemnica handlowa]" lub "[poufne]". Zastosujemy się do odpowiednio uzasadnionych wniosków.

12. Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą elektroniczną (GREFFE-ANTITRUST@cec.eu.int), faksem (nr faksu: (32-2) 295 01 28) lub listownie z dopiskiem zawierającym numer referencyjny: COMP/C.2/38.681 - Universal International Music BV/MCPS i inni na poniższy adres Kancelarii ds. przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję i nadużywania pozycji dominującej w Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji w Brukseli:

European Commission

Directorate-General for Competition

Antitrust Registry

B-1049 Brussels

Fax (32-2) 295 01 28

______

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, str. 1-25).

(2) 13 omawianych stowarzyszeń to: AEPI, AustroMechana, GEMA, MCPS, MCPSI, NCB, SABAM, SDRM, SGAE, SIAE, SPA, STEMRA i SUISA.

(3) Pięcioro największych wydawców muzycznych to BMG, EMI, Sony, Universal i Warner.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.