Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.174.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 16 maja 2023 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro
(2023/C 174/08)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Hiszpanię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Hiszpania

Upamiętniane wydarzenie: Hiszpańska prezydencja w Radzie UE

Opis motywu: Motyw przedstawia dwa obrazy. Pierwszym z nich jest logo hiszpańskiej prezydencji w Radzie UE. Logo otaczają napisy: "ESPANA 2023 - PRESIDENCIA ESPANOLA" i "CONSEJO DE LA UNION EUROPEA" ("Hiszpania 2023 - prezydencja hiszpańska" i "Rada Unii Europejskiej"). Drugi obraz, w egzerdze, przedstawia oznaczenie mennicy Fabrica Nacional de Moneda y Timbre Real Casa de la Moneda, czyli literę "M" w koronie.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1,5 mln monet

Data emisji: 1 czerwca 2023

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.