Nowa strona narodowa obiegowych monet euro.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.166.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 maja 2020 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2020/C 166/02)

(Dz.U.UE C z dnia 14 maja 2020 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Maltę

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Malta

Upamiętniany motyw: Obiekty światowego dziedzictwa Unesco - prehistoryczne świątynie Skorba

Opis motywu: Motyw przedstawia prehistoryczne świątynie Skorba, znajdujące się niedaleko miejscowości Żebbiegћ w północnozachodniej części Malty. Kompleks składa się z dwóch równoległych do siebie świątyń. Zostały one zbudowane na o wiele starszych pozostałościach osadnictwa, odkrytych poza kompleksem świątynnym. Świątynie Skorba nie są tak monumentalne jak pozostałe świątynie na maltańskich wyspach. Niemniej jednak mają one ogromne znaczenie, na ich podstawie archeolodzy mogli bowiem odtworzyć kolejność rozwoju kultury prehistorycznej na Malcie oraz ustalić, że wyspy zostały zasiedlone około 5 000 lat p.n.e. W górnej części motywu widnieje napis "SKORBA TEMPLES 3600-2500 BC". Na dole znajdują się: nazwa państwa emitującego - "MALTA" i rok emisji - "2020".

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 170 tys. monet

Data emisji: maj/czerwiec 2020 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.