Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2019.192.26

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 czerwca 2019 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2019/C 192/10)

(Dz.U.UE C z dnia 7 czerwca 2019 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Estonię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Estonia

Upamiętniane wydarzenie: 150. jubileusz Festiwalu Pieśni

Opis motywu: Motyw inspirowany jest procesją festiwalową w strojach ludowych, która porusza się jak morskie fale, wśród okrzyków wyrażających dumę i radość. Motyw łączy muzykę, stroje ludowe i różne miejscowości, w których odbywały się imprezy w ramach wielkiego i ważnego Festiwalu Pieśni. W motywie są również pierwsze nuty hymnu państwowego, a na dole znajduje się napis "Laulupidu 150" (150. jubileusz Festiwalu Pieśni). W górnej części monety widnieje rok emisji "2019", a u dołu nazwą państwa emitującego "EESTI".

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1 000 000 monet

Data emisji: czerwiec 2019 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.