Dz.U.UE.C.2018.466.20

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 466/11)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2018 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Luksemburg

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Luksemburg

Upamiętniane wydarzenie: 100. rocznica wstąpienia na tron Wielkiej Księżnej Szarlotty

Opis motywu: Po lewej stronie motywu widnieje wizerunek Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Henryka, a po prawej stronie - wizerunek Wielkiej Księżnej Szarlotty. W dolnej części motywu znajduje się nazwa państwa emitującego "LUXEMBOURG", a poniżej rok emisji "2019". U góry motywu, w formie półokręgu wokół wizerunków umieszczono napis "Centenaire de l'accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte" (setna rocznica wstąpienia na tron Wielkiej Księżnej Szarlotty).

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 500 tys. monet

Data emisji: styczeń 2019 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).