Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.466.19

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 466/10)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2018 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Włochy

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Włochy

Upamiętniane wydarzenie: 500. rocznica śmierci Leonardo da Vinci

Opis motywu: Motyw przedstawia detal obrazu "Dama con l'ermellino" (Dama z gronostajem) Leonarda da Vinci (Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie). Po lewej stronie motywu widnieje napis "Leonardo", inicjały autorki projektu Marii Angeli Cassol "MAC" oraz logo skrótu "RI" oznaczającego Republikę Włoską; po prawej stronie motywu znajduje się znak mennicy rzymskiej "R" oraz daty "1519-2019" będące odpowiednio rokiem śmierci Leonarda oraz rokiem emisji monet.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 3 mln monet

Data emisji: styczeń 2019 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.