Dz.U.UE.C.2018.466.17

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 466/08)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2018 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Niemcy

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Niemcy

Upamiętniane wydarzenie: 70. rocznica powstania Bundesratu

Opis motywu: Motyw przedstawia bardzo szczegółowo oddany, precyzyjnie wyrzeźbiony obraz budynku Bundesratu. W górnej połowie wewnętrznej części monety umieszczono znak odpowiedniej mennicy ("A", "D", "F", "G" lub "J"), inicjały artysty i rok "2019". W dolnej połowie wewnętrznej części monety widnieje napis "BUNDESRAT" i kod państwa emitującego - Niemiec - "D".

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 30 mln monet

Data emisji: styczeń/luty 2019 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).