Dz.U.UE.C.2018.466.16

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 466/07)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2018 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Belgię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Belgia

Upamiętniane wydarzenie: 25-lecie Europejskiego Instytutu Walutowego (EIW)

Opis motywu: Prawa strona wewnętrznej części monety przedstawia portret Alexandre'a Lamfalussy'ego, pierwszego prezesa EIW, z jego nazwiskiem umieszczonym pod portretem. Po lewej stronie widnieje skrót "EMI" (EIW), który został wypośrodkowany, a powyżej znajduje się data 1994. Jest to rok ustanowienia EIW i wyznaczenia Lamfalussy'ego jako pierwszego prezesa instytutu. Poniżej skrótu "EMI" zilustrowano kilka spadających na siebie monet oznaczonych, patrząc od góry, jako "€", "ECU" i "BEF". Biorąc pod uwagę fakt, że jest to emisja belgijska, zdecydowaliśmy się na "BEF" - kod naszej poprzedniej waluty krajowej. Tak przedstawiony motyw ma symbolizować przejście od walut krajowych do wspólnej waluty europejskiej - euro - ponieważ głównym zadaniem EIW było ustanowienie Europejskiego Systemu Banków Centralnych, w tym EBC, i nowej waluty. W górnej części lewej strony monety widnieje napis "European Monetary Institute" (Europejski Instytut Walutowy).

Z uwagi na to, że monety wybijać będzie Holenderska Mennica Królewska, po lewej stronie motywu znajduje się znak mennicy w Utrechcie (różdżka Merkurego) oraz belgijski znak mincerski (herb gminy Herzele). Kod państwa BE i rok wybicia 2019 umieszczono na dole motywu. Po prawej stronie motywu znajdują się inicjały twórcy projektu ("LL"), którym jest Luc Luycx.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 155 tys. monet

Data emisji: styczeń 2019 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).