Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2018.466.15

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2018/C 466/06)

(Dz.U.UE C z dnia 28 grudnia 2018 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Belgię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Belgia

Upamiętniane wydarzenie: 450. rocznica śmierci Pietera Bruegla (starszego)

Opis motywu: Na wewnętrznej części monety przedstawiono portret słynnego belgijskiego artysty Pietera Bruegla (starszego) oraz obraz stojący na sztaludze. U góry widnieje napis P. Bruegel, rok 1569, obok którego znajduje się niewielki krzyżyk oznaczający rok zgonu, oraz rok 2019 - rok emisji.

Z uwagi na to, że monety wybijać będzie Holenderska Mennica Królewska, po lewej stronie motywu znajduje się znak mennicy w Utrechcie (różdżka Merkurego) oraz belgijski znak mincerski (herb gminy Herzele) i kod państwa BE. Po prawej stronie motywu znajdują się inicjały twórcy projektu (LL), którym jest Luc Luycx. Wreszcie wokół krawędzi wewnętrznej części monety małe kropki tworzą okrąg.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 155 tys. monet

Data emisji: styczeń 2019 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.