Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.320.5

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 września 2017 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2017/C 320/04)

(Dz.U.UE C z dnia 27 września 2017 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Luksemburg

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2  państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności warunek stanowiący, że monety mogą mieć wyłącznie nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Luksemburg

Upamiętniane wydarzenie: 200. rocznica urodzin Wielkiego Księcia Guillaume'a III

Opis motywu: Po lewej stronie monety widnieje wizerunek Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Henryka spoglądającego na lewo, natomiast po prawej stronie znajduje się wizerunek Jego Królewskiej Wysokości Wielkiego Księcia Guillaume'a III. Na górze monety widnieje rok "2017". Na dole monety znajduje się napis "GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG". Nad wizerunkiem Wielkiego Księcia Guillaume'a widnieje napis "GUILLAUME III" i rok urodzenia "*1817".

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest 12 gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 500 tys. monet

Data emisji: październik/listopad 2017 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.