Nowa strona narodowa obiegowych monet euro.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2016.97.21

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 marca 2016 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2016/C 97/09)

(Dz.U.UE C z dnia 12 marca 2016 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Portugalię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro 1 . Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. 2 państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Portugalia

Upamiętniane wydarzenie: 50 lat od powstania pierwszego mostu łączącego brzegi rzeki Tag.

Opis motywu: Na monecie przedstawiono wizerunek mostu. Na górze po prawej stronie znajduje się napis "PORTUGAL". W dolnej części po prawej stronie umieszczono, jeden pod drugim napisy "PONTE", "25 DE ABRIL", "1966" i "2016". U dołu po lewej stronie widnieje znak mennicy - "INCM" a pośrodku - nazwisko twórcy motywu "JOSÉ AURÉLIO".

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 500 000

Data emisji: lipiec 2016 r.

1 Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.
2 Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.