Nowa strona narodowa obiegowych monet euro.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.103.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 kwietnia 2012 r.

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2012/C 103/03)

(Dz.U.UE C z dnia 11 kwietnia 2012 r.)

grafika

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Francję

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro(1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r.(2) państwom członkowskim oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze Wspólnotą przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Francja

Upamiętniana postać: Setna rocznica narodzin Abbé Pierre'a, znanego we Francji obrońcy najuboższych

Opis motywu:

Na monecie znajduje się portret Abbé Pierre'a w charakterystycznym berecie, znak jego fundacji oraz mikrotekst w brzmieniu "Et les autres?", co było jego ulubionym powiedzeniem, przypominającym, że nigdy nie należy zapominać o niesieniu pomocy innym. Po lewej stronie znajdują się litery "RF" oznaczające Republikę Francuską oraz róg obfitości, czyli znak Mennicy Paryskiej, natomiast po prawej stronie znajduje się kwiatek będący symbolem warsztatu grawerskiego.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1 milion

Data emisji: Lipiec 2012 r.

______

(1) Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2) Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.