Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.11.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 stycznia 2005 r.

NOWA STRONA NARODOWA OBIEGOWYCH MONET EURO

(2005/C 11/03)

(Dz.U.UE C z dnia 15 stycznia 2005 r.)

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

Narodowa strona nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro wyemitowanej przez Luksemburg

Obiegowe monety euro posiadają status prawnego środka płatniczego na terenie całej strefy euro. W celu powiadamiania podmiotów zawodowo zajmujących się monetami oraz ogółu społeczeństwa, Komisja publikuje wszystkie nowe wzory monet euro(1) Zgodnie z odpowiednimi konkluzjami Rady z dnia 8 grudnia 2003 r.(2), dopuszcza się emisję pewnej liczby okolicznościowych obiegowych monet euro przez Państwa Członkowskie oraz państwa, które zawarły Układ Monetarny ze Wspólnotą przewidujący emisję obiegowych monet euro, pod warunkiem, że dane państwo wyemituje co najwyżej jeden nowy wzór monety na rok, i że wartość nominalna monety wynosi 2 €. Monety te odpowiadają właściwościom technicznym zwykłych obiegowych monet euro, ale posiadają cechę okolicznościową na rewersie narodowym.

Państwo emitujące: Luksemburg.

Cecha okolicznościowa: pięćdziesiąta rocznica Wielkiego Księcia Henryka, piąta rocznica jego wstąpienia na tron i setna rocznica śmierci Wielkiego Księcia Adolfa.

Opis wzoru: Moneta przedstawia po lewej stronie części wewnętrznej podobiznę Jego Królewskiej Wysokości, Wielkiego Księcia Henryka, skierowaną w prawo, nałożoną na wizerunek byłego Wielkiego Księcia Adolfa umieszczony po prawej stronie części wewnętrznej. Nad podobiznami widnieje, w formie półkolistej, legenda "GRANDS-DUCS DE LUXEMBOURG". Napis "HENRI * 1955 ADOLPHE + 1905 " wygrawerowany jest poniżej ich podobizn, odpowiednio. Na brzegu monety 12 gwiazd okalających wzór umieszczonych jest pomiędzy literami napisu "LËTZEBUERG". Poniżej wygrawerowana jest data 2005 r. otoczona logo mennicy i literą "S".

Wielkość emisji: maks. 2,8 milionów.

Przybliżony okres emisji: Styczeń 2005 r.

______

(1) Patrz Dz.U. C 373 z 28.12.2001, str. 1-30 zawierający odniesienie do wszystkich narodowych stron, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2) Patrz konkluzje Rady ds. Ogólnych z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian we wzorach narodowych stron monet euro. Patrz także zalecenie Komisji z dnia 29 września 2003 r. w sprawie powszechnego sposobu postępowania przy zmianie wzorów narodowych rewersów obiegowych monet euro (Dz.U. L 264 z 15.10.2003, str. 38-39).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.