Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.341.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2019 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2019/C 341/04)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2019 r.)

Zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 34, po nocie wyjaśniającej do podpozycji "0305 10 00 Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi", dodaje się tekst w brzmieniu:

"0305 20 00 Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance

Podpozycja ta obejmuje między innymi soloną ikrę przeznaczoną do produkcji kawioru lub namiastek kawioru.

Ta ikra nie nadaje się do bezpośredniego spożycia jako kawior lub namiastki kawioru. Chociaż może ona być przeznaczona do spożycia przez ludzi, nie nadaje się ona do konsumpcji jako kawior lub namiastki kawioru w przedstawionym stanie bez dalszego przetworzenia. Takie przetworzenie obejmuje na przykład dodatkowe czyszczenie w celu usunięcia przylegających organów lub płukanie w celu obniżenia zawartości soli, tak aby uczynić produkt nadającym się do spożycia przez ludzi.

Podpozycja ta nie obejmuje ikry nadającej się do bezpośredniego spożycia jako kawior lub namiastki kawioru (pozycja 1604).".

Na stronie 81, po nocie wyjaśniającej do podpozycji "1604 20 05 Przetwory z surimi", dodaje się tekst w brzmieniu:

"1604 31 00 i 1604 32 00 Kawior i namiastki kawioru

Podpozycje te obejmują również produkty zamrożone.".

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 119 z 29.3.2019, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.