Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.226.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2017/C 226/04)

(Dz.U.UE C z dnia 14 lipca 2017 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 388 w nocie wyjaśniającej do podpozycji CN "9612 10 10 to 9612 10 80 Taśmy" dodaje się tekst w brzmieniu:

"Podpozycje te obejmują produkty, które są gotowymi do użycia taśmami nasyconymi termoczułym tuszem, tj. które są odpowiednie do stosowania w maszynie do pisania lub dowolnej innej maszynie zawierającej w sobie urządzenie do druku, bez dalszego procesu przetwarzania.

Długość i szerokość gotowych do użycia taśm nasyconych tuszem zależą od rodzaju maszyny, w której są one stosowane.

Produkty, które nie są gotowe do użycia, są wykluczone z tych podpozycji (zazwyczaj sekcje VI i VII)".

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.