Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.205.55

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2017/C 205/06)

(Dz.U.UE C z dnia 29 czerwca 2017 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 381, "9503 00 10 - Rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne zabawki na kołach; wózki dla lalek", po dotychczasowej treści noty wyjaśniającej dodaje się tekst w brzmieniu:

"Podpozycja ta obejmuje również skutery wyposażone w silnik pomocniczy, pod warunkiem że nie są przekroczone następujące wartości graniczne:

- prędkość nieprzekraczająca 20 km/godz.,

- masa netto nieprzekraczająca 12 kg,

- skrzynia przekładniowa jednobiegowa,

- wyłącznie jeden hamulec ręczny lub hamulec nożny na tylne koło.

Jeżeli jedno z powyższych kryteriów nie jest spełnione, skutery wyposażone w silnik pomocniczy muszą być klasyfikowane do pozycji 8711."

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.