Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.205.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2017/C 205/05)

(Dz.U.UE C z dnia 29 czerwca 2017 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 379, "9403 - Pozostałe meble i ich części", po akapicie pierwszym dodaje się tekst w brzmieniu:

"Niniejsza pozycja nie obejmuje koszy ani toreb na bieliznę. Do celów działu 94 pojęcie »meble« oznacza różne artykuły ruchome (nieobjęte innymi bardziej szczegółowymi pozycjami Nomenklatury), które są skonstruowane do ustawiania na podłodze lub podłożu i które są wykorzystywane głównie w celach użytkowych do wyposażenia prywatnych mieszkań, hoteli, teatrów itd.

Kosze i torby na bieliznę klasyfikuje się według ich materiału składowego. Przykładowo, kosze na bieliznę z żelaza lub stali klasyfikuje się jako pozostałe artykuły gospodarstwa domowego do pozycji 7323 (która obejmuje kosze na bieliznę, zobacz notę wyjaśniającą do HS do pozycji 7323 (A) (3)), a kosze na bieliznę z materiałów do wyplatania klasyfikuje się do pozycji 4602 (która obejmuje wszystkie kosze, zobacz notę wyjaśniającą do HS do pozycji 4602 (1)).

Przykłady koszy i toreb na bieliznę, które należy klasyfikować według ich materiału składowego:

grafika

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.