Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.111.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 kwietnia 2017 r.

Noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej

(2017/C 111/05)

(Dz.U.UE C z dnia 8 kwietnia 2017 r.)

Na podstawie art. 9 ust. 1 lit. a) tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 1  w Notach wyjaśniających do Nomenklatury scalonej Unii Europejskiej 2  wprowadza się następujące zmiany:

Na stronie 372 dodaje się, co następuje:

"9021 10 10 Przyrządy ortopedyczne

Podpozycja ta obejmuje »przyrządy ortopedyczne«, które są specjalnie zaprojektowane do konkretnego celu ortopedycznego, w odróżnieniu od zwykłych produktów, które mogą być wykorzystywane do różnych celów (na przykład produkty przeznaczone dla przeciążonych stawów, więzadeł lub ścięgien w wyniku uprawiania sportu, pisania na maszynie oraz produkty, które jedynie łagodzą ból w niesprawnej lub niepełnosprawnej części ciała, na przykład spowodowany zapaleniem).

»Przyrządy ortopedyczne« muszą całkowicie uniemożliwiać wykonywanie określonego ruchu przez niesprawną lub niepełnosprawną część ciała (na przykład stawy, więzadła, ścięgna), aby zapobiec dalszym urazom lub (poważniejszym) deformacjom ciała, w odróżnieniu od zwykłych produktów, które umożliwiają niepożądane ruchy, ale uniemożliwiają reakcje odruchowe (tj. ruchy wykonywane podświadomie) dzięki ich stosunkowo niewielkiej elastyczności spowodowanej, na przykład, elastycznymi szynami, podkładkami uciskowymi, nieelastycznymi materiałami włókienniczymi, paskami na rzepy ograniczającymi ruchy.

Zob. również uwaga 6 do działu 90 i wyrok w sprawach połączonych C-260/00 do C-263/00 Lohmann GmbH & Co. KG i Medi Bayreuth Weihermüller & Voigtmann GmbH & Co. KG przeciwko Oberfinanzdirektion Koblenz, pkt 36, 37, 39, 40, 43 i 45, (ECLI:EU:C:2002:637).

Przykłady produktów objętych podpozycją 9021 10 10:

grafika

Przykłady produktów objętych sekcją XI:

grafika

1 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
2 Dz.U. C 76 z 4.3.2015, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.