Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty - Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.307.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 12 sierpnia 2022 r.

Nota informacyjna Komisji na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty
Zmiana obowiązku użyteczności publicznej w zakresie wykonywania regularnych przewozów lotniczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 307/05)

Państwo członkowskieFrancja
TrasaCastres - Paryż (Orly)
Data wejścia w życie obowiązku użyteczności publicznej6 maja 2002
Data wejścia w życie niniejszej zmiany1 czerwca 2023 r.
Adres, pod którym udostępnia się tekst oraz wszelkie istotne informacje lub dokumentację dotyczące obowiązku użyteczności publicznejArrêté du 13 juillet 2022 modifiant les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre Castres et Paris (Orly) [Decyzja z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniająca obowiązek użyteczności publicznej w zakresie regularnych przewozów lotniczych między Castres a Paryżem (Orly)]

NR REF.: TREA2216641A

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechTexte.do

Dalszych informacji udziela:

Direction Générale de l'Aviation Civile (Dyrekcja Generalna Lotnictwa Cywilnego)

DTA/SDS1

50 rue Henry Farman

75 720 Paris CEDEX 15

FRANCJA

Tel. +33 158094321

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.