Dz.U.UE.L.2019.23.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

Nota dotycząca tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Japonią, z drugiej strony 1

W dniu 21 grudnia 2018 r. Unia Europejska i Japonia powiadomiły się wzajemnie o zakończeniu procedur niezbędnych do tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony a Japonią, z drugiej strony W związku z powyższym od dnia 1 lutego 2019 r. Japonia i Unia mogą tymczasowo stosować wzajemnie określone postanowienia umowy zgodnie z art. 47 ust. 2.

Na mocy art. 4 decyzji Rady (UE) 2018/1197 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Umowy o partnerstwie strategicznym następujące części umowy będą tymczasowo stosowane przez Unię i Japonię:

a) art. 11, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 28, 40 i 41;
b) art. 13, 15 (z wyjątkiem ust. 2 lit. b)), 17, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31 i 37, art. 38 ust. 1 oraz art. 39 w zakresie, w jakim obejmują one sprawy, w stosunku do których Unia dotychczas sprawowała kompetencję wewnętrznie;
c) art. 1, 2, 3 i 4 oraz art. 5 ust. 1 w zakresie, w jakim obejmują one sprawy należące do kompetencji Unii do określania i realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa;
d) art. 42 (z wyjątkiem ust. 2 lit. c)), art. 43-47, art. 48 ust. 3, art. 49, 50 i 51 w zakresie, w jakim postanowienia te mają na celu wyłącznie zapewnienie tymczasowego stosowania przedmiotowej umowy.
1 Dz.U. L 216 z 24.8.2018, s. 4.