Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.191.12

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY
z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie mianowania zastępcy prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin

(2017/C 191/02)

(Dz.U.UE C z dnia 16 czerwca 2017 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2100/94 z dnia 27 lipca 1994 r. w sprawie wspólnotowego systemu ochrony odmian roślin 1 , w szczególności jego art. 43 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzją Rady z dnia 19 marca 2012 r. 2  Rada przedłużyła mandat Carlosa PEREIRĘ GODINHO jako zastępcy prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin.
(2) Mandat Carlosa PEREIRY GODINHO wygasł w dniu 31 marca 2017 r.
(3) W dniu 12 kwietnia 2017 r. po otrzymaniu opinii Rady Administracyjnej Urzędu, Komisja przedstawiła kandydaturę Francesco MATTINY na stanowisko zastępcy prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Francesco MATTINA zostaje niniejszym mianowany zastępcą prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (zwanego dalej "Urzędem") na okres pięciu lat.
2.  Kadencja Francesca MATTINY rozpocznie się z datą podjęcia przez niego obowiązków. Data ta zostanie uzgodniona między prezesem a Radą Administracyjną Urzędu.
Artykuł  2

Przewodniczący Rady Administracyjnej Urzędu zostaje upoważniony do podpisania z Fransceskiem MATTINĄ umowy o pracę.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
C. CAMILLERI
Przewodniczący
1 Dz.U. L 227 z 1.9.1994, s. 1.
2 Decyzja Rady z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie przedłużenia kadencji zastępcy prezesa Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (Dz.U. C 82 z 21.3.2012, s. 6).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.