Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.70.2

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 lutego 2015 r.

DECYZJA RADY
z dnia 17 lutego 2015 r.
w sprawie mianowania trzech członków Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

(2015/C 70/03)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lutego 2015 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 235/2008/WE z dnia 11 marca 2008 r. ustanawiającą Europejską Radę Konsultacyjną ds. Zarządzania Statystyką 1 , w szczególności jej art. 3,

uwzględniając opinię Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 24 stycznia 2012 r. Rada przyjęła decyzję 2012/59/UE 2 w sprawie mianowania trzech członków Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką (zwanej dalej "radą") na okres trzech lat od dnia 23 marca 2012 r.

(2) W związku z tym konieczne jest mianowanie trzech nowych członków, którzy rozpoczną pełnić swoje funkcje wraz z końcem obecnej kadencji. Aby dokonać harmonizacji kadencji wszystkich nowych członków rady ich kadencja powinna rozpocząć się w dniu 1 lutego 2015 r.

(3) Zgodnie z art. 3 ust. 2 decyzji nr 235/2008/WE członkowie rady są wybierani spośród ekspertów posiadających wybitne kompetencje w dziedzinie statystyki,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Następujące osoby zostają niniejszym mianowane członkami reprezentującymi Radę w Europejskiej Radzie Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką, na okres trzech lat od dnia 1 lutego 2015 r.:

- Günter KOPSCH,
- Pilar MARTÍN-GUZMÁN,
- Enrico GIOVANNINI.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2015 r.

W imieniu Rady

J. REIRS

Przewodniczący

1 Dz.U. L 73 z 15.3.2008, s. 17.
2 Decyzja Rady 2012/59/UE, z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie mianowania trzech członków Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką (Dz.U. L 30 z 2.2.2012, s. 17).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.