MEDIA 2007 - Rozwój, dystrybucja, promocja i szkolenia - Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/21/09 - Wspieranie rozwoju projektów interaktywnych online i offline.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.232.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 września 2009 r.

MEDIA 2007 - ROZWÓJ, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I SZKOLENIA

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/21/09

Wspieranie rozwoju projektów interaktywnych online i offline

(2009/C 232/06)

(Dz.U.UE C z dnia 26 września 2009 r.)

1. Cele i opis

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków zostało wydane na podstawie decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007).

Jednym z celów programu jest promowanie, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego, rozwoju projektów produkcji przeznaczonych na rynek europejski i międzynarodowy, pochodzących z niezależnych europejskich wytwórni.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do firm europejskich, których działalność przyczynia się do osiągania wyżej wymienionych celów, a w szczególności do niezależnych wytwórni.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów:

– 27 krajów Unii Europejskiej,

– kraje EFTA, Szwajcaria i Chorwacja.

3. Kwalifikujące się działania

Do dofinansowania kwalifikują się następujące projekty interaktywne:

Opracowanie koncepcyjne (do pierwszej aplikacji wykorzystywanej jako gra) cyfrowych interaktywnych treści uzupełniających projekt audiowizualny (film fabularny, dokument kreatywny lub film animowany) opracowany specjalnie na jedną z poniższych platform:

– Internet,

– komputer,

– konsola do gier,

– urządzenie podręczne,

– telewizja interaktywna.

Te cyfrowe treści muszą posiadać następujące cechy:

– znaczny stopień interaktywności wraz z elementem narracyjnym,

– oryginalność, twórczy i innowacyjny charakter względem istniejących już dzieł,

– potencjał handlowy w Europie.

Zgłaszany utwór interaktywny może uzupełniać jedynie następujące rodzaje projektów audiowizualnych przeznaczonych do wykorzystania w celach handlowych:

– film fabularny o długości co najmniej 50 minut (całkowita długość serialu w przypadku serialu),

– dokument kreatywny o długości co najmniej 25 minut (długość odcinka w przypadku serialu),

– film animowany o długości co najmniej 24 minut (całkowita długość serialu w przypadku serialu).

Nie kwalifikują się następujące projekty:

Nie kwalifikują się działania w zakresie rozwoju i produkcji należące do następujących kategorii:

– źródła referencyjne (encyklopedie, atlasy, katalogi, bazy danych...),

– pomoce naukowe (programy edukacyjne, podręczniki...),

– narzędzia oraz oprogramowanie,

– usługi o charakterze informacyjnym lub czysto transakcyjnym,

– programy informacyjne i magazyny,

– projekty promujące turystykę,

– multimedialne projekty sztuki,

– projekty promujące, bezpośrednio lub pośrednio, przekaz sprzeczny z polityką Unii Europejskiej. Na przykład, projekty, które mogą być niezgodne z interesem zdrowia publicznego (o tematyce związanej z alkoholem, paleniem papierosów, narkotykami) i przestrzeganiem praw człowieka lub zagrażają bezpieczeństwu ludzi, wolności słowa, itd.,

– projekty promujące przemoc i/lub rasizm i/lub zawierające treści pornograficzne,

– utwory o charakterze promocyjnym (zwłaszcza o zawartości reklamowej),

– produkcje realizowane przez instytucje promujące określoną organizację lub jej działalność.

Zaproszenie 21/09 przewiduje dwa terminy składania wniosków. Aby wniosek o wsparcie został uwzględniony w pierwszym terminie, należy przesłać go do Agencji między datą publikacji zaproszenia a dniem 27 listopada 2009 r. Aby został uwzględniony w drugim terminie, należy przesłać go do Agencji między dniem 28 listopada 2009 r. a dniem 12 kwietnia 2010 r., czyli datą zamknięcia zaproszenia do składania wniosków.

Ostateczna data zakończenia projektu to dzień 30 czerwca 2012 r. - w przypadku wniosków o wsparcie przedłożonych w pierwszym terminie - i dzień 30 listopada 2012 r. dla wniosków przesłanych w drugim terminie, lub data rozpoczęcia etapu produkcyjnego projektu, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

4. Kryteria przyznania dotacji

Łączna liczba punktów wynosi 100 i są one przydzielane według następujących wag:

– Kryteria dotyczące kandydującego przedsiębiorstwa (40 punktów).

– jakość strategii rozwoju (10),

– spójność budżetu przeznaczonego na rozwój (10),

– potencjał firmy do realizacji projektu (10),

– jakość strategii finansowania (10).

– Kryteria dotyczące przedłożonego projektu (60 punktów).

– jakość projektu i oryginalność pomysłu w porównaniu do istniejących utworów (20),

– innowacja, trafność zastosowanych w pracy technik oraz jakość interaktywności (20),

– potencjał eksploatacyjny w Europie i przydatność dla grupy docelowej (20).

5. Budżet

Dostępny budżet wynosi ogółem 2.000.000 EUR. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji.

Maksymalne przyznane dofinansowanie może wynieść od 10.000 do 150.000 EUR.

Przyznane dofinansowanie nie może w żadnym razie przekroczyć 50 % uznanych kosztów, określonych przez producenta we wniosku (60 % w przypadku projektów szczególnie promujących europejską różnorodność kulturową).

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

6. Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej (EACEA) najpóźniej do dnia 27 listopada 2009 r. i 12 kwietnia 2010 r. (patrz pkt 3) na następujący adres:

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) - MEDIA

Mr. Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Avenue du Bourget 1

1140 Brussels

BELGIUM

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, należycie podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnych zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. Wnioski muszą zawierać wszystkie informacje i załączniki wymienione w pełnym tekście zaproszenia.

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.

7. Szczegółowe informacje

Pełny tekst przewodnika wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie internetowej pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/media

Wnioski muszą spełniać wszelkie warunki przedstawione w przewodniku i należy je składać na odpowiednich formularzach.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.