MEDIA 2007 - Rozwój, dystrybucja, promocja i szkolenia - Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/20/09 - Wspieranie rozwoju projektów produkcji filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i filmów animowanych w ramach schematu "Projekty pojedyncze" oraz "Pakiety projektów" I i II etap.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.232.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 września 2009 r.

MEDIA 2007 - ROZWÓJ, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I SZKOLENIA

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/20/09

Wspieranie rozwoju projektów produkcji filmów fabularnych, filmów dokumentalnych i filmów animowanych w ramach schematu "Projekty pojedyncze" oraz "Pakiety projektów" I i II etap

(2009/C 232/05)

(Dz.U.UE C z dnia 26 września 2009 r.)

1. Cele i opis

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków zostało wydane na podstawie decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007).

Jednym z celów programu jest promowanie, poprzez zapewnienie wsparcia finansowego, rozwoju projektów produkcji przeznaczonych na rynek europejski i międzynarodowy, pochodzących z niezależnych wytwórni, w następujących kategoriach: film fabularny, film dokumentalny i film animowany.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Niniejsze zawiadomienie jest skierowane do firm europejskich, których działalność przyczynia się do osiągania wyżej wymienionych celów, a w szczególności do niezależnych wytwórni.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z następujących krajów:

– 27 krajów Unii Europejskiej,

– kraje EFTA, Szwajcaria i Chorwacja.

3. Kwalifikujące się działania

Do dofinansowania kwalifikują się działania w zakresie przygotowywania następujących utworów audiowizualnych (pojedynczych lub seryjnych):

– projekty dotyczące produkcji filmów fabularnych przeznaczonych do komercyjnej eksploatacji o czasie trwania nie krótszym niż 50 minut,

– filmy dokumentalne przeznaczone do komercyjnej eksploatacji, o czasie trwania nie krótszym niż 25 minut (w przypadku seriali - o czasie trwania odcinka),

– projekty dotyczące produkcji filmów animowanych przeznaczonych do komercyjnej eksploatacji, o czasie trwania nie krótszym niż 24 minuty.

Do dofinansowania nie kwalifikują się działania w zakresie przygotowywania i produkcji utworów z następujących kategorii:

– nagrania na żywo, gry telewizyjne, widowiska talk show i reality show lub programy edukacyjne, szkoleniowe i instruktażowe,

– filmy dokumentalne promujące turystykę, relacje z powstania utworu, reportaże o zwierzętach, programy informacyjne i telenowele dokumentalne,

– projekty promujące, bezpośrednio lub pośrednio, przekaz sprzeczny z polityką Unii Europejskiej. Na przykład, projekty, które mogą być niezgodne z interesem zdrowia publicznego (o tematyce związanej z alkoholem, paleniem papierosów, narkotykami) i przestrzeganiem praw człowieka lub zagrażają bezpieczeństwu ludzi, wolności słowa, itd.,

– projekty promujące przemoc i/lub rasizm i/lub zawierające treści pornograficzne,

– utwory o charakterze promocyjnym,

– produkcje realizowane przez instytucje promujące określoną organizację lub jej działalność.

Zaproszenie 20/09 przewiduje dwa terminy składania wniosków. Aby wniosek o wsparcie został uwzględniony w pierwszym terminie, należy przesłać go do Agencji między datą publikacji zaproszenia a dniem 27 listopada 2009 r. Aby został uwzględniony w drugim terminie, należy przesłać go do Agencji między dniem 28 listopada 2009 r. a dniem 12. kwietnia. 2010 r., czyli datą zamknięcia zaproszenia do składania wniosków.

Ostateczna data zakończenia projektu to dzień 30 dniemczerwca 2012 r. - w przypadku wniosków o wsparcie przedłożonych w pierwszym terminie - i dzień 30 listopada 2012 r. dla wniosków przesłanych w drugim terminie, lub data rozpoczęcia etapu produkcyjnego projektu, w zależności od tego, która z tych dat będzie wcześniejsza.

4. Kryteria przyznania dotacji

Łączna liczba punktów wynosi 100 i są one przydzielane według następujących wag:

Projekt pojedynczy

– Kryteria dotyczące kandydującego przedsiębiorstwa (40 punktów):

– jakość strategii rozwoju (10),

– spójność budżetu przeznaczonego na rozwój (10),

– jakość strategii finansowania (10),

– jakość strategii dystrybucji (10).

– Kryteria dotyczące przedłożonego projektu (60 punktów):

– jakość projektu (40),

– potencjał produkcyjny i możliwość realizacji projektu (10),

– potencjał dystrybucyjny w skali europejskiej i międzynarodowej (10).

Pakiety projektów I i II etap

– Kryteria dotyczące kandydującego przedsiębiorstwa (60 punktów):

– możliwości firmy w zakresie rozwoju i produkcji na poziomie europejskim (15 punktów dla pakietu projektów I etapu - 30 punktów dla pakietu projektów II etapu),

– jakość strategii rozwoju i spójność budżetu przeznaczonego na rozwój (15 punktów dla pakietu projektów I etapu - 10 punktów dla pakietu projektów II etapu),

– jakość strategii finansowania (15 punktów dla pakietu projektów I etapu - 10 punktów dla pakietu projektów II etapu),

– jakość strategii dystrybucji (15 punktów dla pakietu projektów I etapu - 10 punktów dla pakietu projektów II etapu).

– Kryteria dotyczące przedłożonego projektu (40 punktów):

– jakość projektów (10),

– możliwości zespołu twórców (10),

– potencjał produkcyjny i możliwość realizacji projektu (10),

– potencjał dystrybucyjny w skali europejskiej i międzynarodowej (10).

5. Budżet

Dostępny budżet wynosi ogółem 17.000.000 EUR. Dofinansowanie przyznawane jest w formie dotacji.

Dla projektu pojedynczego może być przyznane maksymalne dofinansowanie w wysokości od 10.000 do 60.000 EUR. Wyjątek stanowią długometrażowe filmy animowane, przeznaczone do wyświetlania w kinach - w tym wypadku kwota maksymalnego dofinansowania może wynieść 80.000 EUR. Przyznane dofinansowanie nie może w żadnym razie przekroczyć 50 % uznanych kosztów, określonych przez producenta we wniosku (60 % w przypadku projektów szczególnie promujących europejską różnorodność kulturową).

Dla pakietu projektów I i II etapu może być przyznane maksymalne dofinansowanie w wysokości od 70.000 do 190.000 EUR. Dofinansowanie nie może w żadnym razie przekroczyć 50 % kwalifikujących się kosztów, określonych przez producenta we wniosku.

Agencja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania wszystkich dostępnych środków.

6. Termin składania wniosków

Wnioski należy przesyłać do Agencji Wykonawczej (EACEA) najpóźniej do dnia 27 listopada 2009 r. i 12 kwietnia. 2010 r. (patrz pkt 3) na poniższy adres:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) - MEDIA

Mr. Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Avenue du Bourget 1

1140 Brussels

BELGIUM

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, należycie podpisane przez osobę uprawnioną do zaciągania prawnych zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek. Wnioski muszą zawierać wszystkie informacje i załączniki wymienione w pełnym tekście zaproszenia.

Wnioski nadesłane faksem lub pocztą elektroniczną zostaną odrzucone.

7. Szczegółowe informacje

Pełny tekst przewodnika wraz z formularzem zgłoszeniowym znajduje się na stronie internetowej pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/media

Wnioski muszą spełniać wszelkie warunki przedstawione w przewodniku i należy je składać na odpowiednich formularzach.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.