MEDIA 2007 - Rozwój, dystrybucja, promocja i kształcenie - Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/20/08 - Wsparcie dla dystrybucji telewizyjnej europejskich utworów audiowizualnych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.216.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 sierpnia 2008 r.

MEDIA 2007 - ROZWÓJ, DYSTRYBUCJA, PROMOCJA I KSZTAŁCENIE

Zaproszenie do składania wniosków - EACEA/20/08

Wsparcie dla dystrybucji telewizyjnej europejskich utworów audiowizualnych

(2008/C 216/09)

(Dz.U.UE C z dnia 23 sierpnia 2008 r.)

1. Cele i opis

Niniejsze zawiadomienie o zaproszeniu do składania wniosków opiera się na decyzji nr 1718/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzania w życie programu wspierającego europejski sektor audiowizualny (MEDIA 2007).

Jednym z celów programu jest promowanie wewnątrz Wspólnoty i poza nią europejskich utworów audiowizualnych produkowanych przez niezależne firmy producenckie poprzez zachęcanie do współpracy nadawców telewizyjnych z jednej strony i niezależnych producentów i dystrybutorów z drugiej.

2. Kwalifikujący się wnioskodawcy

Zawiadomienie to skierowane jest do europejskich przedsiębiorstw, których działalność przyczynia się do realizacji wyżej wymienionych celów, a w szczególności do niezależnych producentów telewizyjnych.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z niżej wymienionych krajów:

– 27 państw członkowskich Unii Europejskiej,

– kraje EFTA, Szwajcaria i Chorwacja.

3. Działania

Zaproponowany utwór audiowizualny musi być niezależną europejską produkcją telewizyjną (filmem fabularnym, animowanym lub dokumentem kreacyjnym), w którą zaangażowani będą co najmniej trzej nadawcy z kilku państw członkowskich Unii Europejskiej lub krajów uczestniczących w programie MEDIA 2007.

Wnioski należy składać najwcześniej 6 miesięcy przed pierwszym dniem zdjęć głównych i najpóźniej pierwszego dnia zdjęć głównych.

Projekt może trwać maksymalnie 30 lub 42 (w przypadku seriali i projektów animowanych) miesiące.

4. Kryteria przyznania dotacji

Punkty będą przyznawane z łącznej puli 100 punktów na podstawie poniższego modelu ważenia; aspekty brane pod uwagę wymienione są pod każdym kryterium:

– europejski wymiar i finansowanie utworu (45 punktów):

– kraj pochodzenia firmy będącej wnioskodawcą,

– liczba nadawców włączonych w realizację utworu,

– udział finansowy tych nadawców,

– poziom finansowania ze środków niekrajowych,

– udział dystrybutorów międzynarodowych (10 punktów):

– liczba i doświadczenie dystrybutorów zaangażowanych w realizację utworu,

– stopień udziału dystrybutora,

– istnienie jednostki zajmującej się dystrybucją w firmie producenckiej będącej wnioskodawcą,

– międzynarodowy wydźwięk utworu (25 punktów):

– jakość utworu,

– potencjał sprzedaży na rynku międzynarodowym,

– międzynarodowa strategia marketingowa,

– wzbogacanie europejskiej różnorodności językowej i kulturowej (7 punktów):

– liczba objętych obszarów językowych,

– promowanie europejskiej różnorodności kulturowej,

– wzbogacanie europejskiego dziedzictwa audiowizualnego (3 punkty):

– zbadanie wykorzystanych materiałów archiwalnych,

– doświadczenie w sprzedaży na rynku międzynarodowym (10 punktów):

– sprzedaż na rynku międzynarodowym w ciągu ostatnich 5 lat przez firmę/producenta będącego wnioskodawcą.

5. Budżet

Całkowity dostępny budżet wynosi 11,4 mln EUR.

Wkład finansowy przyznany jest w formie dotacji. Jego maksymalna wysokość może wynieść 500.000 EUR na jeden utwór w przypadku filmu fabularnego i animowanego oraz 300.000 EUR na jeden utwór w przypadku filmów dokumentalnych. Przyznany wkład finansowy nie może przekroczyć 12,5 % kosztów kwalifikowanych przedstawionych przez producenta w przypadku filmów fabularnych i animowanych oraz 20 % kosztów kwalifikowanych w przypadku filmów dokumentalnych.

6. Termin składania wniosków

Wnioski należy składać do Agencji Wykonawczej (EACEA) najpóźniej do dnia 14 listopada 2008 r., 27 lutego 2009 r. i 26 czerwca 2009 r. na poniższy adres:

Executive Agency Education, Audiovisual and Culture (EACEA) - MEDIA

Mr. Constantin Daskalakis

BOUR 3/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Bruxelles

Przyjmowane będą wyłącznie wnioski składane na oficjalnym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone odpowiednim podpisem przez osobę upoważnioną do zawierania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu organizacji składającej wniosek i zawierające wszystkie informacje i załączniki wyszczególnione w pełnym tekście zaproszenia do składania wniosków.

Wnioski przesłane faksem lub e-mailem będą odrzucone.

7. Szczegółowe informacje

Pełny tekst wytycznych wraz z formularzami zgłoszeniowymi znajduje się pod następującym adresem internetowym:

http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm

Wnioski muszą spełniać warunki opisane w przewodniku i być złożone na przeznaczonych do tego celu formularzach.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.