Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.242.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 2004 r.

PROTOKÓŁ
do Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, uwzględniający przystąpienie do Unii Europejskiej Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej

KRÓLESTWO BELGII,

REPUBLIKA CZESKA,

KRÓLESTWO DANII,

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,

REPUBLIKA ESTOŃSKA,

REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO HISZPANII,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

IRLANDIA,

REPUBLIKA WŁOSKA,

REPUBLIKA CYPRYJSKA,

REPUBLIKA ŁOTEWSKA,

REPUBLIKA LITEWSKA,

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,

REPUBLIKA WĘGIERSKA,

REPUBLIKA MALTY,

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,

REPUBLIKA AUSTRII,

RZECZPOSPOLITA POLSKA,

REPUBLIKA PORTUGALSKA,

REPUBLIKA SŁOWENII,

REPUBLIKA SŁOWACKA,

REPUBLIKA FINLANDII,

KRÓLESTWO SZWECJI,

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,

zwane dalej "Państwami Członkowskimi WE", reprezentowane przez Radę Unii Europejskiej

i

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej "WSPÓLNOTĄ", reprezentowana przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską,

z jednej strony, oraz

KRÓLESTWO MAROKA, zwane dalej "MAROKIEM",

z drugiej strony,

ZWAŻYWSZY, że Układ Eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, zwany dalej "Układem Eurośródziemnomorskim", został podpisany w Brukseli w dniu 26 lutego 1996 r. i wszedł w życie z dniem 1 marca 2000 r.,

ZWAŻYWSZY, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, zwany dalej "Traktatem o Przystąpieniu", został podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. i wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r.,

ZWAŻYWSZY, że zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 Aktu dołączonego do Traktatu o Przystąpieniu, przystąpienie nowych Umawiających się Stron do Układu Eurośródziemnomorskiego zostaje zatwierdzone przez zawarcie Protokołu do tego Układu,

ZWAŻYWSZY, że przeprowadzono konsultacje przewidziane w artykule 23 ustęp 2 Układu Eurośródziemnomorskiego w celu zagwarantowania uwzględnienia wzajemnych interesów Wspólnoty i Maroka.

UZGODNILI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka stają się stronami Układu Eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, oraz przyjmują do wiadomości i przyjmują odpowiednio, w sposób identyczny z innymi Państwami Członkowskimi Wspólnoty, tekst Układu, jak również deklaracje wspólne, deklaracje i wymiany listów.

Artykuł  2

W celu uwzględnienia niedawnych zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej Strony uzgadniają, że w następstwie wygaśnięcia Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali postanowienia Układu odnoszące się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zostają uznane za odnoszące się do Wspólnoty Europejskiej, która przejęła całość praw i obowiązków przyjętych przez Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

ZMIANY DOKONANE W TEKŚCIE UKŁADU EUROŚRÓDZIEMNOMORSKIEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAŁĄCZNIKACH I PROTOKOŁACH DO NIEGO

Artykuł  3

Produkty rolne

Protokoły nr 1 i nr 3 do Układu Eurośródziemnomorskiego zostają zastąpione przez Protokół nr 1 wraz z załącznikami i Protokół nr 3 wraz z załącznikiem, zawartymi odpowiednio w załącznikach I i II do niniejszego Protokołu.

Artykuł  4

Reguły pochodzenia

W Protokole 4 wprowadza się następujące zmiany:

1) artykuł 19 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydane z mocą wsteczną świadectwa przewozowe EUR.1 muszą być opatrzone jedną z następujących adnotacji:

ES »EXPEDIDO A POSTERIORI«

CS »VYSTAVENO DODATEČNĚ«

DA »UDSTEDT EFTERFØLGENDE«

DE »NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT«

ET »TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD«

EL »ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ«

EN »ISSUED RETROSPECTIVELY«

FR »DÉLIVRÉ A POSTERIORI«

IT »RILASCIATO A POSTERIORI«

LV »IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI«

LT »RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS«

HU »KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL«

MT »MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT«

NL »AFGEGEVEN A POSTERIORI«

PL »WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE«

PT »EMITIDO A POSTERIORI«

SL »IZDANO NAKNADNO«

SK »VYDANÉ DODATOČNE«

FI »ANNETTU JÄLKIKÄTEEN«

SV »UTFÄRDAT I EFTERHAND«

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

2) artykuł 20 ustęp 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wystawiony w ten sposób duplikat musi zawierać jedną z następujących adnotacji:

ES »DUPLICADO«

CS »DUPLIKÁT«

DA »DUPLIKAT«

DE »DUPLIKAT«

ET »DUPLIKAAT«

EL »ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ«

EN »DUPLICATE«

FR »DUPLICATA«

IT »DUPLICATO«

LV »DUBLIKĀTS«

LT »DUBLIKATAS«

HU »MÁSODLAT«

MT »DUPLIKAT«

NL »DUPLICAAT«

PL »DUPLIKAT«

PT »SEGUNDA VIA«

SL »DVOJNIK«

SK »DUPLIKÁT«

FI »KAKSOISKAPPALE«

SV »DUPLIKAT«

grafika

3) artykuł 22 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadkach określonych w ustępie 3 litera a) w polu »Uwagi« świadectwa przewozowego EUR.1 umieszcza się jedną z następujących adnotacji:

»PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO«, »ZJEDNODUŠENÝ POSTUP«, »FORENKLET PROCEDURE«, »VEREINFACHTES VERFAHREN«, »LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR«, »AΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ«, »SIMPLIFIED PROCEDURE«, »PROCÉDURE SIMPLIFIÉE«, »PROCEDURA SEMPLIFICATA«, »VIENKĀRŠOTA PROCEDŪRA«, »SUPAPRASTINTA PROCEDURA«, »EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS«, »PROCEDURA SIMPLIFIKATA«, »VEREENVOUDIGDE PROCEDURE«, »PROCEDURA UPROSZCZONA«, »PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO«, »POENOSTAVLJEN POSTOPEK«, »ZJEDNODUŠENÝ POSTUP«, »YKSINKERTAISTETTU MENETTELY«, »FÖRENKLAT FÖRFARANDE«,

grafika

Artykuł  5

Przewodnictwo Komitetu Stowarzyszenia

Artykuł 82 ustęp 3 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"3. Komitetowi Stowarzyszenia przewodniczy kolejno przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich oraz przedstawiciel Rządu Królestwa Maroka".

POSTANOWIENIA TYMCZASOWE

Artykuł 6

Dowody pochodzenia i współpraca administracyjna

1. Dowody pochodzenia prawidłowo wystawione przez Maroko lub przez nowe Państwo Członkowskie na podstawie umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń stosowanych między nimi są akceptowane w odpowiednich krajach, pod warunkiem że:

a) uzyskanie takiego pochodzenia upoważnia do preferencyjnego traktowania taryfowego na podstawie preferencyjnych środków taryfowych przewidzianych w Układzie Eurośródziemnomorskim albo we wspólnotowym systemie ogólnych preferencji taryfowych;

b) dowód pochodzenia i dokumenty przewozowe zostały wystawione najpóźniej w dniu poprzedzającym datę przystąpienia;

c) dowód pochodzenia został przedłożony władzom celnym w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia.

Jeżeli towary zostały zgłoszone w celu przywozu do Maroka lub nowego Państwa Członkowskiego przed datą przystąpienia, na podstawie umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń stosowanych w tym czasie między Marokiem a tym nowym Państwem Członkowskim, dowód pochodzenia wystawiony z mocą wsteczną w ramach tych umów lub ustaleń może być również akceptowany, pod warunkiem że zostanie on przedłożony władzom celnym w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia.

2. Maroko i nowe Państwa Członkowskie mają prawo do zachowania upoważnień, w którym został im nadany status "zatwierdzonego eksportera", na mocy stosowanych między nimi umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń, pod warunkiem że:

a) postanowienie takie przewidziane jest także w zawartej przed datą przystąpienia umowie między Marokiem i Wspólnotą;

b) zatwierdzony eksporter przestrzega reguł pochodzenia obowiązujących na mocy tej umowy.

Najpóźniej po upływie roku od daty przystąpienia upoważnienia zostają zastąpione nowymi upoważnieniami wydawanymi na mocy postanowień Układu.

3. Wnioski o późniejszą weryfikację dowodów pochodzenia wystawionych na mocy umów preferencyjnych lub niezależnych ustaleń określonych w ustępach 1 i 2 są akceptowane przez właściwe władze celne Maroka lub nowych Państw Członkowskich przez okres trzech lat od wydania danego dowodu pochodzenia i mogą być przedstawiane przez te władze przez okres trzech lat od daty zaakceptowania dowodu pochodzenia przedłożonego tym władzom dla poparcia zgłoszenia przywozu.
Artykuł  7

Towary w tranzycie

1. Postanowienia Układu mogą być stosowane w odniesieniu do towarów wywożonych z Maroka do jednego z nowych Państw Członkowskich lub z jednego z nowych Państw Członkowskich do Maroka, które odpowiadają postanowieniom Protokołu 4 i które w dniu przystąpienia znajdują się w tranzycie lub są czasowo składowane, w składzie celnym lub w strefie wolnocłowej w Maroku lub w tym nowym Państwie Członkowskim.
2. W takich przypadkach preferencyjne traktowanie może być przyznane, pod warunkiem że w terminie czterech miesięcy od daty przystąpienia zostanie przedstawiony dowód pochodzenia, wystawiony z mocą wsteczną przez władze celne kraju wywożącego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE

Artykuł  8

Niniejszym Protokołem ustala się, że żadne roszczenie, prośba ani odwołanie nie może zostać złożone ani też żadna koncesja udzielona na mocy artykułu XXIV ustęp 6 oraz artykułu XXVIII GATT nie może zostać zmieniona ani wycofana w związku z rozszerzeniem Wspólnoty.

Artykuł  9

Wielkości nowych kontyngentów taryfowych i ilości referencyjne oraz wzrost wielkości istniejących kontyngentów taryfowych na rok 2004 oblicza się proporcjonalnie na podstawie wielkości bazowych, biorąc pod uwagę część okresu, jaki upłynął do czasu wejścia w życie niniejszego Protokołu.

Artykuł  10

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Układu Eurośródziemnomorskiego. Załączniki do niniejszego Protokołu stanowią jego integralną część.

Artykuł  11
1. Niniejszy Protokół zostaje zatwierdzony przez Wspólnotę, przez Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich oraz przez Królestwo Maroka, zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami.
2. Dokumenty zatwierdzenia zostają złożone w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej.
Artykuł  12
1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po dniu złożenia ostatniego dokumentu zatwierdzenia.
2. Postanowienia niniejszego Protokołu stosowane są z mocą od dnia 1 maja 2004 r.
Artykuł  13

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, w każdym z języków urzędowych Umawiających się Stron, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne.

Artykuł  14

Tekst Układu Eurośródziemnomorskiego, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami i protokołami, jak również tekst Aktu końcowego i załączonych do niego deklaracji sporządzone są w językach czeskim, estońskim, łotewskim, litewskim, węgierskim, maltańskim, polskim, słowackim i słoweńskim, przy czym teksty w każdym z tych języków są na równi autentyczne z tekstami oryginalnymi(1).

Rada Stowarzyszenia zatwierdza te teksty.

Hecho en Luxemburgo, el treinta y uno de mayo del dos mil cinco.

V Lucemburku dne třicátého prvního května dva tisíce pět.

Udfærdiget i Luxembourg den enogtredivte maj to tusind og fem.

Geschehen zu Luxemburg am einunddreißigsten Mai zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta maikuu kolmekümne esimesel päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις τριάντα μία Μαΐου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Luxembourg on the thirty-first day of May in the year two thousand and five.

Fait à Luxembourg, le trente-et-un mai deux mille cinq.

Fatto a Lussembourgo, addi' trentuno maggio duemilacinque.

Luksemburgā, divtūkstoš piektā gada trīsdesmit pirmajā maijā.

Priimta du tūkstančiai penktų metų gegužės trisdešimt pirmą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer ötödik év május harmincegyedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-wieħed u tletin jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Luxemburg, de eenendertigste mei tweeduizend vijf.

Sporządzono w Luksemburgu dnia trzydziestego pierwszego maja roku dwutysięcznego piątego.

Feito en Luxemburgo, em trinta e um de Maio de dois mil e cinco.

V Luxembourgu, enaintridesetega maja leta dva tisoč pet.

V Luxemburgu, dňa tridsiateho prvého mája dvetisícpät'.

Tehty Luxemburgissa kolmantenakymmenentenäensimmäosenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Luxemburg den trettioförsta maj tjugohundrafem.

grafika

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

grafika

(podpis pominięto)

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vārdā

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

grafika

(podpisy pominięto)

Por el Reino de Marruecos

Za Marocké království

For Kongeriget Marokko

Für das Königreich Marokko

Maroko Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο του Μαρόκου

For the Kingdom of Morocco

Pour le Royaume du Maroc

Per il Regno del Marocco

Marokas Karalistes vārdā

Maroko Karalystės vardu

A Marokkói Királyság nevében

Għar-Renju tal-Marokk

Voor het Koninkrijk Marokko

W imieniu Królestwa Maroka

Pelo Reino de Marrocos

Za Marocké kráľovstvo

Za Kraljevino Maroko

Marokon kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Marockos vägnar

grafika

(podpis pominięto)

______

(1) Tekst umowy sporządzony w 11 językach urzędowych Unii Europejskiej (hiszpańskim, duńskim, niemieckim, greckim, angielskim, francuskim, włoskim, niderlandzkim, portugalskim, fińskim, szwedzkim) został opublikowany w Dz.U. L 70 z 18.3.2003, str. 2. Wersje czeska, estońska, łotewska, litewska, węgierska, maltańska, polska, słowacka i słoweńska zostały opublikowane w niniejszym Dzienniku Urzędowym.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

PROTOKÓŁ  NR 1

w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Maroka

Artykuł  1
1. Zezwala się na przywóz do Wspólnoty produktów pochodzących z Maroka, wymienionych w załączniku 1 A, zgodnie z warunkami określonymi poniżej oraz w wymienionym załączniku.
2. W zależności od produktów, cła przywozowe znosi się lub obniża w proporcjach określonych w kolumnie a) załącznika 1A w odniesieniu do każdego produktu.

W odniesieniu do niektórych produktów, dla których Wspólna Taryfa Celna przewiduje stosowanie cła ad valorem oraz ceł specyficznych, oznaczonych gwiazdką w kolumnach a) lub c), stawki redukcji z kolumny a) oraz c), określone w ustępie 3, stosuje się jedynie do cła ad valorem.

3. W odniesieniu do niektórych produktów znosi się cła w granicach określonych kontyngentami taryfowymi wskazanymi dla każdego z nich w kolumnie b) załącznika 1A.

W odniesieniu do ilości przywożonych poza kontyngentami cła Wspólnej Taryfy Celnej, obniża się w proporcjach określonych w kolumnie c) wymienionego załącznika.

4. Dla kodów CN 0705 19 00, 0705 29 00, 0706 10 00 i 0706 90 zostaje ustalona ilość referencyjna określona w kolumnie d). W przypadku gdy przywóz tych produktów przekracza ilość referencyjną, Wspólnota może, uwzględniając opracowany przez siebie bilans wymiany, włączyć produkty do wspólnotowego kontyngentu taryfowego, w objętości równej tej ilości referencyjnej. W takim przypadku Wspólna Taryfa Celna jest stosowana w całości dla ilości przywożonych poza kontyngentem.
5. W pierwszym roku stosowania Układu, z wyłączeniem pomidorów objętych kodem CN 0702 00 00, wielkość kontyngentów taryfowych, dla których okres stosowania kontyngentu rozpoczął się przed dniem stosowania niniejszego Układu, obliczana jest proporcjonalnie do ilości podstawowej, z uwzględnieniem okresu, jaki upłynął przed wejściem w życie niniejszego Układu.
6. W odniesieniu do niektórych produktów określonych w załączniku 1A i wyszczególnionych w kolumnie d) kwoty kontyngentów taryfowych są zwiększane w czterech równych transzach stanowiących każda 3 % tych kwot, corocznie, w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 1 stycznia 2007 r.
7. W przypadku dokonania przez Wspólnotę obniżenia stosowanej klauzuli kraju największego uprzywilejowania zrównanie taryfowe określone w kolumnie a) i w kolumnie c) stosuje się do wymienionych stosowanych obniżonych ceł.
Artykuł  2
1. Dla pomidorów świeżych lub chłodzonych, objętych kodem CN 0702 00 00, dla każdego okresu od dnia 1 października do dnia 31 maja, zwanego dalej "rokiem gospodarczym", w ramach następujących kontyngentów taryfowych i z zastrzeżeniem ustępu 2:
(tony)
rok gospodarczy
2003/042004/052005/062006/07 i następne
Podstawowe kontyngenty miesięczne
październik 10000 10600 10600 10600
listopad 26000 27700 27700 27700
grudzień 30000 31300 31300 31300
styczeń 30000 31300 31300 31300
luty 30000 31300 31300 31300
marzec 30000 31300 31300 31300
kwiecień 15000 16500 16500 16500
maj 4000 5000 5000 5000
razem175000185000185000185000
Kontyngent dodatkowy
(od dnia 1 listopada do dnia 31 maja)
Linia A 15000 28000 38000 48000
Linia B 15000 8000 18000 28000

a) cła ad valorem zostają zniesione;

b) cena wejścia, od której poczynając rozpoczyna się obniżenie ceł specyficznych do zera, zwana dalej "umowną ceną wejścia", jest równa 461 EUR/tonę.

2. W przypadku gdy w trakcie jednego roku gospodarczego całkowita ilość pomidorów pochodzących z Maroka dopuszczonych do swobodnego obrotu we Wspólnocie nie przekracza sumy podstawowych kontyngentów miesięcznych oraz kontyngentu dodatkowego obowiązujących dla danego roku gospodarczego, kontyngent dodatkowy dla kolejnego roku gospodarczego stanowi kontyngent wyszczególniony w ustępie 1 linia A. W przypadku niezachowania tego warunku dla danego roku gospodarczego kontyngentem dodatkowym dla kolejnego roku gospodarczego jest kontyngent wyszczególniony w ustępie 1 linia B. Jednakże dla oceny zachowania tego warunku przyjęta jest tolerancja maksymalna stanowiąca 1 % wymienionej wcześniej sumy.
3. Maroko zobowiązuje się do nieprzekraczania w danym miesiącu 30 % wykorzystania dodatkowego kontyngentu taryfowego.
4. W każdym roku gospodarczym dnia 15 stycznia i drugiego dnia roboczego następującego po dniu 1 kwietnia wstrzymuje się korzystanie z podstawowych miesięcznych kontyngentów taryfowych obowiązujących odpowiednio dla miesięcy od października do grudnia oraz od stycznia do marca. Następnego dnia roboczego służby Komisji ustalają niewykorzystane ilości podstawowych kontyngentów miesięcznych i przenoszą je do kontyngentu dodatkowego tego samego roku gospodarczego. Od tego dnia każdy wniosek o wsteczne korzystanie z jednego z zamkniętych podstawowych miesięcznych kontyngentów taryfowych i ewentualne przeniesienie niewykorzystanych ilości dotyczących zamkniętych podstawowych miesięcznych kontyngentów taryfowych będzie musiał odnosić się do dodatkowego kontyngentu taryfowego tego samego roku gospodarczego.
5. Maroko powiadamia służby Komisji o tygodniowych wysyłkach realizowanych do Wspólnoty, w terminie umożliwiającym dokładną i wiarygodną notyfikację. Termin ten nie może w żadnym przypadku przekroczyć 15 dni.
Artykuł  3

Dla wymienionych niżej produktów umowne ceny wejścia, od których począwszy cła specyficzne podlegają w wymienionych okresach obniżeniu do zera, są równe wymienionym niżej cenom, a cła ad valorem są zniesione w granicach ilości i okresów ustalonych w niniejszym artykule.

Produkty

Ilości (w tonach)

Okres

Umowna cena wejścia

Ogórki

6 200

01/11-31/05

449 EUR

CN 0707 00 05

Karczochy

500

01/11-31/12

571 EUR

CN 0709 10 00

Cukinia

20.000

01/10-31/01

424 EUR

CN 0709 90 70

01/02-31/03

413 EUR

01/04-20/04

424 EUR

Pomarańcze świeże

306.800

01/12-31/05

264 EUR

CN ex 0805 10

Klementynki świeże

143.700

01/11-koniec lutego

484 EUR

CN ex 0805 20 10

Artykuł  4

Dla produktów wymienionych w artykulach 2 i 3:

– jeżeli cena partii towaru jest o 2 %, 4 %, 6 % lub 8 % niższa od umownej ceny wejścia, cło specyficzne dla kontyngentu jest równe odpowiednio 2 %, 4 %, 6 % lub 8 % tej umownej ceny wejścia,

– jeżeli cena wejścia partii jest niższa od 92 % umownej ceny wejścia, stosuje się cło specyficzne skonsolidowane w ramach WTO,

– umowne ceny wejścia są obniżane w takich samych proporcjach i w takim samym rytmie, jak ceny wejścia skonsolidowane w ramach WTO.

Artykuł  5
1. Specyficzny system uzgodniony w artykułach 2 i 3 niniejszego Protokołu ma na celu utrzymanie poziomu tradycyjnego wywozu z Maroka do Wspólnoty i uniknięcie zakłócenia rynków wspólnotowych.
2. Dla pełnego zrealizowania celu określonego w ustępie 1 i w artykułach 2 i 3 oraz dla poprawienia stabilności rynku i ciągłości dostaw obydwie Strony przeprowadzają coroczne konsultacje, w drugim kwartale lub w każdym momencie na wniosek jednej ze Stron, w terminie nieprzekraczającym 3 dni roboczych.

Konsultacje dotyczą wymiany w roku gospodarczym poprzedzającym oraz perspektyw na następny rok gospodarczy, w szczególności w związku z sytuacją na rynku, prognozami produkcyjnymi, cenami producenta i wywozowymi po uwzględnieniu rabatu oraz potencjalnego rozwoju rynków.

Jeżeli to konieczne, Strony podejmują odpowiednie działania, aby zapewnić pełną realizację celu ustanowionego w ustępie 1 oraz w artykułach 2 i 3 niniejszego Protokołu.

Artykuł  6

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszego Układu, w przypadku gdy -uwzględniając szczególną wrażliwość rynku rolnego - przywóz produktów pochodzących z Maroka, będących przedmiotem zezwoleń przyznanych na mocy niniejszego Protokołu, wywoła poważne zakłócenia rynków wspólnotowych w rozumieniu artykułu 25 Układu, obydwie Strony podejmują bezzwłocznie konsultacje mające na celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Do momentu znalezienia tego rozwiązania Wspólnota jest upoważniona do podjęcia działań uznanych przez nią za stosowne.

Artykuł  7

Wina pochodzące z Maroka oznaczone zastrzeżoną nazwą pochodzenia muszą posiadać zaświadczenie wskazujące pochodzenie, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 1 B niniejszego Protokołu lub w dokumencie V I 1 lub V I 2, potwierdzone zgodnie z art. 25 rozporządzenia (WE) nr 883/2001 o zaświadczeniach i analizach wymaganych dla przywozu win, soku oraz moszczu winogronowego.

ZAŁĄCZNIK  1 A DO PROTOKOŁU NR 1

Uzgodnienia stosowane w przywozie do wspólnoty produktów rolnych pochodzących z Maroka

ZAŁĄCZNIK  1 B DO PROTOKOŁU NR 1

grafika

Deklaracja wspólna

Strony niniejszym uzgadniają, że dokonają przeglądu preferencji taryfowych określonych w Protokole nr 3, w szczególności dotyczących następujących produktów: tłuszcze i oleje roślinne i zwierzęce o kodach CN 1515 19 10, 1515 90 60, 1515 90 99, 1516 10 90, 1516 20 95, 1516 20 96, 1516 20 98 oraz cukier z buraka o kodzie 1701 12 90, zgodnie z celem określonym w artykule 16 Układu stowarzyszeniowego.

Deklaracja wspólna

Strony stwierdzają, że niniejszy Układ będzie stosowany przez Królestwo Maroka w ramach systemu przyznawania zezwoleń na przywóz dla zarządzania kontyngentami preferencyjnymi.

W przypadku zmiany niniejszego systemu przyznawania zezwoleń lub wprowadzenia systemu płatności bezpośrednich Strony uzgadniają, że na mocy artykułu 20 Układu stowarzyszeniowego przeprowadzone zostaną obustronne konsultacje.

ZAŁĄCZNIK  II

PROTOKÓŁ  NR 3

w sprawie uzgodnień stosowanych w przywozie do Maroka produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty

Artykuł  1
1. W odniesieniu do produktów pochodzących ze Wspólnoty, wymienionych w załączniku, należności przywozowe w przywozie do Maroka są określone w kolumnie a) załącznika. Przewidzianych w niniejszym Układzie stopniowych obniżek należy dokonywać zgodnie ze współczynnikami procentowymi określonymi w kolumnach c), e), g), i), k), w granicach kontyngentów taryfowych określonych w kolumnach b), d), f), h) oraz j).
2. Bez uszczerbku dla ust. 3, w przypadku gdy po podpisaniu niniejszego Układu obniżka taryfowa jest stosowana erga omnes, to obniżone cło zastępuje cło określone dla celów zastosowania ustępu 1 w kolumnie a) załącznika, od dnia zastosowania powyższej obniżki.
3. Dla produktów wymienionych w pozycji ex 1001 90 99 załącznika cło określone w kolumnie a) tego samego załącznika jest cłem stosowanym w dniu 1 października 2003 r. i będzie ono utrzymane na tym poziomie dla wyliczenia obniżki taryfowej.

Jeżeli po tej dacie wymienione cło zostaje obniżone erga omnes współczynnik procentowy określony w kolumnach c), e), g), i) oraz k) zostaje zmieniony zgodnie z poniższymi zasadami:

– w przypadku obniżenia cła erga omnes współczynnik ten zostaje podniesiony o 0,275 % na punkt obniżki,

– w przypadku późniejszego podniesienia cła erga omnes współczynnik zostaje obniżony o 0,275 % na punkt zwyżki,

– w przypadku kolejnych zmian cła polegających na jego obniżeniu lub podwyższeniu współczynnik wynikający z zastosowania poprzednich zapisów jest zmieniany zgodnie z właściwym wzorem.

Artykuł  2
1. Ustalenie kontyngentu taryfowego dla produktów zbożowych o kodzie ex CN 1001 90 99, określonego w przypisie na stronie 2 załącznika, będzie dokonywane na podstawie szacunkowej wielkości produkcji Maroka w danym roku, ogłaszanej przez władze Maroka w maju. Kontyngent ten będzie podlegał, w danym przypadku, modyfikacji pod koniec lipca, po komunikacie władz Maroka określającym ostateczną wielkość produkcji Maroka. Wynik tej modyfikacji może jednakże być korygowany za obopólną zgodą Stron poprzez podwyższenie lub obniżenie o 5 %, w zależności od wyników konsultacji, o których mowa w ustępie 2.

Wymieniony wyżej kontyngent taryfowy nie jest stosowany dla czerwca i lipca. Strony uzgadniają w trakcie konsultacji, o których mowa w wymienionym wyżej ustępie, zbadanie stosowności rozszerzenia kalendarza, biorąc pod uwagę prognozy rynku marokańskiego. Rozszerzenie to nie może jednak przekroczyć daty 31 sierpnia.

2. W celu umożliwienia wprowadzenia postanowień określonych w ustępie 1 oraz w celu zapewnienia zaopatrzenia rynku marokańskiego, jak również jego stabilności i trwałości oraz stabilizacji cen na rynku marokańskim i utrzymania tradycyjnych kanałów wymiany, w sektorze tym stosuje się poniższy system:

Przed rozpoczęciem każdego roku gospodarczego sprzedaży, oraz najpóźniej w drugiej połowie maja, obydwie Strony dokonują wymiany opinii.

Rozmowy w trakcie tych konsultacji dotyczą sytuacji rynku produktów zbożowych, a w szczególności prognoz produkcji marokańskiej pszenicy zwyczajnej, stanu zapasów, konsumpcji, cen producenta oraz potencjalnego rozwoju rynku, jak również możliwości dostosowania podaży do popytu.

3. W przypadku gdy po wejściu w życie niniejszego Układu, Maroko udzieli, dla produktów zbożowych o kodzie ex NC 1001 90 99, jakiemuś krajowi trzeciemu, w ramach porozumienia międzynarodowego, redukcji taryfowej o większym wymiarze, Maroko zobowiązuje się do udzielenia niezależnie takiej samej redukcji taryfowej Wspólnocie.
Artykuł  3

Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszego Układu, w przypadku gdy uwzględniając szczególną wrażliwość rynku rolnego, przywóz produktów pochodzących ze Wspólnoty, będących przedmiotem zezwoleń przyznanych na mocy niniejszego Protokołu, wywołuje poważne zakłócenie rynku Maroka w rozumieniu artykułu 25 Układu, obydwie Strony podejmują bezzwłocznie konsultacje mające na celu znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Do momentu znalezienia tego rozwiązania Maroko jest upoważnione do podjęcia działań, które uzna za stosowne.

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Nr 3

Uzgodnienia stosowane w przywozie do Maroka produktów rolnych pochodzących ze Wspólnoty

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.