Linia budżetowa 04.021000.00.11 - Działania innowacyjne zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego "Innowacyjne metodologie zarządzania zmianą" - Zaproszenie do składania wniosków VP/2003/021 (pierwsza publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 262 z 31 października 2003 r.).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2004.255.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 15 października 2004 r.

Linia budżetowa 04.021000.00.11

Działania innowacyjne zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego "Innowacyjne metodologie zarządzania zmianą"

Zaproszenie do składania wniosków VP/2003/021

(pierwsza publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 262 z 31 października 2003 r.)

(2004/C 255/07)

(Dz.U.UE C z dnia 15 października 2004 r.)

Artykuł 6 rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego(1) dotyczy wsparcia dla innowacyjnych działań mających na celu promowanie nowych metodologii i identyfikację przykładów wzorcowych praktyk, mogących przyczynić się do dalszego usprawnienia wdrożenia procesów wspieranych przez ESF.

Na lata 2004-2006, Artykuł 6 przewiduje wspieranie opracowywania i testowania innowacyjnych działań umożliwiających przewidywanie i zarządzanie zmianami w kompleksowym dziale tematycznym "Innowacyjne metodologie zarządzania zmianą". W ramach powyższego działu wnioski muszą dotyczyć dwóch konkretnych grup tematycznych:

– zarządzanie zmianami demograficznymi, wspieranie innowacyjnych inicjatyw promujących aktywne starzenie się oraz przyczyniających się do wzrostu stopy zatrudnienia starszych pracowników, oraz

– zarządzanie restrukturyzacją, wspieranie innowacyjnych rozwiązań w zakresie restrukturyzacji poprzez rozszerzenie zdolności adaptacji i przewidywania pracowników, przedsiębiorstw i władz publicznych.

Kolejny termin składania wniosków na podstawie niniejszego zaproszenia do składania wniosków upływa 26 stycznia 2005 r. Projekty mogą rozpocząć się między 1 października 2005 r. a 30 listopada 2005 r. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków, dostępnego finansowania, kryteriów kwalifikacji, selekcji i przyznawania środków, w tym wytyczne dla wnioskodawcy, wniosek o przyznanie dotacji, preliminarz budżetowy i inne załączniki można pobrać z następującej strony internetowej:

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/empl/vp_2003_021/library

Wszelkie dokumenty i informacje przedstawione na powyższej stronie stanowią integralną i wiążącą część zaproszenia do składania wniosków.

______

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (Dz.U. L 213 z 13.8.1999).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.