Kryteria przedzielania spraw do izb.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.232.2/2

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 2011 r.

Kryteria przedzielania spraw do izb

(2011/C 232/03)

(Dz.U.UE C z dnia 6 sierpnia 2011 r.)

W dniu 6 lipca 2011 r. Sąd ustanowił zgodnie z art. 12 regulaminu postępowania następujące kryteria przydzielania spraw do izb, na okres od dnia 1 września 2011 r. do dnia 31 sierpnia 2013 r.:

1) Odwołania od orzeczeń Sądu do spraw Służby Publicznej przydziela się z chwilą wniesienia skargi izbie do spraw odwołań, z zastrzeżeniem możliwości późniejszego zastosowania art. 14 i 51 regulaminu postępowania.

2) Sprawy inne niż te, o których mowa w ust. 1 przydziela się z chwilą wniesienia skargi do izb złożonych z trzech sędziów, z zastrzeżeniem możliwości późniejszego zastosowania art. 14 i 51 regulaminu postępowania.

Sprawy, o których mowa w niniejszym ustępie rozdziela się między izby według trzech odrębnych porządków, ustalanych zgodnie z kolejnością rejestracji spraw w sekretariacie:

– dla spraw dotyczących stosowania reguł konkurencji odnoszących się do przedsiębiorstw, przepisów dotyczących pomocy udzielanej przez państwa oraz przepisów dotyczących handlowych środków ochronnych;

– dla spraw z dziedziny prawa własności intelektualnej, o których mowa w art. 130 § 1 regulaminu postępowania;

– dla pozostałych spraw.

W ramach wspomnianych porządków izba złożona z czterech sędziów, rozpoznająca sprawy w składzie trzech sędziów, będzie uwzględniana po dwa razy przy co trzeciej turze.

Prezes Sądu może odstąpić od tych porządków w celu uwzględnienia powiązania niektórych spraw lub w celu zapewnienia zrównoważonego podziału pracy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.