Korea Południowa-Unia Europejska. Umowa ustanawiająca ramy udziału Republiki Korei w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską. Seul.2014.05.23.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.166.3

Akt obowiązujący
Wersja od: 5 czerwca 2014 r.

UMOWA
między Unią Europejską a Republiką Korei ustanawiająca ramy udziału Republiki Korei w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez Unię Europejską

UNIA EUROPEJSKA ("Unia") lub ("UE"),

z jednej strony, oraz

REPUBLIKA KOREI

z drugiej strony,

zwane dalej "Stronami",

Mając na uwadze, co następuje:

(1) Unia może zdecydować o podjęciu działań w dziedzinie zarządzania kryzysowego, w tym operacji utrzymywania pokoju lub operacji humanitarnych.

(2) Unia zdecyduje, czy państwa trzecie zostaną zaproszone do udziału w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE. Republika Korei może przyjąć zaproszenie Unii i zaoferować swój wkład. W takim przypadku Unia zdecyduje, czy przyjąć ten proponowany wkład.

(3) Warunki udziału Republiki Korei w operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE powinny zostać określone w umowie ustanawiającej ramy takiego ewentualnego przyszłego udziału, a nie być określane oddzielnie dla każdej operacji.

(4) Umowa taka nie powinna naruszać autonomii podejmowania decyzji przez Unię ani przesądzać o indywidualnym charakterze konkretnych decyzji dotyczących udziału Republiki Korei w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, zgodnie z jej systemem prawnym.

(5) Umowa taka powinna dotyczyć jedynie przyszłych operacji zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE oraz powinna pozostawać bez uszczerbku dla wszelkich obowiązujących umów regulujących udział Republiki Korei w rozpoczętych już operacjach zarządzania kryzysowego prowadzonych przez UE,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł  1

Decyzje dotyczące udziału

1.
W następstwie podjętej przez Unię decyzji o zaproszeniu Republiki Korei do udziału w prowadzonej przez Unię operacji zarządzania kryzysowego UE przekazuje wszelkie odnośne informacje i oceny dotyczące tej operacji, by ułatwić Republice Korei rozpatrzenie zaproszenia wystosowanego przez Unię.
2.
Unia przekazuje Republice Korei wstępne przybliżone dane dotyczące prawdopodobnej wysokości wkładu Republiki Korei w koszty wspólne lub w koszty określone w budżecie operacyjnym, zgodnie z art. 8 i 12, by pomóc Republice Korei w ustaleniu proponowanego wkładu.
3.
Gdy Republika Korei zdecyduje o zaproponowaniu wkładu, ustala ona ten proponowany wkład i przekazuje Unii informacje o nim, w tym o składzie ewentualnego kontyngentu personelu z Korei.
4.
Unia dokonuje oceny wkładu Republiki Korei w konsultacji z nią. Republika Korei może zdecydować o zmianie proponowanego wkładu w każdej chwili podczas procesu konsultacji i oceny.
5.
Unia przekazuje Republice Korei na piśmie wynik oceny i decyzję dotyczącą proponowanego wkładu Republiki Korei, by zapewnić udział Republiki Korei zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
6.
Republika Korei może w dowolnym momencie, z inicjatywy własnej lub na wniosek UE oraz po przeprowadzeniu konsultacji między Stronami, wycofać się całkowicie lub częściowo z udziału w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.
Artykuł  2

Ramy

1.
Republika Korei przyłącza się do decyzji Rady, na mocy której Rada Unii Europejskiej postanawia, że Unia będzie prowadzić operację zarządzania kryzysowego, oraz do wszelkich innych decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia przedłużyć operację zarządzania kryzysowego prowadzoną przez UE, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami wykonawczymi.
2.
Wkład Republiki Korei wnoszony w operację zarządzania kryzysowego prowadzoną przez UE nie narusza autonomii podejmowania decyzji przez Unię.
Artykuł  3

Status personelu i sił Republiki Korei

1.
Status personelu oddelegowanego przez Republikę Korei do udziału w cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE lub status sił wysłanych przez Republikę Korei do udziału w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE jest regulowany umową w sprawie statusu sił/misji, jeżeli taka umowa została zawarta między Unią a państwem/państwami, w którym/których operacja jest prowadzona.
2.
Status personelu przydzielonego do dowództwa lub elementów dowodzenia usytuowanych poza państwem/państwami, w którym/których ma miejsce operacja zarządzania kryzysowego prowadzona przez UE, regulują uzgodnienia dokonane między dowództwem i odpowiednimi elementami dowodzenia a właściwymi władzami Republiki Korei.
3.
Bez uszczerbku dla umowy w sprawie statusu sił/misji, o której mowa w ust. 1, Republika Korei sprawuje jurysdykcję nad swoim personelem uczestniczącym w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE. W przypadku gdy siły Republiki Korei działają na pokładzie statku lub statku powietrznego należącego do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to państwo członkowskie może sprawować jurysdykcję z zastrzeżeniem wszelkich istniejących lub przyszłych umów oraz zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi oraz z prawem międzynarodowym.
4.
Republika Korei jest odpowiedzialna za wszelkie roszczenia związane z udziałem w operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE wysuwane przez członka jej personelu oraz jest odpowiedzialna za wszczęcie postępowania, w szczególności sądowego lub dyscyplinarnego, przeciwko członkowi jej personelu zgodnie ze swoimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
5.
Strony zgadzają się odstąpić od wszelkich wzajemnych roszczeń, innych niż umowne, z tytułu uszkodzenia, utraty lub zniszczenia składników majątku będących własnością jednej ze Stron lub przez nią obsługiwanych lub z tytułu uszkodzeń ciała lub śmierci członków personelu Strony w wyniku wykonywania przez nich obowiązków służbowych związanych z działaniami na mocy niniejszej Umowy, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów.
6.
Republika Korei zobowiązuje się do złożenia oświadczenia dotyczącego odstąpienia od roszczeń wobec jakiegokolwiek państwa uczestniczącego w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, w której bierze udział Republika Korei, oraz do uczynienia tego przy podpisywaniu niniejszej Umowy.
7.
Unia zobowiązuje się zapewnić, by państwa członkowskie Unii Europejskiej złożyły oświadczenie dotyczące odstąpienia od roszczeń w przypadku ewentualnego przyszłego udziału Republiki Korei w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego oraz by uczyniły to przy podpisywaniu niniejszej Umowy.
Artykuł  4

Informacje niejawne

1.
Republika Korei podejmuje odpowiednie środki w celu zapewnienia ochrony informacji niejawnych UE zgodnie z przepisami Rady Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa zawartymi w decyzji Rady 2013/488/UE 1 oraz zgodnie z dalszymi wytycznymi wydawanymi przez właściwe władze, w tym wytycznymi dowódcy operacji UE dotyczącymi wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE lub wytycznymi szefa misji dotyczącymi cywilnej operacji zarządzania kryzysowego.
2.
W przypadku zawarcia przez Strony umowy w sprawie procedur bezpieczeństwa dotyczących wymiany informacji niejawnych, taka umowa ma zastosowanie w kontekście operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.

SEKCJA  II

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W CYWILNYCH OPERACJACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Artykuł  5

Personel oddelegowany do cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE

1.
Republika Korei:
a)
zapewnia, by jej personel oddelegowany do cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE wykonywał swoją misję zgodnie z:
(i)
decyzją Rady i późniejszymi zmianami, jak określono w art. 2 ust. 1;
(ii)
planem operacji;
(iii)
środkami wykonawczymi.
b)
informuje w odpowiednim czasie szefa misji i Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa ("WP") o wszelkich zmianach swojego wkładu wnoszonego w cywilną operację zarządzania kryzysowego prowadzoną przez UE.
2.
Personel oddelegowany przez Republikę Korei do cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE przechodzi badania lekarskie i szczepienia oraz uzyskuje zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pełnienia obowiązków, wystawione przez właściwe organy i przedstawia kopię tego zaświadczenia.
3.
Personel oddelegowany przez Republikę Korei wykonuje swoje obowiązki i postępuje, mając na uwadze wyłącznie interesy cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.
Artykuł  6

Struktura dowodzenia

1.
Cały personel podlega w pełni swoim władzom krajowym.
2.
Władze krajowe przekazują kontrolę operacyjną cywilnemu dowódcy operacji Unii.
3.
Cywilny dowódca operacji przejmuje odpowiedzialność za cywilną operację zarządzania kryzysowego prowadzoną przez UE oraz sprawuje nad nią dowództwo i kontrolę na szczeblu strategicznym.
4.
Szef misji przejmuje odpowiedzialność za cywilną operację zarządzania kryzysowego prowadzoną przez UE oraz sprawuje nad nią dowództwo i kontrolę w teatrze działań, a także zajmuje się jej bieżącym zarządzaniem.
5.
Zgodnie z aktami prawnymi, o których mowa w art. 2 ust. 1, Republika Korei ma takie sama prawa i obowiązki w kwestii bieżącego zarządzania operacją, jak państwa członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w operacji.
6.
Szef misji jest odpowiedzialny za kontrolę dyscyplinarną nad personelem cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE. W razie konieczności właściwe władze krajowe wszczynają postępowanie dyscyplinarne.
7.
W celu reprezentowania swojego narodowego kontyngentu w ramach operacji Republika Korei wyznacza punkt kontaktowy kontyngentu narodowego. Punkt kontaktowy kontyngentu narodowego przedstawia szefowi misji informacje w sprawach krajowych i jest odpowiedzialny za bieżącą dyscyplinę kontyngentu.
8.
Decyzja w sprawie zakończenia operacji jest podejmowana przez Unię po konsultacji z Republiką Korei, pod warunkiem że w dniu zakończenia cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE Republika Korei nadal wnosi do niej swój wkład.
Artykuł  7

Kwestie finansowe

1.
Bez uszczerbku dla art. 8 Republika Korei ponosi wszelkie koszty związane ze swoim udziałem w operacji, z wyjątkiem kosztów bieżących, zgodnie z budżetem operacyjnym danej operacji.
2.
W przypadku śmierci, uszkodzeń ciała, straty lub szkód wyrządzonych osobom fizycznym lub prawnym z państwa/państw, w którym/których prowadzona jest operacja, Republika Korei, po stwierdzeniu jej odpowiedzialności, wypłaca odszkodowanie na warunkach przewidzianych w mającej zastosowanie umowie w sprawie statusu misji, o której mowa w art. 3 ust. 1.
Artykuł  8

Wkład do budżetu operacyjnego

1.
Z zastrzeżeniem ust. 4 Republika Korei wnosi wkład w finansowanie budżetu operacyjnego cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.
2.
Taki wkład do budżetu operacyjnego jest obliczany na podstawie tej z poniższych metod, której wynikiem będzie niższa kwota:
a)
część kwoty odniesienia, która jest proporcjonalna do stosunku dochodu narodowego brutto (DNB) Republiki Korei do sumy DNB wszystkich państw wnoszących wkład do budżetu operacyjnego danej operacji; lub
b)
część kwoty odniesienia dla budżetu operacyjnego, która jest proporcjonalna do stosunku liczby personelu Republiki Korei uczestniczącego w operacji do całkowitej liczby personelu wszystkich państw uczestniczących w operacji.
3.
Niezależnie od ust. 1 i 2 Republika Korei nie wnosi żadnych wkładów w celu finansowania diet dziennych wypłacanych personelowi państw członkowskich Unii Europejskiej.
4.
Niezależnie od ust. 1 Unia co do zasady zwalnia Republikę Korei z wnoszenia wkładów finansowych na rzecz danej cywilnej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, gdy:
a)
Unia stwierdzi, że Republika Korei wnosi znaczny wkład, który jest istotny dla danej operacji; lub
b)
DNB na mieszkańca w Republice Korei nie przekracza wysokości tego wskaźnika w żadnym z państw członkowskich.
5.
Z zastrzeżeniem ust. 1 jakiekolwiek uzgodnienie co do wnoszenia przez Republikę Korei wkładów do budżetu operacyjnego operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE zostaje podpisane przez właściwe władze Stron; takie uzgodnienie obejmuje następujące postanowienia dotyczące:
a)
wysokości danego wkładu finansowego;
b)
uzgodnień co do wnoszenia wkładu finansowego; oraz
c)
procedury kontroli.

SEKCJA  III

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WOJSKOWYCH OPERACJACH ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Artykuł  9

Udział w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE

1.
Republika Korei zapewnia, by jej siły i personel uczestniczący w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE wykonywały swoją misję zgodnie z:
a)
decyzją Rady i późniejszymi zmianami, jak określono w art. 2 ust. 1;
b)
planem operacji; oraz
c)
środkami wykonawczymi.
2.
Republika Korei informuje w odpowiednim czasie dowódcę operacji UE o wszelkich zmianach dotyczących jej udziału w operacji.
3.
Personel oddelegowany przez Republikę Korei wykonuje swoje obowiązki i postępuje, mając na uwadze wyłącznie interes wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.
Artykuł  10

Struktura dowodzenia

1.
Wszystkie siły i personel uczestniczący w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE podlegają w pełni swoim władzom krajowym.
2.
Władze krajowe przekazują operacyjną i taktyczną kontrolę nad swoimi siłami i personelem dowódcy operacji UE, który jest uprawniony do delegowania swoich uprawnień.
3.
Republika Korei ma takie sama prawa i obowiązki w kwestii bieżącego zarządzania operacją, jak państwa członkowskie Unii Europejskiej biorące udział w operacji, zgodnie z aktami prawnymi, o których mowa w art. 2 ust. 1.
4.
Dowódca operacji prowadzonej przez UE może w każdej chwili, po konsultacji z Republiką Korei, wnieść o wycofanie wkładu Republiki Korei.
5.
Republika Korei mianuje starszego przedstawiciela wojskowego, który ma reprezentować jej kontyngent krajowy w wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE. Starszy przedstawiciel wojskowy konsultuje się z dowódcą sił UE we wszystkich sprawach mających wpływ na operację oraz jest odpowiedzialny za bieżącą dyscyplinę kontyngentu Republiki Korei.
Artykuł  11

Kwestie finansowe

1.
Bez uszczerbku dla art. 12 niniejszej Umowy Republika Korei ponosi wszelkie koszty związane z udziałem w operacji, chyba że koszty te podlegają wspólnemu finansowaniu zgodnie z aktami prawnymi, o których mowa w art. 2 ust. 1, oraz decyzją Rady 2011/871/WPZiB 2 .
2.
W przypadku śmierci, uszkodzeń ciała, straty lub szkód wyrządzonych osobom fizycznym lub prawnym z państwa/państw, w którym/których prowadzona jest operacja, Republika Korei, po stwierdzeniu jej odpowiedzialności, wypłaca odszkodowanie na warunkach przewidzianych w mającej zastosowanie umowie w sprawie statusu sił, o której mowa w art. 3 ust. 1.
Artykuł  12

Wkład w koszty wspólne

1.
Z zastrzeżeniem ust. 3 Republika Korei wnosi wkład w finansowanie kosztów wspólnych wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE.
2.
Taki wkład w koszty wspólne jest obliczany na podstawie tej z poniższych metod, której wynikiem będzie niższa kwota:
a)
część kosztów wspólnych, która jest proporcjonalna do stosunku DNB Republiki Korei do sumy DNB wszystkich państw wnoszących wkład we wspólne koszty operacji; lub
b)
część kosztów wspólnych, która jest proporcjonalna do stosunku liczby personelu Republiki Korei uczestniczącego w operacji do całkowitej liczby personelu wszystkich państw uczestniczących w operacji.

W przypadku gdy Republika Korei wysyła personel jedynie do dowództwa operacji lub dowództwa sił, przy obliczaniu kwoty z lit. b) bierze się pod uwagę stosunek liczby personelu Republiki Korei do całkowitej liczby personelu stosownego dowództwa. W innych przypadkach bierze się pod uwagę stosunek całkowitej liczby personelu wysłanego przez Republikę Korei do całkowitej liczby personelu operacji.

3.
Niezależnie od ust. 1 Unia co do zasady zwalnia Republikę Korei z wnoszenia wkładów finansowych w koszty wspólne danej wojskowej operacji zarządzania kryzysowego prowadzonej przez UE, gdy:
a)
Unia stwierdzi, że Republika Korei wnosi znaczny wkład, który jest istotny dla danej operacji; lub
b)
DNB na mieszkańca w Republice Korei nie przekracza wysokości tego wskaźnika w żadnym z państw członkowskich Unii.
4.
Z zastrzeżeniem ust. 1 jakiekolwiek uzgodnienie co do wnoszenia przez Republikę Korei wkładów do kosztów wspólnych zostaje zawarte przez właściwe władze Stron; takie uzgodnienie obejmuje następujące postanowienia dotyczące:
a)
wysokości danego wkładu finansowego;
b)
uzgodnień co do wnoszenia wkładu finansowego; oraz
c)
procedury kontroli.

SEKCJA  IV

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł  13

Uzgodnienia wykonawcze do Umowy

Niezależnie od art. 8 ust. 5 i art. 12 ust. 4, wszelkie niezbędne uzgodnienia techniczne i administracyjne służące wykonaniu niniejszej Umowy zawierane są między właściwymi władzami Stron.

Artykuł  14

Niewypełnienie obowiązków

Jeżeli jedna ze Stron nie wypełnia swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, druga Strona ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Artykuł  15

Rozstrzyganie sporów

Spory dotyczące wykładni lub stosowania niniejszej Umowy rozstrzygane są przez Strony na drodze dyplomatycznej.

Artykuł  16

Wejście w życie, okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

1.
Niniejsza Umowa wchodzi w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca po wzajemnym notyfikowaniu przez Strony zakończenia wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do tego celu.
2.
Niniejsza Umowa jest regularnie poddawana przeglądowi.
3.
Zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane na podstawie pisemnej zgody Stron. Zmiany wchodzą w życie zgodnie z procedurą przewidzianą w ust.1.
4.
Niniejsza Umowa obowiązuje przez początkowy okres pięciu lat i jest następnie automatycznie przedłużana na kolejne okresy pięciu lat, chyba że jedna ze Stron notyfikuje pisemnie drugiej zamiar rozwiązania Umowy co najmniej sześć miesięcy przed datą upłynięcia takiego terminu.
NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani, odpowiednio upoważnieni do tego przez Strony, które reprezentują, złożyli swoje podpisy pod niniejszą Umową.

Sporządzono w Seulu dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące czternastego w dwóch egzemplarzach w języku angielskim i koreańskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne. W przypadku rozbieżności w wykładni pierwszeństwo ma wersja angielska.

W imieniu Unii EuropejskiejW imieniu Republiki Korei

OŚWIADCZENIE PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE STOSUJĄCYCH DECYZJĘ RADY UE W SPRAWIE PROWADZONEJ PRZEZ UE OPERACJI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, W KTÓREJ BIERZE UDZIAŁ REPUBLIKA KOREI, DOTYCZĄCE ZRZECZENIA SIĘ ROSZCZEŃ,

"Państwa członkowskie UE stosujące decyzję Rady UE w sprawie prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, w której to operacji bierze udział Republika Korei, dołożą starań - w stopniu, w jakim zezwalają na to ich krajowe systemy prawne - by w miarę możliwości odstąpić w stosunku do Republiki Korei od wszelkich roszczeń z tytułu uszkodzeń ciała lub śmierci członka ich personelu lub uszkodzenia lub straty jakichkolwiek należących do nich składników majątku używanych w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, jeżeli takie uszkodzenia ciała, śmierć, szkoda lub strata:

- zostały spowodowane przez personel z Republiki Korei - który Republika Korei przydzieliła do prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego - podczas wykonywania obowiązków związanych z taką operacją, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów, lub

- wynikły z użycia składników majątku należących do Republiki Korei, pod warunkiem że zostały one użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów ze strony personelu z Republiki Korei, który został przydzielony przez Republikę Korei do prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego i który używa tych składników majątku".

OŚWIADCZENIE REPUBLIKI KOREI DOTYCZĄCE ZRZECZENIA SIĘ ROSZCZEŃ W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK PAŃSTWA BIORĄCEGO UDZIAŁ W PROWADZONEJ PRZEZ UE OPERACJI ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO,

"Republika Korei, zgadzając się na udział w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, dołoży starań - w stopniu, w jakim zezwala na to jej krajowy system prawny - by w miarę możliwości w stosunku do państw biorących udział w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego odstąpić od wszelkich roszczeń z tytułu uszkodzeń ciała lub śmierci członka personelu lub uszkodzenia lub straty jakichkolwiek należących do niej składników majątku używanych w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, jeżeli takie uszkodzenia ciała, śmierć, szkoda lub strata:

- zostały spowodowane przez personel z państw podczas wykonywania obowiązków związanych z prowadzoną przez UE operacją zarządzania kryzysowego, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów, lub

- wynikły z użycia składników majątku należących do państw biorących udział w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, pod warunkiem, że takie składniki majątku zostały użyte w związku z operacją oraz z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia przepisów ze strony personelu prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysowego, który używa takich składników majątku".

1 Decyzja Rady 2013/488/UE z dnia 23 września 2013 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 274 z 15.10.2013, s. 1).
2 Decyzja Rady 2011/874/WPZiB z dnia 19 grudnia 2011 r. ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe lub obronne (ATHENA) (Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 35).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.