Korea Płd.-Wspólnota Europejska. Uzgodniony protokół odnoszący się do światowego rynku przemysłu stoczniowego. Bruksela.2000.06.22.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2000.155.49

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 czerwca 2000 r.

UZGODNIONY PROTOKÓŁ
między Wspólnotą Europejską a Rządem Republiki Korei odnoszący się do światowego rynku przemysłu stoczniowego

1. Komisja Wspólnot Europejskich i Rząd Republiki Korei dnia 15 marca 2000 roku prowadziły obrady na temat bieżących problemów odnoszących się do światowego rynku przemysłu stoczniowego w celu promowania stabilności i uczciwej konkurencji. Obie strony uznały, że światowy rynek przemysłu stoczniowego charakteryzuje się znaczącą nadwyżką i stałym spadkiem cen, które nie pozwalają na stały rozwój tego przemysłu.

2. Wspólnota Europejska i Korea są głównymi uczestnikami rynku przemysłu stoczniowego, a ich władze zobowiązane są do współpracy zarówno między sobą jak i z innymi państwami przemysłu stoczniowego w celu zapewnienia uczciwej konkurencji na wszystkich rynkach.

3. Obie strony oczekują, że osiągnięcie następujących celów zdecydowanie przyczyni się do przywrócenia normalnych warunków konkurencji na rynku i do zapewnienia skutecznych środków ochrony przed sprzedażą statków po cenie nieprzekraczającej kosztów.

4. Obie strony podejmą współpracę w celu zredukowania dominującej dysproporcji między podażą i popytem. Wezwą inne państwa przemysłu stoczniowego do wspierania ich wysiłków. Poprzez zdecydowane zobowiązanie się do uczciwej konkurencji, obie strony unikną finansowo nierentownych nadmiernych nakładów i rujnującego podcięcia cenowego. Obie strony powinny dołożyć wszelkich starań, indywidualnie lub wspólnie, w celu wspomożenia poprawy i ustabilizowania sytuacji rynkowej.

5. Celem obu stron jest wspieranie uczciwych i konkurencyjnych warunków rynkowych na rynku światowym i współpraca w zakresie stabilizacji rynku, co pomoże w podniesieniu poziomu cen statków do rynkowo zrównoważonego.

(1) Działania władz publicznych w odniesieniu do przemysłu stoczniowego znajdującego się w trudnej sytuacji finansowej

Obie strony postanawiają, że wszystkie instytucje finansowe prowadzą swoją działalność ze stoczniami na rzetelnych rynkowych zasadach.

Z tego względu, rząd koreański nadal będzie ściśle nadzorował rzetelność aktywów instytucji finansowych.

W zgodzie z polityką rządu koreańskiego polegającą na braku interwencji i świadome nierównowagi na światowych rynkach przemysłu stoczniowego, władze koreańskie zapewnią w ramach nadzoru bankowego, że banki, w których rząd koreański posiada udziały lub banki prywatne występujące w jego imieniu udzielą nowych kredytów, umorzą lub przedłużą istniejące kredyty lub dostarczy jakiegokolwiek wsparcia na płaszczyźnie handlowej. Rząd koreański potwierdza, że nie dostarczy wspomnianym instytucjom finansowym publicznej pomocy w celu pokrycia strat wynikających z ich stosunków handlowych z dowolnym przedsiębiorstwem lub przemysłem.

Rząd koreański przyznaje, że KAMCO powinno wykupić nieściągalne pożyczki związane ze stoczniami po cenach odzwierciedlających faktyczne i spodziewane koszty windykacji oraz koszty finansowania, i po cenach minimalnych za pożyczki nie zabezpieczone.

Rząd koreański potwierdza, że:

– nie udzieli swoim stoczniom pomocy, która jest niezgodna z międzynarodowymi zobowiązaniami Korei,

– przejęcie zarządzania nad Samho przez Hyundai nie będzie wspierane przez państwo poprzez restrukturyzację zadłużenia i/lub moratoria.

Stanowiące własność rządową banki koreańskie, podczas prowadzenia transakcji z przedsiębiorstwami stoczniowymi, będą działały na zasadach całkowicie handlowych. Rząd koreański nie będzie ingerował w zarządzanie bieżące. Banki państwowe nie będą udzielały żadnych korzystnych gwarancji spłat dla umów o roboty stoczniowe zawieranych przez stocznie znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej lub będące w trakcie likwidacji. Co więcej, warunki gwarancji spłaty powinny odzwierciedlać znaczne ryzyko handlowe wynikające z niepewnej sytuacją stoczni.

2) Przejrzystość

Obie strony uważają, że zastosowanie uznanych na szczeblu międzynarodowym podstawowych zasad rachunkowości zapewni respektowanie przez przedsiębiorstwa stoczniowe i ich wierzycieli zasad należytego zarządzania finansami.

Należy stosować ścisłe zasady oceny ryzyka i tworzenia rezerw nawet jeżeli te zasady przejrzystości ujawnią dalsze obciążenia dla przedsiębiorstw i sektora bankowego.

Zgodnie ze swoimi zobowiązaniami dotyczącymi przejrzystości w stosunku do MFW i Banku Światowego, rząd koreański zweryfikował standardy rachunkowości w grudniu 1998 roku, które weszły w życie począwszy od dnia 1 stycznia 1999 roku. Rząd koreański upewni się, że uznane na szczeblu międzynarodowym podstawowe zasady rachunkowości są i nadal będą w pełni stosowane przez przedsiębiorstwa stoczniowe.

3) Szukanie handlowo opłacalnych praktyk cenowych

Obie strony uznają, że należy zaradzić lub zapobiegać szkodliwej wycenie statków, aby zapewnić normalne warunki konkurencji na światowym rynku przemysłu stoczniowego.

W tym względzie, rząd koreański przyznaje, że poziom cen statków odzwierciedla wszelkie czynniki kosztów zgodnie z definicją wartości normalnej sformułowaną w Porozumieniu antydumpingowym WTO.

4) Współpraca między w zakresie przemysłu stoczniowego

Obie strony zachęcają własny przemysł stoczniowy do wzajemnej ścisłej współpracy w celu zapewnienia normalnych warunków konkurencji na światowym rynku przemysłu stoczniowego. Obie strony będą wspierać swoich stocznie we wzmacnianiu ich wzajemnych powiązań w dziedzinie technologii, zaopatrzenia i działalności handlowej, jak również wielostronnej działalności dotyczącej przemysłu stoczniowego.

5) Konsultacje

Obie strony postanawiają spotykać się co najmniej co sześć miesięcy w celu poddania ocenie stosowania niniejszego Uzgodnionego Protokołu, omówienia taktyk i środków odnoszących się do przemysłu stoczniowego w tym okresie. Spotkania te mogą obejmować między innymi podaży i popyty, zdolności produkcyjnych, poziomu cen, rządowego wsparcia oraz sposobów i środków pozwalających na poprawę bieżącej sytuacji na rynku przemysłu stoczniowego. Obie strony postanawiają, że w celu poddania ocenie stosowania niniejszego Uzgodnionego Protokołu, pierwsze spotkanie odbędzie się nie później niż we wrześniu 2000 roku.

Obie strony postanawiają dokonywać konsultacji ad hoc na wniosek jednej ze stron, w celu omówienia ogólnych i szczegółowych spraw odnoszących się do kwestii ujętych w bieżącym Uzgodnionym Protokole, w celu osiągnięcia wzajemnie dającego się przyjąć rozwiązania dowolnego problemu. Te konsultacje ad hoc będą się odbywały w terminie czterech tygodni od dnia złożenia wniosku przez jedną ze stron. Na ogół, strony dołożą starań, by sfinalizować konsultacje ad hoc w ciągu 60 dni.

Obie strony uzgadniają konieczność możliwie najpełniejszego oglądu stanu faktycznego, zarówno w celu zmniejszenia ryzyka pojawienia się w przyszłości problemów oraz zwiększenia możliwości rozwiązywania problemów w toku konsultacji. Na wniosek jednej ze stron, wezwani zostaną eksperci techniczni w celu zebrania wszelkich istotnych informacji i przedstawienia ich obiektywnej analizy. Strony wyznaczą swoich poszczególnych biegłych w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku o odbycie konsultacji ad hoc. Strony, od początku tych konsultacji, informują swój odpowiedni przemysł i wszelkie zainteresowane strony, a także, jeśli będzie to stosowne, instytucje finansowe, o problemach podniesionych przez jedną ze stron.

6) Niniejszy Uzgodniony Protokół nie narusza praw i obowiązków istniejących na mocy Porozumienia WTO.

Niniejszy Uzgodniony Protokół wejdzie w życie z dniem jego podpisania.

W imieniu Rady Unii Europejskiej W imieniu Rządu Republiki Korei

(podpis pominięto)

(podpis pominięto)

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.