Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.189.35

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 czerwca 2017 r.

Konkluzje Rady w sprawie strategicznych perspektyw europejskiej współpracy na rzecz młodzieży po roku 2018

(2017/C 189/07)

(Dz.U.UE C z dnia 15 czerwca 2017 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

POWOŁUJĄC SIĘ NA:

1. Polityczny kontekst przedmiotowej sprawy, przedstawiony w załączniku do niniejszych konkluzji,

UZNAJĄC, ŻE:

2. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów pt. "Strategia UE na rzecz młodzieży - inwestowanie w młodzież i mobilizowanie jej do działania. Odnowiona otwarta metoda koordynacji na potrzeby wyzwań i możliwości stojących przed młodzieżą" 1  był próbą ustanowienia międzysektorowego podejścia mającego wzmocnić pozycję młodzieży w Europie oraz zapewnić jej zasoby i możliwości sprzyjające autonomii.
3. Rezolucja Rady w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018) 2  stanowi jak dotąd najbardziej przekrojową i najambitniejszą unijną strategię młodzieżową. Okres obowiązywania ram zbiegł się w czasie z kryzysem gospodarczo-finansowym, który choć w mniejszym lub większym stopniu negatywnie wpłynął na wszystkich obywateli i wszystkie państwa członkowskie UE, nieproporcjonalnie boleśnie dotknął młodych ludzi, szczególnie tych o mniejszych szansach, co poskutkowało wysokim bezrobociem oraz zwiększyło groźbę destabilizacji społecznej, alienacji politycznej, a nawet agresywnej radykalizacji i ekstremizmu, to zaś zagroziło wartościom demokratycznym i spójności społecznej.
4. Jak dowiodły sprawozdania Komisji Europejskiej na temat młodzieży z 2012 r. i 2015 r. oraz wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z realizacji odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018) 3 , ramy w znaczny i cenny sposób wpłynęły nie tylko na współpracę na rzecz młodzieży, lecz także na życie, perspektywy, dobrostan, zaangażowanie i włączenie społeczne młodych ludzi w całej Unii Europejskiej.
5. Plany prac Unii Europejskiej na rzecz młodzieży na lata 2014-2015 4  i 2016-2018 5  poskutkowały wzmocnieniem instrumentów i procedur wdrażania odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, gdyż lepiej dostosowały ją do celów strategii "Europa 2020" i odpowiedziały na pojawiające się wyzwania,

ODNOTOWUJE, ŻE:

6. Okres obowiązywania odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży wygasa pod koniec 2018 r., a dziesięcioletniej strategii Unii Europejskiej "Europa 2020" na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz programu Erasmus+ - pod koniec 2020 r.,

PODKREŚLA, ŻE:

7. W kształtowaniu przyszłej europejskiej współpracy na rzecz młodzieży nadal nieodzowne będą propagowanie i ochrona wartości Unii Europejskiej wymienionych w art. 2 TUE 6  oraz sprzyjanie poczuciu tożsamości europejskiej wśród młodych ludzi i ich wierze w projekt europejski poprzez rozwijanie ich kompetencji i promowanie ich zaangażowania politycznego i obywatelskiego, wolontariatu oraz mobilności edukacyjnej.
8. Kluczowe znaczenie we współpracy na rzecz młodzieży mają praca z młodzieżą oraz uczenie się pozaformalne i nieformalne; przyczyniają się one też do rozwoju kompetencji młodych ludzi.

ZGADZA SIĘ, ŻE

9. Należy opracować i wspierać nowe ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na okres po roku 2018 r., kładąc nacisk na podejście międzysektorowe o wyraźnej wartości dodanej na szczeblu UE i przewidując ewentualne plany prac UE na rzecz młodzieży; należy przy tym wziąć pod uwagę wyniki oceny obecnych ram,

ZWRACA SIĘ DO PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI, BY W RAMACH SWOICH KOMPETENCJI I Z NALEŻYTYM POSZANOWANIEM ZASADY POMOCNICZOŚCI

10. Zadbały, by ramy przyszłej europejskiej współpracy na rzecz młodzieży zostały opracowane na podstawie dowodów, były przemyślane i bazowały na szerokich i inkluzywnych konsultacjach z wszystkimi stosownymi zainteresowanymi stronami, w tym młodzieżą, podmiotami prowadzącymi pracę z młodzieżą 7 , osobami pracującymi z młodzieżą (zawodowo lub w ramach wolontariatu) oraz decydentami na wszystkich szczeblach, tak by panował konsensus w sprawie przyszłych celów polityki młodzieżowej i wola ich realizacji.
11. Miały wzgląd na to, by ramy przyszłej europejskiej współpracy na rzecz młodzieży były międzysektorowe, elastyczne, reaktywne i przejrzyste oraz brały pod uwagę szybko zmieniające się warunki polityczne, społeczne, kulturalne i gospodarcze na szczeblu europejskim i międzynarodowym.
12. Zadbały, by Erasmus+ oraz inne programy i instrumenty przyczyniały się - a w odpowiednich przypadkach były dostosowane - do wdrażania ram.
13. Ukierunkowały ramy na konkretne tematy polityki młodzieżowej pozostające w kompetencjach struktur odpowiedzialnych za młodzież, ale też dalej wzmacniały działania i inicjatywy w powiązanych dziedzinach polityki, aby zapewnić współpracę międzysektorową i wzajemne wsparcie.
14. Oceniły, dokonały przeglądu i odnowiły usystematyzowany dialog i jego cele, po to by umożliwić stworzenie nowatorskiego, znaczącego, ukierunkowanego i konstruktywnego dialogu nie tylko z młodymi ludźmi z organizacji młodzieżowych, lecz także z młodymi ludźmi z różnych środowisk, o mniejszych szansach i niezrzeszonymi.
15. Dokładniej zastanowiły się nad kompetencjami (wiedzą, umiejętnościami i postawami) oraz wartościami, których potrzebują młodzi ludzie, by stale spełniać się w życiu osobistym, społecznym i zawodowym, i w szczególności docierały do młodych ludzi o mniejszych szansach i włączały ich w działania.
16. Miały wzgląd na rolę, jaką w propagowaniu wśród młodych ludzi solidarności, zaangażowania politycznego i aktywności obywatelskiej oraz w zwalczaniu alienacji politycznej, populizmu, propagandy i radykalizacji mogącej prowadzić do agresywnego ekstremizmu mogą odegrać internet, media społecznościowe i cyfryzacja.
17. Oceniły i dodatkowo wzmocniły, a tam gdzie to możliwe, rozwinęły instrumenty, narzędzia i metody polityczne oraz uzupełniające sposoby współpracy, takie jak partnerstwo UE - Rada Europy na rzecz młodzieży, aby podtrzymać i zacieśnić skuteczną europejską współpracę na rzecz młodzieży po roku 2018,

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM POSTANAWIA:

18. Zwrócić się do przyszłych prezydencji, by uwzględniając niniejsze konkluzje oraz przyszłą inicjatywę Komisji w sprawie strategii UE na rzecz młodzieży po roku 2018, przygotowały projekt nowych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży na okres po roku 2018. Projekt powinien zostać przedłożony Radzie do przyjęcia.

ZAŁĄCZNIK

KONTEKST POLITYCZNY

1. Traktat o Unii Europejskiej 8 .
2. Odnowione ramy europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010-2018), w których wskazano dwa ogólne cele strategiczne i dwutorowe podejście w ich realizacji: konkretne inicjatywy w dziedzinie polityki młodzieżowej oraz inicjatywy włączające problematykę młodzieżową do innych dziedzin polityki w ramach ośmiu obszarów działań. Przewidziano także trzyletnie cykle robocze o uzgadnianych priorytetach oraz usystematyzowany dialog z młodzieżą wpisujący się w ten proces.
3. Wspólne sprawozdanie Rady i Komisji z 2015 r. z realizacji odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży, w którym oceniono skutki tego dokumentu w okresie 2013-2015.
4. "Europa 2020", dziesięcioletnia strategia Unii Europejskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, na którą składają się m.in. inicjatywy przewodnie "Mobilna młodzież" i "Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia".
5. Deklaracja paryska z dnia 17 marca 2015 r., promująca - poprzez edukację - poczucie obywatelstwa oraz wspólne wartości, którymi są wolność, tolerancja i niedyskryminacja.
6. Komunikat Komisji z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie europejskiej agendy bezpieczeństwa, który stwierdza, że angażowanie młodzieży to jeden z kluczowych czynników w zapobieganiu agresywnej radykalizacji, ponieważ promuje wspólne europejskie wartości, sprzyja włączeniu społecznemu oraz zwiększa wzajemne zrozumienie i wzajemną tolerancję.
7. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 10 czerwca 2016 r. pt. "Nowy europejski program na rzecz umiejętności. Wspólne działania na rzecz wzmocnienia kapitału ludzkiego, zwiększania szans na zatrudnienie i konkurencyjności".
8. Rezolucja Rady z dnia 15 grudnia 2016 r. pt. "Nowy program na rzecz umiejętności dla konkurencyjnej Europy sprzyjającej włączeniu społecznemu".
9. Komunikaty Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. pt. "Inwestowanie w młodzież Europy", "Poprawa i modernizacja edukacji" oraz "W kierunku Europejskiego Korpusu Solidarności".
10. Biała księga w sprawie przyszłości Europy. Refleksje i scenariusze dotyczące przyszłości UE-27 do 2025 r.
1 Dok. 9008/09.
2 Dz.U. C 311 z 19.12.2009, s. 1.
3 Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 17.
4 Dz.U. C 183 z 14.6.2014, s. 5.
5 Dz.U. C 417 z 15.12.2015, s. 1.
6 Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 17.
7 Pod pojęciem podmiotów prowadzących pracę z młodzieżą rozumie się wszelkie organizacje, agencje i inne organy - zarówno korzystające z pomocy państwa, jak i działające na zasadzie wolontariatu - które zapewniają oparte na pracy z młodzieżą programy, projekty, inicjatywy i działania skierowane do młodych ludzi.
8 Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 13.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.