Komunikat w ramach wdrażania dyrektywy Rady w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.236.3

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 września 2010 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich dotyczących bezpieczeństwa zabawek (88/378/EWG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy)

(2010/C 236/04)

(Dz.U.UE C z dnia 1 września 2010 r.)

ESO(1)Odniesienie i tytuł normy zharmonizowanej (oraz dokument referencyjny)Pierwsza publikacja Dz.U.Odniesienie do normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności normy zastąpionej

Przypis 1

CENEN 71-1:2005+A9:2009

Bezpieczeństwo zabawek - Część 1: Właściwości mechaniczne i fizyczne

10.8.2010EN 71-1:2005+A8:2009

Przypis 2.1

Termin minął (10.8.2010)
Uwaga: "W przypadku zabawek zawierających pociski zakończone przyssawką wymóg określony w pkt 4.17.1 lit. b), w którym przewidziano, że próba na wytrzymałość mechaniczną jest przeprowadzana zgodnie z pkt 8.4.2.3, nie obejmuje ryzyka uduszenia związanego z tymi zabawkami." - Decyzja Komisji 2007/224/WE z dnia 4 kwietnia 2007 r. (Dz.U. L 96 z 11.4.2007, s. 18.).
CENEN 71-2:2006+A1:2007

Bezpieczeństwo zabawek - Część 2: Palność

16.9.2008EN 71-2:2006

Przypis 2.1

Termin minął

(16.9.2008)

CENEN 71-3:1994

Bezpieczeństwo zabawek - Migracja określonych pierwiastków

12.10.1995EN 71-3:1988

Przypis 2.1

Termin minął

(30.6.1995)

EN 71-3:1994/A1:200014.9.2001Przypis 3Termin minął

(31.10.2000)

EN 71-3:1994/A1:2000/AC:20008.8.2002
EN 71-3:1994/AC:200215.3.2003
CENEN 71-4:2009

Bezpieczeństwo zabawek - Część 4: Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych

10.8.2010EN 71-4:1990

Przypis 2.1

Termin minął

(10.8.2010)

CENEN 71-5:1993

Bezpieczeństwo zabawek - Zabawki (zestawy chemiczne) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych

1.9.1993
EN 71-5:1993/A1:200631.5.2006Przypis 3Termin minął

(31.7.2006)

EN 71-5:1993/A2:200910.8.2010Przypis 3Termin minął

(10.8.2010)

CENEN 71-7:2002

Bezpieczeństwo zabawek - Część 7: Farby do malowania palcami - Wymagania i metody badań

15.3.2003
CENEN 71-8:2003+A4:2009

Bezpieczeństwo zabawek - Część 8: Huśtawki, zjeżdżalnie i podobne zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego - wewnątrz i na zewnątrz

10.8.2010EN 71-8:2003

Przypis 2.1

Termin minął

(10.8.2010)

Uwaga: "Wymogi dotyczące ryzyka obrażeń spowodowanych uderzeniem elementami huśtawkowymi zostały skreślone z normy EN 71-8:2003+A4:2009. Wobec braku tych wymogów i odpowiedniej metody badania państwa członkowskie przyjmują zgodność huśtawek z zasadniczymi wymogami, wyłącznie jeśli przed wprowadzeniem na rynek posiadają one świadectwo badania typu WE wydane przez zatwierdzony organ."
CenelecEN 62115:2005

Zabawki elektryczne - Bezpieczeństwo użytkowania

IEC 62115:2003 (Zmodyfikowana) + A1:2004

8.3.2006EN 50088:1996

+ A1:1996

+ A2:1997

+ A3:2002

Przypis 2.1

Termin minął

(1.1.2008)

(1) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:

- CEN: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25500811; Fax +32 25500819 (http://www.cen.eu)

- Cenelec: Avenue Marnix 17, 1000 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË, Tel. +32 25196871; Fax +32 25196919 (http://www.cenelec.eu)

- ETSI: 650 route des Lucioles, 06921 Sophia Antipolis, FRANCE, Tel. +33 492944200; Fax +33 493654716 (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejskie organizacje normalizacyjne. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy w odniesieniu do produktów, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma (kolumna 3) składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi dyrektywy.

UWAGA:

– Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych organach normalizacyjnych, których lista znajduje się w załączniku do dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(1).

– Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują zharmonizowane normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe organy normalizacyjne tłumaczą tytuły zharmonizowanych norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.

– Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach Wspólnoty.

– Lista ta zastępuje wszystkie poprzednie listy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Komisja czuwa nad uaktualnianiem listy.

– Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm można uzyskać pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

______

(1) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.