Komunikat w ramach wdrażania dyrektywy Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2008.304.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 listopada 2008 r.

Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 90/385/EWG w sprawie zbliżenia usta-wodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Wykaz tytułów i numerów norm zharmonizowanych z dyrektywą)

(2008/C 304/04)

(Dz.U.UE C z dnia 27 listopada 2008 r.)

ESO(1)Numer i tytuł normy (Dokument odniesienia)Numer normy zastąpionejData ustania domniemania zgodności dla normy zastąpionej Uwaga 1
CenelecEN 45502-1:1997

Aktywne implantowalne wyroby medyczne - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa, oznakowania i informacji dostarczanej przez producenta

--
CenelecEN 45502-2-1:2003

Aktywne urządzenia medyczne do implantacji - Część 2-1: Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa aktywnych urządzeń medycznych do implantacji przeznaczonych do leczenia bradyarytmii (stymulatory serca)

--
CenelecEN 45502-2-2:2008

Aktywne wyroby medyczne do implantacji - Część 2-2: Szczegółowe wymagania dotyczące aktywnych urządzeń medycznych do implantacji przeznaczonych do leczenia tachyarytmii (w tym defibrylatorów do implantacji)

--
CenelecEN 60601-1:1990

Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa

(IEC 60601-1:1988)

--
Zmiana A1:1993 do EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A1:1991)

Uwaga 3-
Zmiana A2:1995 do EN 60601-1:1990

(IEC 60601-1:1988/A2:1995)

Uwaga 3-
CenelecEN 60601-1:2006

Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne

(IEC 60601-1:2005)

EN 60601-1:1990 ze zmianami

Uwaga 2.1

-
CenelecEN 62304:2006

Oprogramowanie wyrobów medycznych - Procesy cyklu życia oprogramowania

(IEC 62304:2006)

--
(1) ESO: Europejskie organizacje normalizacyjne:
- CEN: rue de Stassart/De Stassartstraat 36, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 550 08 11, fax: (32-2) 550 08 19 (http://www.cenorm.be)
- Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, B-1050 Brussels, tel: (32-2) 519 68 71, fax: (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel: (33) 492 94 42 12, fax: (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

Uwaga 1: Zasadniczo datą ustania domniemania zgodności jest data wycofania ("dow") określona przez Europejską Organizację Normalizacyjną, niemniej użytkownicy tych norm powinni zdawać sobie sprawę, że w wyjątkowych przypadkach może być inaczej.

Przypis 2.1: Zakres normy nowej (lub ze zmianami) jest taki sam, jak normy zastąpionej. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

Uwaga 3: W przypadku zmian normą zharmonizowaną jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, jeżeli istnieją, oraz nową podaną zmianą. Zatem norma zastąpiona (kolumna 3) obejmuje EN CCCC:YYYY i jej wcześniejsze zmiany, jeżeli istnieją, ale bez podanej nowej zmiany. W podanym terminie ustaje domniemanie zgodności postanowień normy zastąpionej z wymaganiami zasadniczymi dyrektywy.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.