Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2018.448.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 grudnia 2018 r.

Komunikat rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2018/C 448/02)

(Dz.U.UE C z dnia 12 grudnia 2018 r.)

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W PRZETARGU NA UDZIELENIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO ORAZ WYDOBYWANIE ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO ZE ZŁÓŻ NA OBSZARZE "BYTÓW"

SEKCJA  I:

PODSTAWA PRAWNA

1. Prawo geologiczne i górnicze art. 49h ust. 2 (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2126 ze zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża (Dz.U. z 2015 r. poz. 1171)
3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów (Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3; Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 2, s. 262)

SEKCJA  II:

OGŁASZAJĄCY

Nazwa: Ministerstwo Środowiska

Adres pocztowy: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska

Tel. + 48 223692449, + 48 223692447; faks: + 48 223692460

Adres strony internetowej: www.mos.gov.pl

SEKCJA  III:

PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA

1) Rodzaj działalności, na którą ma być udzielona koncesja

Koncesja na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż na obszarze "Bytów", części bloków koncesyjnych 47, 48, 67 i 68.

2) Przestrzeń, w granicach której ma być wykonywana działalność

Granice obszaru przetargowego wyznaczają linie łączące punkty o następujących współrzędnych w układzie PL-1992:

Lp.X [PL-1992]Y [PL-1992]
1715 916,10395 018,18
2715 477,11420 841,77
3710 216,13420 752,34
4709 996,53434 739,13
5709 994,91434 842,34
6682 184,52434 676,55
7682 361,03425 652,51

Powierzchnia rzutu pionowego obszaru przetargowego wynosi 732,86 km2.

Obszar przetargowy jest położony na terenach następujących

- gmin: Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Sierakowice, Sulęczyno, Stężyca, Chmielno, Dziemiany, Lipusz, Kościerzyna, Stara Kiszewa oraz Dębnica Kaszubska,
- miast i gmin: Bytów,
- miast: Kościerzyna w województwie pomorskim.

Celem prac prowadzonych w utworach kambru, ordowiku i syluru jest udokumentowanie i wydobywanie w wyżej opisanym obszarze złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

3) Okres składania ofert nie krótszy niż 90 dni od dnia opublikowania ogłoszenia i miejsce ich składania

Oferty przetargowe należy składać w siedzibie Ministerstwa Środowiska w terminie do 121 dnia włącznie, do godziny 12.00 czasu środkowoeuropejskiego (CET/CEST), licząc od dnia następującego po dniu opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

4) Szczegółowe warunki przetargu, w tym kryteria oceny ofert oraz określenie ich znaczenia, zapewniające spełnienie warunków, o których mowa w art. 49k ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Pgg)

Ofertę w postępowaniu przetargowym może złożyć podmiot posiadający decyzję o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie określonym w art. 49a ust. 16 pkt 1 Pgg samodzielnie lub jako operator w przypadku ubiegania się o koncesję wspólnie przez kilka podmiotów.

Otrzymane oferty zostaną poddane ocenie przez komisję przetargową w oparciu o następujące kryteria:

30 % - finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział środków własnych oraz środków pochodzących z finansowania zewnętrznego;

25 % - techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złóż, w szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadrowym (w tym 5 % za zakres współpracy w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji w poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu węglowodorów ze złóż z jednostkami naukowymi zajmującymi się rozpoznaniem budowy geologicznej Polski oraz analityki, technologii i metodyki poszukiwań złóż uwzględniających specyfikę polskich warunków geologicznych i mających zastosowanie do tych warunków);

20 % - zakres i harmonogram proponowanych prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;

10 % - doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złóż, zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska;

10 % - proponowana technologia prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych z zastosowaniem elementów innowacyjnych wypracowanych dla tego projektu;

5 % - zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych.

W przypadku gdy w wyniku oceny ofert zgodnie z kryteriami, o których mowa powyżej, dwie lub więcej ofert uzyskają jednakową ocenę, dodatkowym kryterium w celu dokonania ostatecznego wyboru między tymi ofertami jest wysokość wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego, należnego w fazie poszukiwania i rozpoznawania.

5) Minimalny zakres informacji geologicznej
Dane koncesjinazwa obszaru: Bytów

lokalizacja: na lądzie; blok koncesyjny 47, 48, 67 i 68

Rodzaj złożaniekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku i konwencjonalne złoża gazu ziemnego w dolnym paleozoiku
Piętra strukturalnekenozoiczne, permo-mezozoiczne, dolnopaleozoiczne, prekambryjskie
Systemy naftoweI - niekonwencjonalny

II - konwencjonalny

Skały macierzysteI - mułowce oraz iłowce syluru i ordowiku

II - kambryjskie wkładki mułowcowo-ilaste

oraz nadległe mułowce i iłowce syluru i ordowiku

Skały zbiornikoweI - mułowce oraz iłowce ordowiku i syluru

II - piaskowce dolnego i środkowego kambru

Skały uszczelniająceI - skały górnego syluru (ludlow i przydol) oraz ewaporaty cechsztynu

II - mułowce i iłowce syluru i ordowiku oraz ewaporaty cechsztynu

Miąższość nadkładuI - od ok. 3 700 m (Bytów IG 1) do ok. 4 000 m (Kościerzyna IG 1, Gapowo B-1)

II - ok. 4 250 m (Gapowo B-1)

Typ pułapkiI - niekonwencjonalny

II - strukturalny, stratygraficzny

Złoża rozpoznane w pobliżu (GZ - gaz ziemny; RN - ropa naftowa)I - brak złóż typu shale gas

II - brak złóż gazu ziemnego, ale w tym interwale rozpoznano m. in. złoża:

"Żarnowiec W" (RN) udokumentowane w 1990 r., w 2016 r. produkcja: 0,06 tys. ton, zasoby: wydobywalne 17,75 tys. ton (przemysłowe 3,78 tys. ton)

"Dębki-Żarnowiec" (RN, od 1995 r. dwa osobne złoża, tutaj dane sumarycznie) w 2016 r. produkcja: 0,63 tys. ton, zasoby: wydobywalne 50,32 tys. ton (przemysłowe 9,70 tys. ton)

"Białogóra E" (RN), udokumentowane w 1995 r., w 2016 r. produkcji brak, zasoby: brak (przemysłowe 0,38 tys. ton)

Zrealizowane zdjęcia sejsmiczne (dysponent)2012 - 7 profili zdjęcia 2D (Indiana Investments Sp. z o. o.) 1 fragment profilu PolandSpan (ION)
Otwory (MD)reperowe:

Bytów IG 1 (2 569,70 m),

Gapowo B-1/1 A (4 299,79 m)

offsetowe:

Kościerzyna IG 1 (5 202,0 m),

Lębork IG 1 (3 310,0 m)

6) Termin rozpoczęcia działalności

Rozpoczęcie działalności objętej koncesją nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni, licząc od dnia w którym decyzja o udzieleniu koncesji stała się ostateczna.

7) Minimalny zakres prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych

Proponowany minimalny program prac geologicznych fazy poszukiwawczo-rozpoznawczej obejmuje:

Etap I (12 miesięcy): wykonanie analizy i interpretacji archiwalnych danych geologicznych;

Etap II (12 miesięcy): wykonanie badań geofizycznych - sejsmiki 2D (100 km linii wzbudzania) lub sejsmiki 3D (50 km2 powierzchni wzbudzania);

Etap III (24 miesiące): wykonanie 1 (jednego) otworu wiertniczego do głębokości maksymalnej 5 000 m z obligatoryjnym rdzeniowaniem interwałów perspektywicznych;

Etap IV (12 miesięcy): wykonanie analiz uzyskanych danych geologicznych.

8) Czas, na jaki ma być udzielona koncesja Czas obowiązywania koncesji to 30 lat, w tym:
- faza poszukiwawczo-rozpoznawcza trwa 5 lat licząc od dnia udzielenia koncesji,
- faza wydobywcza - trwa 25 lat i liczy się od dnia uzyskania decyzji inwestycyjnej.
9) Szczególne warunki wykonywania działalności, w tym w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub racjonalnego gospodarowania złożem

Realizacja programu prac koncesji nie może naruszać praw właścicieli nieruchomości gruntowych i nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami, zwłaszcza Prawa geologicznego i górniczego, oraz dotyczących zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, gruntów rolnych i leśnych, przyrody, wód i odpadów.

10) Wzór umowy o ustanowienie użytkowania górniczego Wzór umowy w załączniku.
11) Informację o wysokości wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego

Minimalna wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego dla obszaru "Bytów" wynosi w pięcioletnim okresie bazowym 160 459,70 PLN (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć 70/100) rocznie. Waloryzacja corocznego wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania kopalin dokonuje się z uwzględnieniem średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonych narastająco dla okresu od podpisania umowy do roku poprzedzającego termin płatności wynagrodzenia, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski (art. 49h ust. 3 pkt 12 Pgg).

12) Informację o wymaganiach, jakim powinna odpowiadać oferta oraz dokumenty wymagane od składającego ofertę
1. Oferta przetargowa powinna określać:
1) nazwę (firmę) i siedzibę składającego ofertę;
2) przedmiot przetargu wraz z określeniem przestrzeni, w granicach której ma być udzielona koncesja oraz ustanowione użytkowanie górnicze;
3) czas, na jaki koncesja ma być udzielona, czas trwania fazy poszukiwania i rozpoznawania oraz wskazanie terminu rozpoczęcia działalności;
4) cel, zakres i rodzaj prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych oraz informację o pracach, które mają być wykonywane dla osiągnięcia zamierzonego celu, w tym ich technologiach;
5) harmonogram, w podziale na lata, realizacji prac geologicznych, w tym robót geologicznych, oraz ich zakres;
6) zakres i harmonogram obowiązkowego poboru próbek uzyskanych w wyniku robót geologicznych, w tym rdzeni wiertniczych, o którym mowa w art. 82 ust. 2 pkt 2 Pgg;
7) prawa składającego ofertę do nieruchomości (przestrzeni), w granicach której ma być wykonywana zamierzona działalność, lub prawo, o ustanowienie którego ubiega się ten podmiot;
8) wykaz obszarów objętych formami ochrony przyrody; wymóg ten nie dotyczy przedsięwzięć, dla których jest wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach;
9) sposób przeciwdziałania ujemnym wpływom zamierzonej działalności na środowisko;
10) zakres informacji geologicznej, którą dysponuje składający ofertę;
11) doświadczenie w wykonywaniu działalności w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów lub wydobywania węglowodorów ze złoża, w tym zapewniające bezpieczeństwo prowadzonej działalności, ochronę życia i zdrowia ludzi i zwierząt oraz ochronę środowiska;
12) techniczne możliwości wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, organizacyjnym, logistycznym oraz kadrowym;
13) finansowe możliwości dające należytą rękojmię wykonywania działalności w zakresie, odpowiednio, poszukiwania i rozpoznawania złoża węglowodorów oraz wydobywania węglowodorów ze złoża, w szczególności źródła i sposoby finansowania zamierzonej działalności, w tym udział środków własnych oraz środków pochodzących z kapitału obcego;
14) proponowaną technologię prowadzenia prac geologicznych, w tym robót geologicznych, lub robót górniczych;
15) proponowaną wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego, nie mniejszą niż kwota określona w ogłoszeniu o wszczęciu postępowania przetargowego;
16) proponowaną formę wniesienia zabezpieczenia, o których mowa w art. 49x ust. 4 Pgg;
17) w przypadku gdy ofertę składa wspólnie kilka podmiotów, oprócz elementów, o których mowa w powyżej, oferta określa dodatkowo:
a) nazwy (firmy) i siedziby wszystkich podmiotów składających ofertę;
b) wskazuje operatora;
c) podaje proponowane w umowie o współpracy udziały procentowe w kosztach prac geologicznych, w tym robót geologicznych.
2. Oferta składana w postępowaniu przetargowym powinna odpowiadać wymaganiom i warunkom określonym w ogłoszeniu o wszczęciu tego postępowania.
3. Do oferty dołącza się:
1) dowody potwierdzające istnienie określonych w niej okoliczności, w szczególności wyciągi z odpowiednich rejestrów;
2) dowód wniesienia wadium;
3) kopię decyzji o uzyskaniu pozytywnej oceny z postępowania kwalifikacyjnego, o której mowa w art. 49a ust. 17 Pgg;
4) załączniki graficzne sporządzone zgodnie z wymaganiami dotyczącymi map górniczych, z zaznaczeniem granic podziału terytorialnego kraju;
5) w przypadku korzystania z zasobów technicznych innych podmiotów przy realizacji koncesji - pisemne zobowiązania do oddania zasobów technicznych do dyspozycji podmiotowi uczestniczącemu w postępowaniu przetargowym;
6) 2 egzemplarze projektu robót geologicznych;
4. Składający ofertę może z własnej inicjatywy przedstawić w ofercie dodatkowe informacje lub dołączyć do niej dodatkowe dokumenty.
5. Dokumenty składane przez składającego ofertę powinny mieć formę oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem w sposób przewidziany przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Wymóg ten nie dotyczy kopii dokumentów, które mają być dołączone do oferty, a zostały wytworzone przez organ koncesyjny.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
7. Ofertę składa się w zamkniętej kopercie albo zamkniętej paczce opatrzonej nazwą (firmą) składającego ofertę oraz określeniem przedmiotu przetargu.
8. Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert zwraca się składającemu ofertę bez otwierania.
13) Informację o formie wniesienia wadium oraz o jego wysokości i terminie wpłaty

Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

SEKCJA  IV

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.1) Komisja przetargowa

W celu przeprowadzenia przetargu i dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty organ koncesyjny powołuje komisję przetargową. Skład komisji oraz tryb jej pracy określa rozporządzenie z 28 lipca 2015 r. Rady Ministrów w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża (Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 1171). Komisja przetargowa przedkłada organowi koncesyjnemu do zatwierdzenia protokół z przebiegu przetargu, który wraz z ofertami oraz wszystkimi dokumentami dotyczącymi przetargu są jawne dla innych podmiotów składających oferty.

IV.2) Dodatkowe wyjaśnienia

W terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia zainteresowany podmiot może złożyć do organu koncesyjnego wniosek o udzielenie wyjaśnień dotyczących szczegółowych warunków przetargu. Organ koncesyjny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, ogłasza treść wyjaśnienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ten organ.

IV.3) Dodatkowe informacje

Komplet informacji o obszarze przetargowym został zebrany przez Państwową Służbę Geologiczną w Pakiecie danych geologicznych, który jest dostępny poprzez stronę internetową Ministerstwa Środowiska (www.mos.gov.pl) oraz w

Departamencie Geologii i Koncesji Geologicznych

Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

POLSKA

Tel. + 48 223692449

Faks. + 48 223692460

ZAŁĄCZNIK

UMOWA o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Bytów", zwana dalej "Umową"

zawarta w Warszawie, dnia ................. r., pomiędzy:

Skarbem Państwa - Ministrem Środowiska, w imieniu i na rzecz którego działa na podstawie pełnomocnictwa Nr 69 z dnia 12 czerwca 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pan Mariusz Orion Jędrysek, zwanym dalej "Skarbem Państwa",

oraz

XXX z siedzibą w...(pełny adres), zarejestrowaną ........... pod numerem KRS ............, o kapitale zakładowym w wysokości ......., w imieniu której występują .............................., zwaną dalej "Użytkownikiem Górniczym",

zwanych dalej "Stroną" lub łącznie "Stronami",

o następującej treści:

§ 1.

1. Skarb Państwa jako wyłączny właściciel wnętrza skorupy ziemskiej obejmującej przestrzeń w obrębie gmin: Czarna Dąbrówka, Parchowo, Studzienice, Sierakowice, Sulęczyno, Stężyca, Chmielno, Dziemiany, Lipusz, Kościerzyna, Stara Kiszewa oraz Dębnica Kaszubska, miast i gmin: Bytów, miast: Kościerzyna w województwie pomorskim, której granice wyznaczają linie łączące punkty (1-7) o następujących współrzędnych, wyznaczonych w układzie PL-1992:
Lp.X [PL-1992]Y [PL-1992]
1715 916,10395 018,18
2715 477,11420 841,77
3710 216,13420 752,34
4709 996,53434 739,13
5709 994,91434 842,34
6682 184,52434 676,55
7682 361,03425 652,51

ustanawia na rzecz Użytkownika Górniczego użytkowanie górnicze w opisanej wyżej przestrzeni, ograniczonej od góry dolną granicą nieruchomości gruntowych a od dołu głębokością 5 000 m, pod warunkiem uzyskania przez Użytkownika Górniczego koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze "Bytów" w terminie roku od dnia zawarcia Umowy.

2. Jeżeli warunek uzyskania koncesji, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie spełniony, zobowiązania wynikające z Umowy wygasają.
3. W przestrzeni górotworu, określonej w ust. 1, Użytkownik Górniczy jest upoważniony:
1) w utworach kambru, ordowiku i syluru - do wykonywania czynności związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego;
2) w pozostałej części - do prowadzenia wszelkich niezbędnych robót i czynności związanych z udostępnianiem utworów kambru, ordowiku i syluru.
4. Powierzchnia rzutu pionowego opisanej wyżej przestrzeni wynosi 732,86 km2.
5. Użytkowanie górnicze upoważnia Użytkownika Górniczego do wyłącznego wykorzystywania przestrzeni określonej w ust. 1, w celu poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, a także do wykonywania w jej obrębie wszystkich niezbędnych w tym celu robót i czynności w sposób określony obowiązującymi przepisami, zwłaszcza ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 2126 ze zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo geologiczne i górnicze" oraz wydawanymi na ich podstawie decyzjami.

§ 2.

Użytkownik Górniczy oświadcza, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do stanu faktycznego i prawnego przedmiotu użytkowania górniczego.

§ 3.

1. Umowa staje się skuteczna z dniem uzyskania koncesji.
2. Użytkowanie górnicze zostaje ustanowione na okres 30 lat, w tym 5 lat dla fazy poszukiwania i rozpoznawania oraz 25 lat dla fazy wydobywania, z zastrzeżeniem § 8 ust. 2 i § 10.
3. Użytkowanie górnicze wygasa w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji, bez względu na przyczynę.

§ 4.

Użytkownik Górniczy zobowiązuje się powiadamiać na piśmie Skarb Państwa o wszelkich przekształceniach powodujących zmianę nazwy, siedziby i adresu, formy organizacyjnej, zmiany numerów rejestrowych i identyfikacyjnych, przejściu z mocy prawa koncesji na inny podmiot, złożeniu wniosku o upadłość, ogłoszeniu upadłości, wszczęciu postępowań restrukturyzacyjnych. Skarb Państwa może żądać niezbędnych wyjaśnień w tych sprawach. Powiadomienia dokonuje się w terminie 30 dni od dnia zaistnienia wyżej wymienionych okoliczności.

§ 5.

Umowa nie narusza praw osób trzecich, a zwłaszcza właścicieli nieruchomości gruntowych, ani nie zwalnia z konieczności spełnienia przez Użytkownika Górniczego wymagań przewidzianych przepisami prawa, zwłaszcza dotyczących poszukiwania i rozpoznawania kopalin oraz ochrony i wykorzystywania zasobów środowiska.

§ 6.

Skarb Państwa zastrzega sobie możliwość ustanowienia w obrębie przestrzeni, o której mowa w § 1 ust. 1, użytkowania górniczego w celu wykonywania innej działalności niż określona Umową, w sposób nienaruszający praw Użytkownika Górniczego.

§ 7.

1. Tytułem wynagrodzenia za ustanowienie użytkowania górniczego w przestrzeni, określonej w § 1 ust. 1, Użytkownik Górniczy zapłaci za każdy rok obowiązywania fazy poszukiwania i rozpoznawania użytkowania górniczego (liczony jako kolejne następujące po sobie 12 miesięcy) na rzecz Skarbu Państwa wynagrodzenie:
a) za ................ (słownie określenie roku użytkowania) rok użytkowania liczony od dnia, w którym Umowa stała się skuteczna, ................. zł (kwota) (słownie złotych: ..................), w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego roku użytkowania górniczego,
b) za ................ (słownie określenie roku użytkowania) rok użytkowania liczony od dnia, w którym Umowa stała się skuteczna, ................. zł (kwota) (słownie złotych: ..................), w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego roku użytkowania górniczego,
c) za ................ (słownie określenie roku użytkowania) rok użytkowania liczony od dnia, w którym Umowa stała się skuteczna, ................. zł (kwota) (słownie złotych: ..................), w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego roku użytkowania górniczego,
d) za ................ (słownie określenie roku użytkowania) rok użytkowania liczony od dnia, w którym Umowa stała się skuteczna, ................. zł (kwota) (słownie złotych: ..................), w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego roku użytkowania górniczego,
e) za ................ (słownie określenie roku użytkowania) rok użytkowania liczony od dnia, w którym Umowa stała się skuteczna, ................. zł (kwota) (słownie złotych: ..................), w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tego roku użytkowania górniczego,

- z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku gdy termin płatności wynagrodzenia należnego za dany rok obowiązywania użytkowania górniczego przypada w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 1 marca Użytkownik Górniczy zapłaci wynagrodzenie w terminie do dnia 1 marca, przy czym jeżeli wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji zgodnie z ust. 3-5 Użytkownik Górniczy dokona wpłaty nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia wskaźnika, o którym mowa w ust. 3, po jego uwzględnieniu.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 podlega waloryzacji z uwzględnieniem średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalonych dla okresu od podpisania Umowy do roku poprzedzającego termin płatności wynagrodzenia, ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. W przypadku gdy wskaźnik ten dla danego roku jest niższy niż zero lub równy zeru waloryzacji za ten rok nie dokonuje się.
4. W przypadku gdy termin płatności wynagrodzenia przypada w tym samym roku kalendarzowym, w którym zawarto Umowę, wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.
5. W przypadku gdy Umowa została zawarta oraz stała się skuteczna w roku poprzedzającym rok, w którym przypada termin płatności wynagrodzenia, wynagrodzenie nie podlega waloryzacji jeżeli Użytkownik Górniczy uiści je do końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została zawarta i stała się skuteczna.
6. W przypadku utraty przez Użytkownika Górniczego użytkowania górniczego, będącego przedmiotem Umowy przed upływem terminu, określonego w § 3 ust. 2, będzie on obowiązany do zapłaty wynagrodzenia za cały rok użytkowania, w którym nastąpiła jego utrata. W przypadku jednak, gdy utrata użytkowania nastąpiła w związku z cofnięciem koncesji lub z przyczyn określonych w § 10 ust. 1, 3 lub 4, Użytkownik Górniczy będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za cały okres użytkowania, określony w § 3 ust. 1 i 2, zwaloryzowanego w sposób wskazany w ust. 3, niezależnie od kary umownej, o której mowa § 10 ust. 2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia utraty użytkowania górniczego. Utrata użytkowania nie zwalnia Użytkownika Górniczego z ciążących na nim obowiązków dotyczących ochrony środowiska, związanych z przedmiotem użytkowania górniczego, w szczególności dotyczących ochrony złóż.
7. Zapłata wynagrodzenia z tytułu użytkowania górniczego będzie dokonywana przez Użytkownika Górniczego na rachunek bankowy Ministerstwa Środowiska, prowadzony w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa o numerze: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000 ze wskazaniem w tytule przelewu - "Ustanowienie użytkowania górniczego w związku z udzieleniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż w obszarze »Bytów«".

Datą zapłaty będzie data uznania powyższego rachunku Skarbu Państwa.

8. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie jest obciążone podatkiem od towarów i usług. W przypadku zmiany przepisów prawa, które wprowadzą opodatkowanie czynności będących przedmiotem Umowy, lub zmiany interpretacji przepisów w tym zakresie wskazujących na konieczność obciążenia wynagrodzenia podatkiem od towarów i usług, wysokość wynagrodzenia będzie podlegała podwyższeniu o wartość należnego podatku.
9. Skarb Państwa będzie pisemnie powiadamiał Użytkownika Górniczego o zmianach numeru rachunku, o którym mowa w ust. 7.
10. Wynagrodzenie za ustanowienie użytkowania górniczego należy się Skarbowi Państwa niezależnie od przychodu, który mógłby osiągnąć Użytkownik Górniczy z tytułu korzystania z użytkowania górniczego.
11. Kopie dowodów wniesienia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Użytkownik Górniczy przesyła Skarbowi Państwa w terminie 7 dni od dnia wniesienia wynagrodzenia z tytułu ustanowienia użytkowania górniczego.

§ 8.

1. Po uzyskaniu przez Użytkownika Górniczego decyzji inwestycyjnej określającej warunki wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego ze złóż, Strony są zobowiązane do podpisania w terminie 30 dni od dnia wydania tej decyzji aneksu do Umowy, w którym określone zostaną warunki wykonywania Umowy w fazie wydobywania oraz wysokość wynagrodzenia za użytkowanie górnicze w przestrzeni określonej w § 1 ust. 1 za każdy rok obowiązywania użytkowania górniczego w fazie wydobywania.
2. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji inwestycyjnej określającej warunki wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego ze złóż nie zostanie zawarty aneks, o którym mowa w ust. 1, prawo użytkowania górniczego wygasa.

§ 9.

Użytkownik Górniczy może rozporządzać użytkowaniem górniczym ustanowionym w § 1 ust. 1 wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Skarbu Państwa.

§ 10.

1. Naruszenie przez Użytkownika Górniczego obowiązków określonych Umową, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, upoważnia Skarb Państwa do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez prawa do roszczeń majątkowych ze Strony Użytkownika Górniczego. Wypowiedzenie nie jest jednak możliwe, jeżeli Użytkownik Górniczy naruszył obowiązki określone w Umowie z powodu siły wyższej.
2. W razie wypowiedzenia Umowy z przyczyn, określonych w ust. 1 lub 4, Skarbowi Państwa przysługuje kara umowna od Użytkownika Górniczego w wysokości 25 % wynagrodzenia za cały okres użytkowania górniczego w fazie poszukiwania i rozpoznawania, określony w § 3 ust. 1 i 2, zwaloryzowanego w sposób wskazany w § 7 ust. 3.
3. Jeżeli Użytkownik Górniczy opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia, w stosunku do terminów wskazanych w § 7 ust. 1 lub 2 o ponad 7 dni, Skarb Państwa wzywa Użytkownika Górniczego do zapłaty zaległego wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
4. W razie nieprzekazania przez Użytkownika Górniczego Skarbowi Państwa informacji o zdarzeniach, wskazanych w § 4, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zdarzeń, Skarb Państwa może naliczyć Użytkownikowi Górniczemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia za cały okres użytkowania górniczego w fazie poszukiwania i rozpoznawania za każdy przypadek nieprzekazania informacji albo wypowiedzieć Umowę w całości lub w części, z zachowaniem 30-dniowego terminu, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
5. Umowa wiąże Użytkownika Górniczego do dnia wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy koncesji i nie może być przez niego wypowiedziana.
6. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Strony ustalają, że w razie wypowiedzenia Umowy przez Skarb Państwa uiszczone wynagrodzenie za użytkowanie górnicze, o którym mowa w § 7 ust. 1, nie podlega zwrotowi.
8. Skarb Państwa zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Skarb Państwa jest większa od kary umownej.

§ 11.

1. Strony wskazują następujące dane kontaktowe, na które należy kierować korespondencję:
1) dane Skarbu Państwa:

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska

2) dane Użytkownika Górniczego:

(adres).

2. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie w formie pisemnej o każdej zmianie danych kontaktowych wskazanych w ust. 1. Powyższa zmiana nie wymaga aneksu do Umowy. Korespondencja wysłana na ostatnio podane dane kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie.
3. Każda ze Stron będzie doręczać drugiej Stronie korespondencje osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym, na ostatnio podane przez Stronę dane kontaktowe.
4. Listy polecone, adresowane na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę lub firmę kurierską ze względu na niepodjęcie przez adresata w terminie, będą traktowane, jako skutecznie doręczone z upływem czternastego dnia od dnia pierwszej próby doręczenia.

§ 12.

1. Strony nie są odpowiedzialne za niewywiązanie się z zobowiązań wynikających z Umowy spowodowanych działaniem siły wyższej, jeżeli można udowodnić, że przeszkody stanowiące działanie siły wyższej wpłynęły na niewypełnienie zobowiązań umownych. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu Strona nie mogła przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności i które nie wynikło wskutek błędów lub zaniedbań Strony dotkniętej jej działaniem.
2. W razie wystąpienia siły wyższej Strony niezwłocznie podejmą wszelkie niezbędne starania mające na celu uzgodnienie sposobu postępowania w związku z zaistniałą sytuacją.

§ 13.

Użytkownik Górniczy może wystąpić o przedłużenie obowiązywania Umowy w całości lub w części, na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 14.

W razie wypowiedzenia Umowy Użytkownikowi Górniczemu nie przysługuje w stosunku do Skarbu Państwa roszczenie z tytułu zwiększenia wartości przedmiotu użytkowania górniczego.

§ 15.

Spory wynikające z Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Skarbu Państwa.

§ 16.

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu, a w szczególności przepisom ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisom Kodeksu cywilnego.

§ 17.

Koszty związane z zawarciem Umowy ponosi Użytkownik Górniczy.

§ 18.

Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 19.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (jeden egzemplarz dla Użytkownika Górniczego i dwa egzemplarze dla Ministra Środowiska).

Skarb Państwa
Użytkownik Górniczy
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.