Komunikat rządu Republiki Malty dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.428.4

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 listopada 2022 r.

Komunikat rządu Republiki Malty dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów
(2022/C 428/04)

Zgodnie z komunikatem rządu Republiki Malty dotyczącym wyżej wymienionej dyrektywy, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2013 r. (2013/C 127/04), Ministerstwo Finansów i Zatrudnienia niniejszym informuje, że obszary 2 i 7 są już dostępne do celów udzielenia stałych zezwoleń na poszukiwanie lub na poszukiwanie i produkcję.
Ministerstwo Finansów i Zatrudnienia informuje również, że zgodnie z komunikatem rządu Republiki Malty dotyczącym wyżej wymienionej dyrektywy, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 1 sierpnia 2019 r. (2019/C 258/05), bloki 1, 2 i 3 obszaru 3 są już dostępne do celów udzielenia stałych zezwoleń na poszukiwanie lub na poszukiwanie i produkcję.

Informacje dotyczące niniejszego komunikatu można uzyskać, kontaktując się z Dyrektorem Generalnym Departamentu Szelfu Kontynentalnego w Ministerstwie Finansów i Zatrudnienia, Sekcja E, Antonio Maurizio Valperga Street, Floriana FRN 1700, Malta, pod adresem poczty elektronicznej dgcs.csmalta@gov.mt oraz na stronie internetowej www.continental shelf.gov.mt.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.