Komunikat rządu Królestwa Danii dotyczący zaproszenia do składania wniosków o wydanie zezwoleń na poszukiwanie i wydobywanie... - OpenLEX

Komunikat rządu Królestwa Danii dotyczący zaproszenia do składania wniosków o wydanie zezwoleń na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na określonym obszarze na Morzu Północnym - 7. duńskie zaproszenie do składania ofert.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.182.22

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 czerwca 2014 r.

Komunikat rządu Królestwa Danii dotyczący zaproszenia do składania wniosków o wydanie zezwoleń na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na określonym obszarze na Morzu Północnym

7. duńskie zaproszenie do składania ofert

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2014/C 182/07)

(Dz.U.UE C z dnia 14 czerwca 2014 r.)

Uwzględniając art. 3 ust. 2 lit. a) dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów, niniejszym zawiadamia się, zgodnie z § 12 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 960 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o użytkowaniu podglebia w Danii (lovbekendtgørelse nr. 960 af 13. september 2011 om anvendelse af Danmarks undergrund), o zaproszeniu do składania wniosków o wydanie zezwoleń na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na obszarze położonym na Morzu Północnym w obrębie duńskiej części szelfu kontynentalnego na zachód od 6° 15' długości geograficznej wschodniej (obszar Centralgraven i obszary do niego przylegające) do dnia 20 października 2014 r. do godz. 12.00. Jeśli między dniem opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej a dniem 20 października 2014 r. nie upłynie 90 dni, wnioski składać można do 90. dnia (do godz. 12.00) od daty opublikowania niniejszego komunikatu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zaś jeśli 90. dzień wypada w weekend, święto, dzień konstytucji (grundlovsdag), Wigilię Bożego Narodzenia lub w dniu 31 grudnia - do godz. 12.00 pierwszego następnego dnia powszedniego.

Wnioski o udzielenie zezwolenia obejmować mogą poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów w nieobjętych koncesją częściach obszaru położonego w i wokół Centralgraven na Morzu Północnym; zob. mapy dostępne na stronie internetowej Duńskiej Agencji Energetycznej (Energistyrelsen). Granice obszaru od północy, zachodu i południa wyznaczają granice szelfu kontynentalnego z Norwegią, Zjednoczonym Królestwem i Niemcami, zaś od wschodu 6° 15' (European Datum 1950) długości geograficznej wschodniej.

Wnioski o udzielenie zezwolenia obejmować mogą ponadto poszukiwanie i wydobywanie w głębiej położonych warstwach na obszarach objętych licencjami zawierającymi ograniczenie głębokościowe.

Wnioski dotyczyć mogą też obszarów, które przed upływem terminu składania wniosków ewentualnie zmienią status z objętych koncesją na nieobjęte koncesją.

Ustalenia i kryteria, o których mowa w art. 5 ust. 1 dyrektywy 94/22/WE, zob. także rozporządzenie nr 960 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o użytkowaniu podglebia w Danii, zostały opublikowane dnia 24 kwietnia 2014 r. w duńskim dzienniku urzędowym nr 78 w dziale dotyczącym ogłoszeń różnych, licytacji i przetargów.

Duńskie Ministerstwo Klimatu, Energetyki i Budownictwa przeprowadziło - zgodnie z dyrektywą 2001/42/WE w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko - ocenę oddziaływania na środowisko planu będącego podstawą zaproszenia do składania ofert. Szczegółowe informacje o wspomnianym planie i ocenie oddziaływania na środowisko go dotyczącej opublikowano na stronie internetowej Duńskiej Agencji Energetycznej.

Wnioski przesyła się na poniższy adres, pod którym dostępne są też dodatkowe informacje na podstawie dyrektywy 94/22/WE:

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Energistyrelsen

Amaliegade 44

1256 København K

DANMARK

tel. +45 33926700

e-mail: ens@ens.dk

Strona internetowa: http://www.ens.dk, http://www.ens.dk/en/oil-gas/licences/licensing/rounds (informacje o 7. zaproszeniu do składania ofert i o ocenie oddziaływania na środowisko)

Zezwolenia planuje się przyznać w okresie 6 miesięcy od upływu terminu składania wniosków.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.