Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2017.340.10

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 października 2017 r.

Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów 1
Zawiadomienie dotyczące wniosku o rozszerzenie koncesji na wydobywanie węglowodorów konwencjonalnych płynnych lub gazowych, zwanej "koncesją Nonville"
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 340/04)

(Dz.U.UE C z dnia 11 października 2017 r.)

Wnioskiem z dnia 16 grudnia 2016 r., uzupełnionym w dniu 13 marca 2017 r., spółka BridgeOil SAS (49, rue Arsène et Louis Lambert, F-86100 Châtellerault) wystąpiła o rozszerzenie koncesji na wydobywanie węglowodorów konwencjonalnych płynnych lub gazowych, zwanej "koncesją Nonville", obejmującej obszar gmin Darvault, Nemours, Nonville oraz Treuzy-Levelay en Seine-et-Marne.

Obszar, którego dotyczy przedmiotowe rozszerzenie, wynosi ok. 12,71 km2. Wyznaczają go odcinki prostych łączących wierzchołki określone poniżej:

NTF, południk biegnący przez ParyżRGF93, południk biegnący przez Greenwich
WierzchołekDługość geograficzna wschodniaSzerokość geograficzna północnaDługość geograficzna wschodniaSzerokość geograficzna północna
A0,450 stopień53,670 stopień2°44'30"48°18'10"
B0,470 stopień53,670 stopień2°45'34"48°18'10"
C0,470 stopień53,680 stopień2°45'34"48°18'43"
D0,510 stopień53,680 stopień2°47'44"48°18'43"
E0,510 stopień53,650 stopień2°47'44"48°17'06"
F0,500 stopień53,650 stopień2°47'12"48°17'06"
G0,500 stopień53,627 stopień2°47'12"48°15'51"
H0,485 stopień53,627 stopień2°46'23"48°15'51"
I0,485 stopień53,622 stopień2°46'23"48°15'35"
J0,470 stopień53,622 stopień2°45'34"48°15'35"
K0,470 stopień53,624 stopień2°45'34"48°15'42"
L0,466 stopień53,624 stopień2°45'21"48°15'42"
M0,466 stopień53,627 stopień2°45'21"48°15'51"
N0,429 stopień53,627 stopień2°43'22"48°15'51"
O0,429 stopień53,634 stopień2°43'22"48°16'14"
P0,421 stopień53,634 stopień2°42'56"48°16'14"
Q0,421 stopień53,646 stopień2°42'56"48°16'53"
R0,428 stopień53,646 stopień2°43'18"48°16'53"
S0,428 stopień53,649 stopień2°43'18"48°17'03"
T0,432 stopień53,649 stopień2°43'31"48°17'03"
U0,432 stopień53,653 stopień2°43'31"48°17'16"
V0,435 stopień53,653 stopień2°43'41"48°17'16"
W0,435 stopień53,655 stopień2°43'41"48°17'22"
X0,450 stopień53,655 stopień2°44'30"48°17'22"

Składanie wniosków i kryteria udzielenia zezwolenia

Podmioty składające wniosek pierwotny oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne do uzyskania takiego zezwolenia, określone w art. 4 i 5 dekretu nr 2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącego zezwoleń na wydobycie i składowanie podziemne (Journal officiel de la République française z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą przedłożyć konkurencyjne wnioski w terminie 90 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia zgodnie z procedurą opisaną w "Zawiadomieniu dotyczącym udzielania zezwoleń na wydobywanie węglowodorów we Francji", opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., s. 11, i ustanowioną wymienionym dekretem.

Wnioski konkurencyjne należy kierować do ministerstwa ds. transformacji ekologicznej i solidarnej na adres podany poniżej. Decyzje dotyczące wniosku pierwotnego i wniosków konkurencyjnych zostaną wydane najpóźniej dnia 27 stycznia 2020 r.

Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia działalności i jej zaprzestania

Wnioskodawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią art. L161-1 i L161-2 francuskiego kodeksu górniczego oraz z dekretem nr 2006-649 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie prac wydobywczych, robót związanych ze składowaniem podziemnym oraz urzędu nadzoru kopalń i składowania podziemnego (Journal officiel de la République française z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Wszelkich dodatkowych informacji udziela ministerstwo ds. transformacji ekologicznej i solidarnej (ministère de la Transition écologique et solidaire; bureau des ressources énergétiques du sous-sol, Tour Séquoia, 1 place Carpeaux, 92800 Puteaux, France, Tel.: +33 140819527).

Wymienione wyżej przepisy wykonawcze są dostępne na stronie internetowej Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr.

1 Dz.U. L 164 z 30.6.1994, s. 3.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.