Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.194.14

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 sierpnia 2009 r.

Komunikat rządu francuskiego wydany w związku z dyrektywą 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów(1)

(Zawiadomienie dotyczące wniosku o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych zwane "Permis de Pontarlier")

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 194/05)

(Dz.U.UE C z dnia 18 sierpnia 2009 r.)

Wnioskiem z dnia 5 lutego 2009 r. spółka Celtique Energie Petroleum, z siedzibą we Francji pod adresem 12, rue Pernelle, 75004 Paris, wystąpiła o zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane "Permis de Pontarlier", na powierzchni ok. 1.470 km2 obejmującej część departamentów Doubs i Jura.

Obszar, którego dotyczy wspomniane zezwolenie, wyznaczają południki i równoleżniki łączące kolejno punkty, których współrzędne geograficzne w stopniach określono poniżej (wg NTF, przy czym południkiem zerowym jest południk Paryża):

PunktyDługość geograficznaSzerokość geograficzna
A4,20o E52,20o N
BPrzecięcie równoleżnika 52,20o N z linią dzielącą Francję od Szwajcarii
CPrzecięcie równoleżnika 51,60o N z linią dzielącą Francję od Szwajcarii
D4,00o E51,60o N
E4,00o E51,70o N
F3,90o E51,70o N
G3,90o E51,90o N
H4,10o E51,90o N
I4,10o E52,00o N
J4,20o E52,00o N

Punkty B i C łączy linia dzieląca Francję od Szwajcarii.

Składanie wniosków i kryteria udzielenia koncesji

Podmioty składające wniosek pierwotny oraz podmioty składające wnioski konkurencyjne muszą spełniać warunki określone w art. 4 i 5 dekretu nr 2006-648 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącego zezwoleń na wydobycie i zezwoleń na składowanie podziemne (Journal officiel de la République française z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą składać wnioski konkurencyjne w terminie dziewięćdziesięciu dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z zasadami streszczonymi w "Zawiadomieniu dotyczącym uzyskiwania zezwoleń na wydobywanie węglowodorów we Francji", opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., s. 11, i ustanowionymi dekretem nr 2006-648 dotyczącym zezwoleń na wydobycie i zezwoleń na składowanie podziemne. Wnioski konkurencyjne należy kierować do ministra odpowiedzialnego za górnictwo na podany poniżej adres.

Decyzje dotyczące wniosku pierwotnego i wniosków konkurencyjnych podlegają kryteriom udzielania zezwoleń na wydobycie określonym w art. 6 wspomnianego dekretu i zostaną podjęte najpóźniej do dnia 3 marca 2011 r.

Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia działalności i jej zaprzestania

Wnioskodawcy są proszeni o zapoznanie się z treścią art. 79 i 79.1 kodeksu górniczego (code minier) oraz z treścią dekretu nr 2006-649 z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie prac wydobywczych, robót związanych ze składowaniem podziemnym oraz urzędu nadzoru kopalń i składowania podziemnego (Journal officiel de la République française z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w ministerstwie ds. ekologii, energii, zrównoważonego rozwoju i morza - Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (Direction générale de l'énergie et climat, Direction de l'énergie, Sous-direction de la sécurité d'approvisionnement et des nouveaux produits énergétiques, Bureau exploration production des hydrocarbures), Arche de La Défense, 92055 La Défense Cedex, FRANCE (telefon +33 140819525; faks +33 140819529).

Teksty wyżej wymienionych przepisów ustawowych i wykonawczych są dostępne na stronie internetowej Légifrance: http://www.legifrance.gouv.fr

______

(1) Dz.U. L 164 z 30.6.1994.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.