Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2007.28.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 lutego 2007 r.

Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów(1)

(Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane "Permis des Ardennes")

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2007/C 28/04)

(Dz.U.UE C z dnia 8 lutego 2007 r.)

Wnioskiem z dnia 26 czerwca 2006 r. spółka Thermopyles SAS mająca swoją siedzibę pod adresem: 190, rue de Fontenay, F-94300 Vincennes złożyła wniosek o wyłączne zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych zwane "Permis des Ardennes"na powierzchni około 2.803 km2, odnoszące się do części departamentu Ardennes.

Obszar objęty wymienionym zezwoleniem jest utworzony przez łuki południków i równoleżników łączące kolejno wierzchołki określone poniżej przy użyciu ich współrzędnych geograficznych, przyjmując, iż początkowym południkiem jest południk przechodzący przez Paryż.

WierzchołkiDługośćSzerokość
A3,00 gr E55,30 gr N
B2,20 gr E55,30 gr N
C2,20 gr E55,20 gr N
D2,10 gr E55,20 gr N
E2,10 gr E55,10 gr N
F2,00 gr E55,10 gr N
G2,00 gr E54,90 gr N
H2,30 gr E54,90 gr N
I2,30 gr E54,80 gr N
J2,90 gr E54,80 gr N
K2,90 gr E54,90 gr N
L3,00 gr E54,90 gr N

Składanie wniosków

Podmioty składające wniosek o zezwolenie początkowe i zezwolenia konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne do uzyskania zezwolenia, określone w art. 3, 4 i 5 dekretu 95/427 z dnia 19 kwietnia 1995 r. ze zmianami, dotyczącego zezwoleń na wydobycie.

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą przedłożyć konkurencyjne wnioski w terminie dziewięćdziesięciu dni licząc od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia, zgodnie z procedurą opisaną w "Zawiadomieniu dotyczącym udzielania zezwoleń na wydobywanie węglowodorów we Francji", opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., str. 11 i ustanowioną dekretem nr 95-427 z dnia 19 kwietnia 1995 r. ze zmianami dotyczącym zezwoleń na wydobycie (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia 22 kwietnia 1995 r.).

Konkurencyjne wnioski należy kierować do ministra odpowiedzialnego za przemysł wydobywczy, na podany poniżej adres. Decyzje dotyczące zezwoleń początkowych i zezwoleń konkurencyjnych zostaną podjęte w terminie dwóch lat od daty otrzymania przez władze francuskie początkowego wniosku, tzn. najpóźniej do dnia 26 czerwca 2008 r.

Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia i zaprzestania działalności

Wnioskodawcy proszeni są o zapoznanie się z treścią art. 79 i 79.1 kodeksu górniczego oraz z dekretem nr 2006-649 z dnia 2 czerwca 2006 r. dotyczącym wydobycia, składowania podziemnego oraz nadzoru kopalń i składowania podziemnego (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia 3 czerwca 2006 r.).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu - Ministčre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matičres premičres, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation miničre), 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [telefon: (33-1) 44 97 23 02, faks: (33-1) 44 97 05 70].

Wyżej wymienione przepisy ustawowe i wykonawcze są dostępne na stronie internetowej Legifrance

http://www.legifrance.gouv.fr

______

(1) Dz.U. L 164 z 30.6.1994, str. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.