Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2006.122.11

Akt nienormatywny
Wersja od: 23 maja 2006 r.

Komunikat rządu francuskiego dotyczący dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów(1)

(Zawiadomienie dotyczące wniosku o wyłączne zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane "zezwoleniem Béarn des Gaves")

(2006/C 122/05)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 23 maja 2006 r.)

Wnioskiem z dnia 29 września 2005 r. spółka Europa Oil&Gas plc, z siedzibą w Londynie pod adresem 25 Moorgate, EC2R 6AY, Londyn (Wielka Brytania), wystąpiło o wyłączne zezwolenie na okres pięciu lat na poszukiwanie węglowodorów płynnych lub gazowych, zwane "zezwoleniem Béarn des Gaves", na powierzchni ok. 928 km2 obejmującej część departamentów Pyrénées Atlantiques i Landes.

Strefę tego zezwolenia wyznaczają łuki południków i równoleżników łączących kolejno wierzchołki zdefiniowane poniżej poprzez ich współrzędne geograficzne, przy czym południkiem początkowym jest południk biegnący przez Paryż.

WIERZCHOŁKIDŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNASZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA
A3,90° W48,50° N
B3,70° W48,50° N
C3,70° W48,40° N
D3,40° W48,40° N
E3,40° W48,50° N
F3,30° W48,50° N
G3,30° W48,34° N
H3,34° W48,34° N
I3,34° W48,32° N
J3,40° W48,32° N
K3,40° W48,30° N
L3,50° W48,30° N
M3,50° W48,20° N
N3,90° W48,20° N

Składanie wniosków

Podmioty składające wniosek o zezwolenia początkowe i zezwolenia konkurencyjne muszą udowodnić, że spełniają warunki konieczne dla uzyskania zezwolenia, określone w art. 3, 4 oraz 5 dekretu nr 95-427 z dnia 19 kwietnia 1995 r. ze zmianami, dotyczącego zezwoleń na wydobycie.

Zainteresowane przedsiębiorstwa mogą przedłożyć konkurencyjne wnioski w terminie dziewięćdziesięciu dni od chwili publikacji niniejszego zawiadomienia, zgodnie z procedurą opisaną w "Komunikacie dotyczącym udzielania zezwoleń na wydobywanie węglowodorów we Francji", opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich C 374 z dnia 30 grudnia 1994 r., str. 11 i ustanowioną dekretem 95- 427 z dnia 19 kwietnia 1995 r. dotyczącym zezwoleń na wydobycie (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia 22 kwietnia 1995 r.).

Konkurencyjne wnioski należy kierować do ministra odpowiedzialnego za przemysł wydobywczy, na podany poniżej adres. Decyzja w sprawie wniosku początkowego i wniosków konkurencyjnych zostanie podjęta w terminie dwóch lat od daty otrzymania przez władze francuskie wniosku początkowego, przedłużonym o okres uregulowania wniosku przez wnioskodawcę, to znaczy nie później niż do dnia 10 grudnia 2007 r.

Warunki i wymagania dotyczące prowadzenia i zaprzestania działalności

Zainteresowane podmioty gospodarcze proszone są o zapoznanie się z treścią art. 79 i 79.1 kodeksu górniczego oraz z dekretem nr 95-696 z dnia 9 maja 1995 r. ze zmianami w sprawie rozpoczęcia prac wydobywczych i urzędu nadzoru kopalń (Dziennik Urzędowy Republiki Francuskiej z dnia 11 maja 1995 r.).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Ministerstwie Gospodarki, Finansów i Przemysłu - Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction des ressources énergétiques et minérales, bureau de la législation minière), 61, boulevard Vincent-Auriol, Télédoc 133, F-75703 Paris Cedex 13 [telefon: (33) 144 97 23 02, faks: (33) 144 97 05 70].

Wymienione wyżej przepisy ustawowe i wykonawcze są dostępne na stronie internetowej: http:// www.legifrance. gouv.fr

______

(1) Dz.U. L 164 z 30.6.1974, str. 3.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.