Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.70.22

| Akt nienormatywny
Wersja od: 8 marca 2012 r.

Komunikat Ministra Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2012/C 70/08)

(Dz.U.UE C z dnia 8 marca 2012 r.)

Minister Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji niniejszym informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze o nazwie Opmeer.

Obszar, którego dotyczy wniosek, znajduje się w prowincji NoordHolland (Holandia Północna) i został wyznaczony przez linie proste łączące następujące punkty: A-B, B-C, C-D, D-E, E-F, F-G, G-H, H-I, I-J, J-K, K-L, L-M, M-N oraz A-N.

Współrzędne wyżej wymienionych punktów to:

PunktXY
A118790,00538390,00
B120800,00535000,00
C123450,00532000,00
D126950,00527300,00
E130100,00525000,00
F132150,00522600,00
G134660,00516000,00
H131559,50516071,20
I130528,33512343,19
J126275,00515000,00
K120000,00518150,00
L118750,00520000,00
M117585,00522850,00
N115000,00525260,00

Położenie wyżej wymienionych punktów określają współrzędne geograficzne, obliczone zgodnie z narodowym systemem triangulacji (Rijks Driehoeksmeting, RD).

Wyznaczony obszar ma powierzchnię 229,0 km2.

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 Ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r. nr 542) Minister Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji niniejszym zaprasza zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarze wyznaczonym przez wyżej wymienione punkty i współrzędne.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki, Rolnictwa i Innowacji. Kryteria, warunki i wymagania, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy, określa Ustawa o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r. nr 542).

Wnioski można składać przez 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski należy przesyłać na adres:

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

ter attentie van de heer P. Jongerius, directie Energiemarkt

ALP A/562

Bezuidenhoutseweg 30

Postbus 20101

2500 EC Den Haag

NEDERLAND

Wnioski, które wpłyną po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane.

Decyzja w sprawie wniosków zostanie podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego terminu.

Dodatkowych informacji udziela p. E. J. Hoppel, pod nr telefonu: +31 703797762.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.