Dz.U.UE.C.2019.3.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

Komunikat Ministra Gospodarki i Klimatu Królestwa Niderlandów wydany na podstawie art. 3 ust. 2 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów

(2019/C 3/03)

(Dz.U.UE C z dnia 7 stycznia 2019 r.)

Minister Gospodarki i Klimatu informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów na obszarach oznaczonych jako segmenty G16c i M1b na mapie stanowiącej załącznik 3 do rozporządzenia o górnictwie (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów (Staatscourant) z 2014 r., nr 4928).

Segment G16c wyznaczają ortodromy pomiędzy parami punktów: A - B, B - C, C - D, D - E, E - F, F - G, G - H, H - I i A - I.

Współrzędne punktów są następujące:

Punkt°'" E.L.°'" N.L.
A45955,057535957,378
B45955,04654517,388
C5655,05754517,393
D5655,05854447,392
E51220,06654447,396
F51633,07654319,396
G51633,07954146,393
H51955,08454146,395
I51955,087535957,391

Położenie wyżej wymienionych punktów wyrażone jest za pomocą współrzędnych geograficznych obliczonych zgodnie z systemem ETRS89.

Powierzchnia segmentu G16c wynosi 175,8 km2.

Segment M1b wyznaczają ortodromy pomiędzy parami punktów: A - B, B - C, C - D, D - E, E - F, F - G, G - H, H - I, I - J, J - K, K - L, L - M, M - N i A - N.

Współrzędne punktów są następujące:

Punkt°'" E.L.°'" N.L.
A45955,057535957,378
B51955,087535957,391
C51955,107534957,371
D51518,282534957,368
E51843,831535442,160
F51843,82853563,283
G51735,23353560,664
H51740,139535724,185
I51843,826535724,185
J51732,885535925,089
K51615,513535925,088
L5957,48253555,925
M5957,483535433,794
N45955,067535433,787

Położenie wyżej wymienionych punktów wyrażone jest za pomocą współrzędnych geograficznych obliczonych zgodnie z systemem ETRS89.

Powierzchnia segmentu M1b wynosi 193,2 km2.

Zgodnie z dyrektywą wymienioną w tytule oraz art. 15 ustawy o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r., nr 542) Minister Gospodarki i Klimatu zaprasza niniejszym zainteresowane strony do składania konkurencyjnych wniosków o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów w segmentach G16c i M1b szelfu kontynentalnego należącego do Królestwa Niderlandów.

Organem upoważnionym do wydawania zezwoleń jest Minister Gospodarki i Klimatu. Kryteria, warunki i wymagania, o których mowa w art. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 2 wyżej wymienionej dyrektywy, określono w ustawie o górnictwie (Dziennik Ustaw (Staatsblad) z 2002 r., nr 542).

Wnioski można składać przez 13 tygodni od daty opublikowania niniejszego zaproszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wnioski należy przesyłać na adres:

Minister Gospodarki i Klimatu

na nazwisko J.L. Rosch, Dyrekcja ds. Energii i Środowiska

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

NIDERLANDY

E-mail: mijnbouwaanvragen@minez.nl

Wnioski, które wpłyną po upływie powyższego terminu, nie będą rozpatrywane.

Decyzja w sprawie wniosków zostanie zasadniczo podjęta w ciągu dwunastu miesięcy od upływu wspomnianego terminu.

Dodatkowych informacji udziela E. Aygün, numer telefonu: +31 611223780.