Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2020.170.1

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 maja 2020 r.

KOMUNIKAT KOMISJI
Zatwierdzenie treści projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

(2020/C 170/01)

(Dz.U.UE C z dnia 18 maja 2020 r.)

W dniu 11 maja 2020 r. Komisja zatwierdziła treść projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Projekt rozporządzenia Komisji stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Projekt rozporządzenia Komisji jest otwarty do konsultacji publicznych pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html.

ZAŁĄCZNIK

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) .../...

z dnia ... r.

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 108 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/1588 z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa 1 , w szczególności jego art. 1 ust. 1 lit. a),

po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 2  uznaje niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym.
(2) Przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej (EWT) objętych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 3  lub [nowym rozporządzeniem w sprawie EWT] mają często trudności w finansowaniu dodatkowych kosztów wynikających ze współpracy między partnerami znajdującymi się w różnych regionach oraz w różnych państwach członkowskich lub państwach trzecich. Z uwagi na znaczenie, jakie dla polityki spójności ma EWT, która zapewnia ramy realizacji wspólnych działań i wymiany doświadczeń w zakresie polityki między podmiotami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi z różnych państw członkowskich lub państw trzecich, należy zaradzić pewnym trudnościom związanym z projektami w ramach EWT, aby ułatwić doprowadzenie do ich zgodności z zasadami dotyczącymi pomocy państwa. W świetle doświadczeń Komisji rozporządzenie (UE) nr 651/2014 powinno mieć zastosowanie do pomocy dla projektów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, niezależnie od wielkości przedsiębiorstw będących beneficjentami.
(3) Ponadto, z uwagi na ograniczony wpływ, jaki mają na handel i konkurencję małe kwoty pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom uczestniczącym w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, należy również określić proste zasady obowiązujące w przypadkach, w których łączna kwota pomocy przypadająca na jedno przedsiębiorstwo na jeden projekt nie przekracza określonego pułapu.
(4) Projekty badawczo-rozwojowe lub studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w następstwie oceny i rankingu przeprowadzonego przez niezależnych ekspertów, które uznaje się za doskonałe i zasługujące na uzyskanie finansowania publicznego, a które jednak nie mogą być finansowane w ramach programu ramowego Horyzont ze względu na brak dostępnego budżetu, mogą być wspierane ze środków krajowych, w tym środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014 - 2020, oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027. Pomoc państwa przyznana na rzecz takich projektów badawczo-rozwojowych realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa powinna zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia pod pewnymi warunkami. Ponadto nie należy wymagać ponownej oceny spełniania warunków kwalifikowalności, które oceniono już na poziomie Unii zgodnie z przepisami programu "Horyzont 2020" lub programu "Horyzont Europa" przed przyznaniem znaku pieczęci doskonałości. Fakt, czy podmiot realizujący projekt jest nastawiony czy nienastawiony na zysk, nie jest istotnym kryterium w świetle prawa konkurencji.
(5) Pomoc państwa przyznaną na rzecz niektórych projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie infrastruktury łączności cyfrowej, wchodzących w zakres rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... 4  (rozporządzenie CEF2), można uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączoną z obowiązku zgłoszenia pod pewnymi warunkami.
(6) Dotacje udzielane naukowcom w ramach weryfikacji poprawności projektu ERBN i działań "Maria Skłodowska- Curie", które kwalifikują się jako działalność gospodarcza, należy również uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym, jeżeli korzystają ze znaku jakości w postaci pieczęci doskonałości.
(7) Finansowanie publiczne łączące zasoby krajowe i zasoby unijne centralnie zarządzane, przekazywane na projekty badawcze i rozwojowe (takie jak te realizowane w ramach zinstytucjonalizowanego partnerstwa europejskiego, którego podstawą jest art. 185 lub art. 187 Traktatu, lub działanie do celów współfinansowania programu, zdefiniowane w przepisach programu "Horyzont Europa"), może przyczynić się do poprawy europejskiej konkurencyjności w zakresie badań i innowacji, jako że takie projekty badawczo-rozwojowe uznaje się za spełniające cele leżące we wspólnym europejskim interesie i odnoszące się do wyraźnie określonych niedoskonałości rynku. Uznaje się, że tak jest w przypadku, gdy takie projekty są oceniane, klasyfikowane i wybierane przez niezależnych ekspertów zgodnie z przepisami programu "Horyzont 2020" lub programu "Horyzont Europa" w wyniku transnarodowych zaproszeń do składania wniosków, w których uczestniczą co najmniej trzy (a w przypadku łączenia zespołów - dwa) państwa członkowskie. Wkłady finansowe państw członkowskich, w tym środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020, oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027, na rzecz tych współfinansowanych projektów badawczo-rozwojowych należy uznać za zgodne z rynkiem wewnętrznym i wyłączone z obowiązku zgłoszenia pod pewnymi warunkami. Ponadto nie należy wymagać ponownej oceny spełniania warunków kwalifikowalności, które zostało już ocenione na poziomie transnarodowym zgodnie z przepisami programu "Horyzont 2020" lub programu "Horyzont Europa" przez niezależnych ekspertów przed wybraniem projektu badawczo-rozwojowego.
(8) W programach ramowych "Horyzont 2020" i "Horyzont Europa" określono, które działania w zakresie badań naukowych i innowacji kwalifikują się do otrzymania finansowania. W tym względzie Komisja zauważa, że działania w zakresie badań naukowych i innowacji zdefiniowane w programie ramowym Horyzont odpowiadają zasadniczo badaniom podstawowym i badaniom przemysłowym zdefiniowanym w niniejszym rozporządzeniu. Ponadto działania w zakresie innowacji wspierane w ramach programu ramowego Horyzont zasadniczo odpowiadają definicji eksperymentalnych prac rozwojowych na mocy niniejszego rozporządzenia. Uproszczenia w dziedzinie badań i rozwoju przewidziane w niniejszym rozporządzeniu nie powinny jednak być wykorzystywane do finansowania działań, które nie są kwalifikowalne w świetle zasad dotyczących pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju, tj. działań wykraczających poza eksperymentalne prace rozwojowe. W tym celu państwa członkowskie mogą uwzględnić także definicje dotyczące poziomu gotowości technologicznej (TRL). Komisja zwraca uwagę, że pomoc państwa na rzecz działalności badawczo-rozwojowej na poziomie TRL 9 uważa się za wykraczającą poza zakres definicji eksperymentalnych prac rozwojowych i w związku z tym pomoc taka nie wchodzi w zakres niniejszego rozporządzenia.
(9) Program "Cyfrowa Europa" będzie wspierał i przyspieszał cyfryzację europejskiej gospodarki i europejskiego społeczeństwa oraz przynosił związane z nią korzyści europejskim obywatelom, organom administracji publicznej i przedsiębiorstwom w całej Unii. Program ma charakter uzupełniający w stosunku do projektów dotyczących badań, rozwoju i innowacji wspieranych w ramach programu "Horyzont Europa" oraz Instrumentu "Łącząc Europę", programu "Cyfrowa Europa" oraz InvestEU. Wspierał on będzie wzmocnienie zdolności cyfrowych (np. w zakresie danych, obliczeń, cyberbezpieczeństwa) dla sektora publicznego oraz MŚP i społeczności zajmujących się badaniami naukowymi i innowacjami. Program zapewni wkład finansowy na zaawansowane rozwiązania obliczeniowe, w tym obliczenia wielkiej skali, chmury obliczeniowe, przetwarzanie danych na obrzeżach sieci oraz kwantowe technologie obliczeniowe, sztuczną inteligencję, w tym tworzenie europejskich centrów innowacji cyfrowych, a także zaplecze testowe i doświadczalne. Wspierane będą również umiejętności cyfrowe oraz sprzęt i narzędzia z zakresu cyberbez- pieczeństwa.
(10) Produkty finansowe wspierane z Funduszu InvestEU mogą obejmować fundusze kontrolowane przez państwa członkowskie, w tym fundusze unijne objęte zarządzaniem dzielonym, w celu zwiększenia efektu dźwigni i wsparcia dodatkowych inwestycji w Europie. Na przykład państwa członkowskie będą miały możliwość wniesienia części unijnych funduszy objętych zarządzaniem dzielonym do modułu państw członkowskich gwarancji UE w ramach Funduszu InvestEU. Ponadto państwa członkowskie mogłyby finansować produkty finansowe wspierane przez Fundusz InvestEU ze swoich własnych funduszy lub za pośrednictwem krajowych banków prorozwojowych. Takie finansowanie może zostać zakwalifikowane jako "zasoby państwa" i można je przypisać państwu, jeśli dane państwo członkowskie ma swobodę decydowania o wykorzystaniu tych zasobów. Jeśli jednak państwo członkowskie nie ma swobody decydowania o wykorzystaniu zasobów ani działania zgodnie z normalnymi warunkami rynkowymi, wykorzystanie tych środków może stanowić pomoc państwa. W odniesieniu do takich przypadków Komisja zamierza przygotować wskazówki dotyczące typowych scenariuszy wspieranych na mocy rozporządzenia w sprawie InvestEU.
(11) W przypadku gdy fundusze krajowe, w tym fundusze unijne objęte zarządzaniem dzielonym, stanowią pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu, należy przewidzieć zestaw warunków, na podstawie których pomoc powinna być uznawana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, aby ułatwić wdrożenie Funduszu InvestEU.
(12) Struktura Funduszu InvestEU obejmuje szereg istotnych środków ochrony konkurencji, takich jak wspieranie inwestycji, które służą realizacji celów polityki unijnej oraz zapewniają unijną wartość dodaną; przewidziano także, że musi on być zgodny z wymogiem dodatkowości oraz korygować niedoskonałości rynku i nieoptymalne sytuacje w zakresie inwestycji. Ponadto system zarządzania i proces decyzyjny zapewnią przed wydaniem gwarancji UE, że operacje wspierane przez InvestEU spełniają powyższe wymogi. Ponadto wsparcie udzielane przez Fundusz InvestEU będzie przejrzyste, a jego skutki będą poddawane ocenie. Pomoc państwa związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU powinna zatem zostać uznana za zgodną z rynkiem wewnętrznym i wyłączona z obowiązku zgłoszenia na podstawie ograniczonego zestawu warunków.
(13) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 651/2014,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (UE) nr 651/2014 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 lit. m) i n) otrzymują brzmienie:

"m) pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych;

n) pomoc na rzecz portów; oraz";

b) w ust. 1 dodaje się litery o) i p) w brzmieniu:

"o) pomoc na rzecz projektów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej; oraz

p) pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU.";

c) w ust. 2 lit. a) otrzymuje brzmienie:

"a) programów w ramach sekcji 1 (z wyjątkiem art. 15), sekcji 2, 3, 4, 7 (z wyjątkiem art. 44) i sekcji 10 rozdziału III niniejszego rozporządzenia oraz pomocy wdrażanej w formie produktów finansowych w ramach sekcji 16 tego rozdziału, jeśli średni roczny budżet na pomoc państwa na państwo członkowskie przekracza 150 mln EUR, po sześciu miesiącach od daty ich wejścia w życie. W przypadku pomocy w ramach sekcji 16 rozdziału III niniejszego rozporządzenia, do celów oceny, czy średni roczny budżet na pomoc państwa danego państwa członkowskiego związany z określonym produktem finansowym przekracza 150 mln EUR, uwzględnia się jedynie wkład tego państwa członkowskiego do modułu państw członkowskich gwarancji UE, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia [ustanawiającego Program InvestEU], przeznaczony na ten produkt finansowy. Komisja może postanowić, że niniejsze rozporządzenie ma nadal zastosowanie przez dłuższy okres do jakiegokolwiek z takich programów pomocy po dokonaniu oceny stosownego planu ewaluacji zgłoszonego Komisji przez państwo członkowskie, w terminie 20 dni roboczych od wejścia w życie danego programu;";

d) w ust. 3 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 * , z wyjątkiem pomocy szkoleniowej, pomocy na dostęp do finansowania dla MŚP, pomocy w obszarze działalności badawczo-rozwojowej, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych, programów regionalnej pomocy operacyjnej i pomocy na rzecz projektów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej;

b) pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyjątkiem regionalnej pomocy inwestycyjnej w regionach najbardziej oddalonych, programów regionalnej pomocy operacyjnej, pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy na finansowanie ryzyka, pomocy na działalność badawczo-rozwojową, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy na ochronę środowiska, pomocy szkoleniowej, pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych, pomocy na rzecz projektów w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej oraz pomocy związanej z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU;";";

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do:

a) programów pomocy, które nie wykluczają wyraźnie możliwości wypłacenia pomocy indywidualnej na rzecz przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji uznającej pomoc przyznaną przez to samo państwo członkowskie za niezgodną z prawem i z rynkiem wewnętrznym, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi oraz programów pomocy zgodnych z sekcją 2a oraz sekcją 16 rozdziału III;

b) pomocy ad hoc na rzecz przedsiębiorstwa, o którym mowa w lit. a);

c) pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, z wyjątkiem programów pomocy mających na celu naprawienie szkód spowodowanych niektórymi klęskami żywiołowymi, programów pomocy na rozpoczęcie działalności, programów regionalnej pomocy operacyjnej, pomocy dla MŚP na mocy art. 56f i pomocy dla pośredników finansowych na mocy sekcji 16 rozdziału III, o ile przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji nie są traktowane w sposób uprzywilejowany w porównaniu z innymi przedsiębiorstwami.

2) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:
a) uchyla się pkt 63, 64 i 65;
b) dodaje się pkt 86b) w brzmieniu:

"86b) »cyfryzacja« oznacza przyjęcie technologii wykorzystywanych przez urządzenia lub systemy elektroniczne i umożliwiających zwiększenie funkcjonalności produktu, rozwój usług internetowych, unowocześnienie procesów lub przejście na modele biznesowe oparte na odchodzeniu od pośrednictwa w produkcji dóbr i świadczeniu usług, co w efekcie prowadzi do daleko idących zmian;";

c) pkt 138 otrzymuje brzmienie:

"138) »sieci dostępu nowej generacji (sieci NGA)« oznaczają zaawansowane sieci, które posiadają co najmniej następujące cechy:

(i) dostarczają w sposób niezawodny usługi o bardzo dużej szybkości przypadającej na abonenta za pomocą światłowodowego łącza dosyłowego (lub z wykorzystaniem równoważnej technologii), które znajduje się na tyle blisko lokalu użytkownika, aby gwarantować rzeczywistą bardzo wysoką szybkość transmisji;

(ii) umożliwiają świadczenie szeregu zaawansowanych usług cyfrowych, w tym usług konwergentnych opartych wyłącznie na protokole IP; oraz

(iii) zapewniają znacznie wyższe prędkości wysyłania (w porównaniu z podstawowymi sieciami szerokopasmowymi).

Na obecnym etapie rozwoju rynku i technologii sieci NGA to: a) światłowodowe sieci dostępowe (FTTx), b) zaawansowane unowocześnione sieci kablowe; oraz c) niektóre zaawansowane bezprzewodowe sieci dostępowe zapewniające w sposób niezawodny wysokie szybkości przypadające na abonenta. Sieci NGA obejmują sieci zdolne do zapewnienia pobierania i wysyłania danych o prędkości 1 Gb/s. Odniesienia do sieci NGA obejmują sieci dosyłowe nowej generacji, jeżeli są one konieczne do budowy/rozbudowy sieci NGA;";

d) dodaje się pkt 138a) w brzmieniu:

"138a) »sieci dosyłowe nowej generacji« oznaczają zaawansowane sieci dosyłowe, które służą do budowy/rozbu- dowy sieci NGA za pomocą światłowodów (lub z wykorzystaniem równoważnej technologii);";

e) dodaje się pkt 166-178 w brzmieniu:

"Definicje dotyczące pomocy związanej z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU

166) »Fundusz InvestEU«, »gwarancja UE«, »produkt finansowy«, »krajowe banki lub instytucje prorozwojowe« oraz »partner wykonawczy« mają znaczenie określone w art. 2 rozporządzenia [ustanawiającego Program InvestEU];

167) »pośrednik finansowy« oznacza każdą instytucję finansową, inną niż partner wykonawczy, bez względu na jej formę i strukturę własności, która zaangażowana jest we wdrażanie gwarancji budżetowych. Mogą być to między innymi banki, instytucje kredytowe niebędące bankami, fundusze inwestycyjne, instytucje mikro- finansowe, towarzystwa gwarancyjne, spółki leasingowe i krajowe banki lub instytucje prorozwojowe;

168) »komercyjny pośrednik finansowy« oznacza pośrednika finansowego, który działa na zasadzie zysku i całkowicie na własne ryzyko, bez gwarancji publicznej. Krajowych banków lub instytucji prorozwojowych nie uważa się za komercyjnych pośredników finansowych;

169) »projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie infrastruktury łączności cyfrowej« mają znaczenie określone w art. 8 rozporządzenia (UE) [...]/[...] (rozporządzenie CEF2);

170) »odpowiednie mapy« w szczególnym kontekście art. 56e ust. 2 lit. b) pkt (i) oznaczają nie starsze niż 18 miesięcy mapy infrastruktury NGA/NGN, która przechodzi przez lokal kwalifikującego się podmiotu stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy, jak również jakości usług pod względem prędkości oferowanych przez taką infrastrukturę w typowych warunkach panujących w czasie największego natężenia ruchu. Mapy te sporządzane są przez właściwy organ publiczny, uwzględniają całą infrastrukturę NGA/NGN istniejącą lub w wiarygodny sposób planowaną na najbliższe trzy lata lub w tym samym przedziale czasowym co planowana interwencja objęta wsparciem i sporządzane są w oparciu o adres, biorąc pod uwagę lokal, przez który infrastruktura przechodzi (a nie lokal podłączony do infrastruktury);

171) »konsultacje publiczne« w szczególnym kontekście art. 56e ust. 2 lit. b) pkt (i) oznaczają konsultacje publiczne prowadzone przez właściwy organ publiczny w drodze publikacji na odpowiedniej stronie internetowej, dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron przez okres co najmniej 1 miesiąca, których celem jest uzyskanie od zainteresowanych stron udokumentowanych informacji na temat infrastruktury NGA/NGN istniejącej lub w wiarygodny sposób planowanej na najbliższe trzy lata lub w tym samym przedziale czasowym co planowana interwencja objęta wsparciem, która to infrastruktura przechodzi przez lokal kwalifikującego się podmiotu stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy, w oparciu o informacje dotyczące adresu, biorąc pod uwagę lokal, przez który przechodzi infrastruktura;

172) »lokal, przez który przechodzi infrastruktura« w szczególnym kontekście art. 56e ust. 2 lit. b) pkt (i) oznacza lokal, który może zostać podłączony w krótkim czasie i po przystępnej cenie dla użytkownika końcowego (opłaty za aktywację), niezależnie od tego, czy lokal ten jest podłączony do sieci. Operator może zgłosić dany lokal jako lokal, przez który przechodzi infrastruktura, jedynie wtedy, gdy na wniosek użytkownika końcowego zobowiąże się do podłączenia go, pobierając opłaty za aktywację w normalnej wysokości, tj. bez żadnych dodatkowych lub wyjątkowych kosztów, jeżeli jest to standardowa praktyka handlowa, a w każdym przypadku w wysokości nieprzekraczającej zwyczajowych kosztów w danym państwie członkowskim, które mogą zostać określone przez właściwy organ. Ponadto operator musi być w stanie podłączyć do sieci i aktywować usługę w określonym lokalu w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia wniosku;

173) »usługi socjalne« oznaczają wyraźnie określone usługi zaspokajające potrzeby socjalne, w szczególności w zakresie opieki zdrowotnej i opieki długoterminowej, opieki nad dziećmi, dostępu do rynku pracy i reintegracji na tym rynku, mieszkalnictwa socjalnego (czyli mieszkań dla osób w niekorzystnej sytuacji lub osób w gorszym położeniu społecznym, które nie posiadają wystarczających środków, aby pozyskać mieszkanie na zasadach rynkowych) i opieki nad słabszymi grupami społecznymi oraz włączenia społecznego tych grup (wyjaśnione w motywie 11 decyzji Komisji 2012/21/UE * lub późniejszych aktach prawnych zmieniających tę decyzję);

174) »węzeł miejski TEN-T« oznacza obszar miejski, gdzie infrastruktura transportowa transeuropejskiej sieci transportowej, jak na przykład porty, w tym terminale pasażerskie, porty lotnicze, stacje kolejowe, platformy logistyczne oraz terminale towarowe znajdujące się na obszarach miejskich lub w ich okolicy, jest połączona z innymi częściami tej infrastruktury oraz z infrastrukturą ruchu regionalnego i lokalnego; zgodnie z definicją w art. 3 lit. p) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 ** ;

175) »nowy podmiot« oznacza przedsiębiorstwo kolejowe zdefiniowane w art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2012/34 *** , które spełnia następujące warunki:

a) uzyskało licencję na podstawie art. 17 ust. 3 dyrektywy 2012/34/UE mniej niż 10 lat przed udzieleniem pomocy;

b) nie jest powiązane w rozumieniu art. 3 akapit 3 załącznika I do niniejszego rozporządzenia z przedsiębiorstwem kolejowym, które uzyskało licencję w którymkolwiek państwie członkowskim przed dniem 1 stycznia 2010 r.;

176) »ekosystem«, »bioróżnorodność« oraz »dobry stan ekosystemu« mają znaczenie określone w art. 2 ust. 1 [(projektu) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje];

177) »budynek mieszkalny« oznacza budynek składający się z jednorodzinnych lub wielorodzinnych lokali mieszkalnych, w których jednostki niemieszkalne zajmują nie więcej niż [25]% całkowitej powierzchni;

178) »mała spółka o średniej kapitalizacji« oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające do 499 pracowników, zgodnie z obliczeniami na podstawie art. 3 do 5 załącznika I, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa 86 mln EUR; kilka podmiotów uznaje się za jedno przedsiębiorstwo, jeżeli spełniony jest którykolwiek z warunków wymienionych w art. 3 ust. 3 załącznika I.";

3) w art. 4 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a) lit. f) otrzymuje brzmienie:

"f) pomoc dla przedsiębiorstw uczestniczących w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej: w przypadku pomocy na podstawie art. 20 - 2 mln EUR na przedsiębiorstwo i na projekt; w przypadku pomocy na podstawie art. 20a - kwoty określone w art. 20a ust. 2 na przedsiębiorstwo i na projekt;";

b) w lit. i) dodaje się pkt (vii) do (x) w brzmieniu:

"(vii) w przypadku pomocy dla MŚP na projekty badawczo-rozwojowe, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości i które realizowane są na podstawie art. 25a - kwota, o której mowa w art. 25a;

(viii) w przypadku pomocy na działania "Maria Skłodowska-Curie" i weryfikację poprawności projektu ERBN realizowane na podstawie art. 25b - kwoty, o których mowa w art. 25b;

(ix) w przypadku pomocy na współfinansowane projekty badawczo-rozwojowe realizowane na podstawie art. 25c - kwoty, o których mowa w art. 25c;

(x) w przypadku pomocy na łączenie w zespoły - kwoty zdefiniowane w art. 25d;";

c) dodaje się lit. gg) w brzmieniu:

"gg) pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU - kwoty określone w sekcji 16 rozdziału III.";

4) w art. 5 ust. 2 dodaje się lit. l) w brzmieniu:

"l) pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w sekcji 16 rozdziału III.";

5) w art. 6 ust. 5 dodaje się lit. i), j) i k) w brzmieniu:

"i) pomoc dla przedsiębiorstw uczestniczących w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki ustanowione w art. 20 lub 20a;

j) pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości, działania "Maria Skłodowska-Curie" i weryfikację poprawności projektu ERBN, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości, pomoc na projekty współfinansowane i na współfinansowane łączenie w zespoły, jeżeli spełnione są odpowiednie warunki określone w art. 25a, 25b, 25c lub 25 d;

k) pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w sekcji 16 rozdziału III.";

6) w art. 7 ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Wysokość kosztów kwalifikowalnych można obliczyć zgodnie z formami kosztów uproszczonych określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 * lub [nowym rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów] w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, pod warunkiem że działanie jest co najmniej częściowo finansowane z funduszu unijnego, który pozwala na wykorzystanie takich form kosztów uproszczonych, oraz że dany rodzaj kosztów jest kwalifikowalny na podstawie odpowiedniego przepisu dotyczącego wyłączenia.";

7) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 3 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) wszelką inną pomocą państwa w odniesieniu do tych samych - pokrywających się częściowo lub w całości - kosztów kwalifikowalnych tylko wówczas, gdy taka kumulacja nie powoduje przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do tej pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia.

Finansowanie przyznane beneficjentom końcowym w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU zgodnie z sekcją 16 rozdziału III oraz koszty nim objęte nie są brane pod uwagę przy ustalaniu zgodności z przepisami dotyczącymi kumulacji zawartymi w ust. 3. Kwotę odnoszącą się do takiej zgodności oblicza się natomiast poprzez odjęcie nominalnej kwoty finansowania wspieranego przez Fundusz InvestEU od całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu, a następnie obliczenie najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia wyłącznie na podstawie łącznych pozostałych kosztów kwalifikowalnych. W przypadku artykułów, w których próg powodujący obowiązek zgłoszenia wyrażony jest jako maksymalna kwota pomocy, nominalna kwota finansowania przyznanego beneficjentom końcowym w ramach wsparcia z Funduszu InvestEU również nie jest brana pod uwagę w celu ustalenia, czy progi powodujące obowiązek zgłoszenia określone w art. 4 są przestrzegane.

Opcjonalnie, w przypadku pożyczek uprzywilejowanych lub gwarancji na pożyczki uprzywilejowane wspieranych przez Fundusz InvestEU w ramach sekcji 16 rozdziału III, pomoc związaną z takimi pożyczkami lub gwarancjami przyznawanymi beneficjentom końcowym można obliczyć na podstawie stopy referencyjnej obowiązującej w momencie przyznania pomocy i można ją wykorzystać do zagwarantowania, że kumulacja z każdą inną pomocą w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowalnych, które można wyodrębnić, nie doprowadzi do przekroczenia najwyższego poziomu intensywności pomocy lub kwoty pomocy mających zastosowanie do pomocy na podstawie niniejszego rozporządzenia lub progu powodującego obowiązek zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia.";

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, wyłączoną na mocy art. 20a, 21, 22, 23 i sekcji 16 rozdziału III, można kumulować z każdą inną pomocą państwa, w przypadku której można wyodrębnić koszty kwalifikowalne. Pomoc, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, można kumulować z wszelką inną pomocą państwa, w przypadku której nie można wyodrębnić kosztów kwalifikowalnych, do najwyższego odpowiedniego łącznego progu finansowania ustalonego pod kątem specyficznych uwarunkowań każdego przypadku w niniejszym lub innym rozporządzeniu o wyłączeniach grupowych lub decyzji Komisji.";

8) w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Zainteresowane państwo członkowskie zapewnia publikację na kompleksowej stronie internetowej dotyczącej pomocy państwa następujących danych na szczeblu krajowym lub regionalnym:

a) skróconych informacji, o których mowa w art. 11, w standardowym formacie określonym w załączniku II lub link do tych informacji;

b) pełnego tekstu poszczególnych środków pomocy, o których mowa w art. 11, lub link zapewniający dostęp do pełnego tekstu;

c) informacji, o których mowa w załączniku III, na temat każdej pomocy indywidualnej przekraczającej 500 000 EUR lub, w przypadku beneficjentów działających w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, na temat każdej pomocy indywidualnej przekraczającej 60 000 EUR.

W odniesieniu do pomocy przyznanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20, informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, umieszcza się na stronie internetowej państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma dana instytucja zarządzająca, zgodnie z definicją w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 lub [art. 44 nowego rozporządzenia w sprawie EWT], w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie. Opcjonalnie, uczestniczące państwa członkowskie mogą również postanowić, że każde z nich udostępnia informacje dotyczące środków pomocy na swoim terytorium na odpowiednich stronach internetowych. W odniesieniu do pomocy przyznanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20a, obowiązki dotyczące publikacji określone w niniejszym ustępie nie mają zastosowania.

2. W przypadku programów pomocy w formie korzyści podatkowej oraz programów objętych art. 16 i 21 * warunki określone w ust. 1 lit. c) niniejszego artykułu uznaje się za spełnione, jeśli państwo członkowskie opublikuje wymagane informacje dotyczące kwot pomocy indywidualnej w następujących przedziałach (w mln EUR):

0,06-05 (tylko w przypadku produkcji podstawowej produktów rolnych);

0,5-1;

1-2;

2-5;

5-10;

10-30; oraz 30 i więcej.";

9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 11

Sprawozdawczość

Państwa członkowskie, lub ewentualnie - w przypadku pomocy przyznawanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej na mocy art. 20 - państwo członkowskie, w którym siedzibę ma instytucja zarządzająca określona w art. 21 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 lub [art. 44 nowego rozporządzenia w sprawie EWT], w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, przekazuje Komisji:

a) za pośrednictwem systemu elektronicznej notyfikacji Komisji - skrócone informacje na temat każdego środka pomocy wyłączonego na mocy niniejszego rozporządzenia, w standardowym formacie określonym w załączniku II, wraz z linkiem zapewniającym dostęp do pełnego tekstu środka pomocy, włącznie z jego zmianami, w ciągu 20 dni roboczych od jego wejścia w życie;

b) sprawozdanie roczne, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 794/2004 * wraz ze zmianami, w formie elektronicznej, w sprawie stosowania niniejszego rozporządzenia, zawierające informacje zawarte w rozporządzeniu wykonawczym, w odniesieniu do każdego pełnego roku lub każdej części roku, kiedy zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie.

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do pomocy przyznanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20a.";

10) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Aby umożliwić Komisji monitorowanie pomocy wyłączonej z obowiązku zgłoszenia na mocy niniejszego rozporządzenia, państwa członkowskie lub ewentualnie - w przypadku pomocy przyznawanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20 - państwo członkowskie, w którym instytucja zarządzająca ma siedzibę, prowadzą szczegółową dokumentację obejmującą informacje i dokumenty uzupełniające niezbędne do ustalenia, że wszystkie warunki określone w niniejszym rozporządzeniu zostały spełnione. Dokumentacja ta jest przechowywana przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy ad hoc lub dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach programu. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do pomocy przyznanej na projekty w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej, o której mowa w art. 20a.";

11) w art. 14 ust. 15 otrzymuje brzmienie:

"15. W przypadku inwestycji początkowej związanej z projektami w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętymi rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 lub [nowym rozporządzeniem w sprawie EWT] intensywność pomocy obszaru, na którym znajduje się dana inwestycja początkowa, ma zastosowanie do wszystkich beneficjentów uczestniczących w danym projekcie. Jeżeli inwestycja początkowa mieści się na dwóch lub większej liczbie obszarów objętych pomocą, zastosowanie ma maksymalna intensywność pomocy odnosząca się do tego obszaru objętego pomocą, na którym poniesiono najwięcej kosztów kwalifikowalnych. Na obszarach objętych pomocą kwalifikujących się do pomocy zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu przepis ten stosuje się do dużych przedsiębiorstw, wyłącznie jeżeli inwestycja początkowa dotyczy nowej działalności gospodarczej.";

12) w art. 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kosztami kwalifikowalnymi są całkowite koszty projektu na rzecz rozwoju obszarów miejskich w zakresie, w jakim są one zgodne z art. 37 i 65 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 lub [nowego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów] w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie.";

13) po art. 19 dodaje się tytuł w brzmieniu:

"Sekcja 2a

Pomoc na rzecz Europejskiej współpracy terytorialnej";

14) art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 20

Pomoc na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej

1. Pomoc na koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętych rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 lub [nowym rozporządzeniem w sprawie EWT] jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale

1.

2. W zakresie, w jakim są one powiązane z projektem współpracy, następujące koszty, które mają znaczenie przypisane im w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 481/2014 * lub [art. 38-43 nowego rozporządzenia w sprawie EWT], w zależności od tego, które z nich ma zastosowanie, uznaje się za koszty kwalifikowalne:

a) koszty personelu;

b) koszty biurowe i administracyjne;

c) koszty podróży i zakwaterowania;

d) koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych;

e) koszty sprzętu; oraz

f) koszty infrastruktury i robót.

3. Wiedza fachowa i usługi, o których mowa w ust. 2 lit. d), nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub zwyczajowa reklama.

4. Intensywność pomocy nie może przekraczać maksymalnej stopy współfinansowania określonej w rozporządzeniu (UE) nr 1299/2013 lub [nowym rozporządzeniu w sprawie EWT].";

15) dodaje się art. 20a w brzmieniu:

"Artykuł 20a

Ograniczone kwoty pomocy dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej

1. Pomoc dla przedsiębiorstw w związku z udziałem w projektach w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej objętych rozporządzeniem (UE) nr 1299/2013 lub [nowym rozporządzeniem w sprawie EWT] jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Całkowita kwota pomocy przyznana na mocy niniejszego artykułu nie może przekroczyć 20 000 EUR na przedsiębiorstwo i na projekt.";

16) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe, w tym projekty badawczo-rozwojowe, które uzyskały znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu "Horyzont 2020" lub "Horyzont Europa", jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.";

17) dodaje się art. 25a-25d w brzmieniu:

"Artykuł 25a

Pomoc na projekty, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości

1. Pomoc dla MŚP na projekty badawczo-rozwojowe oraz studia wykonalności, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Działaniami kwalifikowalnymi w ramach objętego pomocą projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«, z wyłączeniem działań wykraczających poza eksperymentalne prace rozwojowe.

3. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych objętego pomocą projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności są takie jak te określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

4. Maksymalna kwota pomocy nie może przekraczać 2,5 mln EUR na MŚP i na projekt badawczo-rozwojowy lub studium wykonalności.

5. Całkowite finansowanie publiczne dla projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności nie może przekraczać stopy finansowania określonej dla tego projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

Artykuł 25b

Pomoc na działania »Maria Skłodowska-Curie« i weryfikację poprawności projektu ERBN

1. Pomoc na działania »Maria Skłodowska-Curie« i weryfikację poprawności projektu ERBN, którym przyznano znak jakości w postaci pieczęci doskonałości w ramach programu »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Działaniami kwalifikowalnymi w ramach działania objętego pomocą są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

3. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych działania objętego pomocą są takie jak te określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

4. Całkowite finansowanie publiczne dla działania objętego pomocą nie może przekraczać maksymalnego poziomu wsparcia przewidzianego w programie »Horyzont 2020« lub »Horyzont Europa«.

Artykuł 25c

Pomoc związana z współfinansowanymi projektami badawczo-rozwojowymi

1. Pomoc na współfinansowane projekty badawczo-rozwojowe lub studia wykonalności (w tym projekty badawczo-rozwojowe realizowane w ramach zinstytucjonalizowanego partnerstwa europejskiego, którego podstawą jest art. 185 lub art. 187 Traktatu, lub działanie do celów współfinansowania programu, zdefiniowane w przepisach programu »Horyzont Europa«), które realizowane są przez co najmniej trzy państwa członkowskie oraz oceniane, klasyfikowane i wybrane przez niezależnych ekspertów w wyniku transnarodowych zaproszeń do składania wniosków zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Działaniami kwalifikowalnymi w ramach objętego pomocą projektu badawczo-rozwojowego lub studium wykonalności są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«, z wyłączeniem działań wykraczających poza eksperymentalne prace rozwojowe.

3. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych są takie jak te określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

4. Całkowite finansowanie publiczne nie może przekraczać stopy finansowania określonej dla projektu badawczo- rozwojowego lub studium wykonalności w następstwie wyboru, klasyfikacji i oceny zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«.

5. Finansowanie zapewniane z programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa« pokrywa co najmniej 30 % łącznych kosztów kwalifikowalnych w przypadku działania w zakresie badań i innowacji lub działania w zakresie innowacji zdefiniowanych w programie »Horyzont 2020« lub programie »Horyzont Europa«.

Artykuł 25d

Pomoc na łączenie w zespoły

1. Pomoc na współfinansowane łączenie w zespoły, w którym uczestniczą co najmniej 2 państwa członkowskie i które jest oceniane, klasyfikowane i wybierane przez niezależnych ekspertów w wyniku transnarodowych zaproszeń do składania wniosków zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«, jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki określone w niniejszym artykule i w rozdziale I.

2. Działaniami kwalifikowalnymi w ramach współfinansowanego łączenia w zespoły są działania określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«, z wyjątkiem, w stosownych przypadkach, działań wykraczających poza eksperymentalne prace rozwojowe.

3. Kategorie, maksymalne kwoty i metody obliczania kosztów kwalifikowalnych są takie jak te określone jako kwalifikowalne w przepisach programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«. Ponadto za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z projektem.

4. Całkowite finansowanie publiczne nie może przekraczać stopy finansowania określonej dla łączenia w zespoły w następstwie wyboru, klasyfikacji i oceny zgodnie z przepisami programu »Horyzont 2020« lub programu »Horyzont Europa«. Ponadto w przypadku inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z projektem pomoc nie może przekraczać 70 % kosztów inwestycji.

5. W przypadku pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę w ramach łączenia w zespoły zastosowanie mają następujące dodatkowe warunki:

a) jeżeli infrastrukturę wykorzystuje się do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i niegospodarczej, finansowanie, koszty i dochody z każdego rodzaju działalności rozlicza się osobno, konsekwentnie stosując obiektywnie uzasadnione zasady rachunku kosztów;

b) cena pobierana za prowadzenie i użytkowanie infrastruktury odpowiada cenie rynkowej;

c) dostęp do infrastruktury jest udzielany szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 10 % kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach. Aby uniknąć nadmiernej rekompensaty, dostęp ten musi być proporcjonalny do wkładu przedsiębiorstwa w koszty inwestycji, a warunki te należy podawać do wiadomości publicznej;

d) jeżeli infrastruktura otrzymuje finansowanie publiczne zarówno na działalność gospodarczą, jak i niegospodarczą, państwo członkowskie wprowadza mechanizm monitorowania i wycofania w celu zapewnienia, aby w wyniku zwiększenia udziału działalności gospodarczej w stosunku do sytuacji oczekiwanej w momencie przyznania pomocy nie przekroczono obowiązującej maksymalnej intensywności pomocy.";

18) po art. 56c dodaje się następującą sekcję 16 w brzmieniu:

"Sekcja 16

Pomoc związana z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU

Artykuł 56d

Zakres i wspólne warunki

1. Niniejsza sekcja ma zastosowanie do pomocy związanej z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU, które zapewniają pomoc partnerom wykonawczym, pośrednikom finansowym oraz beneficjentom końcowym.

2. Pomoc jest zgodna z rynkiem wewnętrznym w rozumieniu art. 107 ust. 3 Traktatu i wyłączona z obowiązku zgłoszenia, o którym mowa w art. 108 ust. 3 Traktatu, jeżeli spełnione są warunki ustanowione w rozdziale I, niniejszym artykule oraz albo w art. 56e, albo art. 56f.

3. Pomoc spełnia wszystkie mające zastosowanie warunki określone w rozporządzeniu [w sprawie Funduszu InvestEU] [odniesienie] oraz w wytycznych inwestycyjnych InvestEU [odniesienie].

4. Maksymalne progi określone w art. 56e i 56f mają zastosowanie do całkowitego pozostałego finansowania, w zakresie, w jakim finansowanie to obejmuje pomoc, przyznanego w ramach dowolnego produktu finansowego wspieranego przez Fundusz InvestEU. Maksymalne progi mają zastosowanie:

a) do projektu w przypadku pomocy objętej art. 56e ust. 2 i 3, art. 56e ust. 4 lit. a) ppkt (i), art. 56e ust. 5 i 6, art. 56e ust. 7 lit. a) i b) oraz art. 56e ust. 8;

b) do beneficjenta końcowego w przypadku pomocy objętej art. 56e ust. 4 lit. a) ppkt (ii) oraz (iii), art. 56e ust. 7 lit. d), art. 56e ust. 9 oraz art. 56f.

5. Pomocy nie przyznaje się w formie refinansowania lub gwarancji dla istniejących portfeli pośredników finansowych.

Artykuł 56e

Warunki dotyczące pomocy związanej z produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU

1. Pomoc na rzecz beneficjenta końcowego w ramach produktu finansowego wspieranego przez Fundusz InvestEU spełnia

a) warunki określone w jednym z ust. 2-9; oraz

b) w przypadku gdy finansowanie przyznane jest beneficjentowi końcowemu w formie pożyczek, ich stopa procentowa odpowiada co najmniej podstawowej stopie referencyjnej mającej zastosowanie w momencie przyznania pożyczki.

2. Pomoc na transeuropejską infrastrukturę łączności cyfrowej spełnia następujące warunki:

a) warunki ogólne, które należy spełnić łącznie:

(i) projekt jest projektem będącym przedmiotem wspólnego zainteresowania w dziedzinie infrastruktury łączności cyfrowej na mocy rozporządzenia (UE) [...]/[...] (rozporządzenia CEF2);

(ii) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać 100 mln EUR;

(iii) beneficjent zapewnia wkład finansowy w wysokości co najmniej 25 % kosztów kwalifikowalnych ze środków własnych lub z finansowania zewnętrznego, w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego. Opcjonalnie, w przypadku gdy finansowanie zewnętrzne pochodzi z platformy inwestycyjnej łączącej różne źródła finansowania, warunek ten zostaje zastąpiony wymogiem udziału 30 % inwestycji prywatnych w takiej platformie;

(iv) do uzyskania pomocy kwalifikują się wyłącznie kwalifikowalne koszty inwestycji na mocy rozporządzenia (UE) [...]/[...] (rozporządzenia CEF2) na cele wdrożenia infrastruktury;

(v) projekt został wybrany zgodnie z rozporządzeniem (UE) [...]/[...] (rozporządzenie CEF2): i) przez niezależnego pośrednika finansowego wyznaczonego przez Komisję Europejską na podstawie wspólnie uzgodnionych wytycznych inwestycyjnych; ii) przez Komisję Europejską w drodze procedury przetargowej zgodnej z zasadami konkurencji w oparciu o jasne, przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria; lub iii) przez niezależnych ekspertów powołanych przez Komisję Europejską;

(vi) projekt umożliwia zwiększenie zdolności łączności w zakresie wykraczającym poza wymogi związane z jakimikolwiek istniejącymi zobowiązaniami prawnymi, takimi jak zobowiązania zawarte w zezwoleniu na korzystanie z częstotliwości;

(vii) projekt zapewnia stronom trzecim otwarty dostęp hurtowy, w tym uwolnienie pętli na sprawiedliwych, rozsądnych i niedyskryminacyjnych warunkach zgodnie z art. 52 ust. 5 i 6; do celów niniejszego artykułu projekt może zapewniać równoważne wirtualne uwolnienie pętli zamiast fizycznego uwolnienia pętli, jeżeli wirtualny produkt dostępu jest uznawany za równoważny fizycznemu uwolnieniu pętli przez krajowy organ regulacyjny państwa członkowskiego lub przez Komisję;

(viii) projekt wchodzi w zakres jednej z kategorii projektów określonych w lit. b) poniżej i spełnia odnośne warunki szczegółowe;

b) warunki szczegółowe:

(i) następujące kryteria szczegółowe, które należy spełnić łącznie, mają zastosowanie do inwestycji w sieci zdolne do zapewnienia symetrycznych prędkości pobierania i wysyłania danych o przepustowości co najmniej 1 Gb/s:

– projekt ma na celu przyłączenie podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy zdefiniowanych w art. 8 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) [...]/[...] (rozporządzenie CEF2), będących publicznymi lub prywatnymi przedsiębiorstwami, którym powierzono wykonywanie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w dziedzinie edukacji, usług socjalnych, w tym opieki zdrowotnej, administracji publicznej, transportu, usług pocztowych, kultury, o których mowa w art. 106 ust. 2 Traktatu, i zgodnie z decyzją Komisji 2012/21/uE lub późniejszymi aktami prawnymi zmieniającymi tę decyzję,

– projekt oparty jest na stwierdzonej niedoskonałości rynku, potwierdzonej w dostępnych odpowiednich mapach lub, jeśli takie mapy nie są dostępne, w drodze konsultacji publicznych,

– kwalifikujące się podmioty stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy mogą zostać przyłączone do infrastruktury będącej przedmiotem projektu tylko w przypadku, gdy nie mają dostępu do infrastruktury istniejącej lub w wiarygodny sposób planowanej na najbliższe trzy lata lub w tym samym przedziale czasowym co planowana interwencja objęta wsparciem, która jest w stanie zapewnić symetryczne prędkości pobierania i wysyłania danych o przepustowości co najmniej 200 Mb/s lub prędkość pobierania danych o przepustowości co najmniej 500 Mb/s,

– projekt zapewnia skokową zmianę, jeżeli na skutek dotowanej interwencji (i) podjęta zostaje znacząca nowa inwestycja w sieć szerokopasmową, oraz (ii) dotowana infrastruktura stwarza znaczące nowe możliwości na rynku pod względem dostępności usługi dostępu szerokopasmowego i przepustowości, prędkości i konkurencji w porównaniu z infrastrukturą istniejącą lub w wiarygodny sposób planowaną na najbliższe trzy lata lub w tym samym przedziale czasowym co planowana interwencja objęta wsparciem. Aby projekt został uznany za przynoszący znaczące nowe inwestycje, inwestycje te muszą wykraczać poza marginalne inwestycje związane jedynie z modernizacją aktywnych elementów sieci. Jeśli chodzi o wykazanie stworzenia znaczących nowych możliwości na rynku pod względem dostępności usługi dostępu szerokopasmowego i przepustowości, prędkości i konkurencji, dotowana infrastruktura musi (i) zapewniać co najmniej podwojenie prędkości pobierania i wysyłania danych w porównaniu z istniejącą lub planowaną infrastrukturą oraz (ii) być w stanie zapewnić symetryczne prędkości pobierania i wysyłania danych o przepustowości co najmniej 1Gb/s,

– pomocy nie przyznaje się na projekty, które obejmują obszary, na których istnieją lub w wiarygodny sposób planowane są na najbliższe trzy lata lub w tym samym przedziale czasowym co planowana interwencja objęta wsparciem dwie sieci NGA/NGN, lub które obejmują obszary, na których istnieje lub w wiarygodny sposób planowana jest na najbliższe trzy lata lub w tym samym przedziale czasowym co planowana interwencja objęta wsparciem co najmniej jedna sieć o bardzo dużej przepustowości zdolna do zapewnienia symetrycznych prędkości pobierania i wysyłania danych o przepustowości co najmniej 1Gb/s;

(ii) następujące kryteria szczegółowe, które należy spełnić łącznie, mają zastosowanie do inwestycji transgranicznych w stworzenie korytarzy 5G wzdłuż głównych tras transportowych:

– projekt zapewnia nieprzerwany transgraniczny zasięg w obrębie korytarza 5G wzdłuż głównych tras transportowych, w tym dróg, linii kolejowych i śródlądowych dróg wodnych, zdefiniowany w rozporządzeniu (UE) [...]/[...] (rozporządzenie CEF2),

– projekt dotyczy odcinka transgranicznego zdefiniowanego w rozporządzeniu (UE) [...]/[...] (rozporządzenie CEF2), który (i) obejmuje co najmniej dwa państwa członkowskie, jako że przebiega przez granicę między dwoma państwami członkowskimi lub większą ich liczbą, lub (ii) przebiega przez granicę między co najmniej jednym państwem członkowskim a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

– projekt zapewnia znaczącą nową inwestycję w sieć szerokopasmową wykraczającą poza marginalne inwestycje związane jedynie z modernizacją aktywnych elementów sieci,

– projekt wspiera wdrażanie nowej infrastruktury pasywnej jedynie w przypadku gdy istniejąca infrastruktura pasywna nie może zostać ponownie wykorzystana;

(iii) następujące kryteria szczegółowe, które należy spełnić łącznie, mają zastosowanie do transgranicznych projektów szkieletowych o terabitowej przepustowości, łączących niektóre urządzenia obliczeniowe, urządzenia do obliczeń superkomputerowych i infrastrukturę danych, zdefiniowane poniżej:

– projekt wspiera wzajemne połączenie zapewniające nieograniczoną łączność pomiędzy użytkownikami końcowymi o przepustowości co najmniej 1 Tb/s, - bądź w drodze połączenia bezpośredniego bądź przez wdrożenie tych elementów niezbędnych do połączenia z paneuropejską siecią szkieletową - co najmniej dwóch urządzeń obliczeniowych, urządzeń do obliczeń superkomputerowych lub infrastruktury danych, i) które uczestniczą we Wspólnym Przedsięwzięciu w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali ustanowionym na mocy rozporządzenia Rady (UE) 2018/1488 (rozporządzenie Rady (UE) 2018/1488 z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustanowienia Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali, ST/10594/2018/INIT, Dz.U. L 252 z 8.10.2018, s. 1), w infrastrukturze badawczej, badawczych inicjatywach przewodnich i misjach zdefiniowanych na mocy rozporządzenia (UE) [...]/[...] (rozporządzenie w sprawie programu "Horyzont Europa") oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 723/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnotowych ram prawnych konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej (ERIC) (Dz.U. L 206 z 8.8.2009, s. 1.); oraz ii) które zlokalizowane są w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE lub w jednym państwie członkowskim UE i w państwie będącym członkiem europejskiej przestrzeni badawczej,

– projekt zapewnia znaczącą nową inwestycję w sieć szerokopasmową wykraczającą poza marginalne inwestycje, takie jak inwestycje związane jedynie z aktualizacją oprogramowania lub uzyskaniem licencji,

– projekt jest realizowany poprzez zakup przepustowości lub wyposażenia w ramach zamówień publicznych,

– projekt wspiera wdrażanie nowej infrastruktury pasywnej jedynie w przypadku gdy istniejąca infrastruktura pasywna nie może zostać ponownie wykorzystana;

(iv) następujące kryteria szczegółowe, które należy spełnić łącznie, mają zastosowanie do transgranicznych projektów sieci szkieletowych łączących infrastrukturę chmur obliczeniowych:

– projekt przewiduje łączenie infrastruktury chmur obliczeniowych podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy zdefiniowanych w art. 8 ust. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) [...]/[...] (rozporządzenie CEF2), będących publicznymi lub prywatnymi przedsiębiorstwami, którym powierzono wykonywanie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym w dziedzinie edukacji, usług socjalnych, w tym opieki zdrowotnej, administracji publicznej, transportu, usług pocztowych, kultury, o których mowa w art. 106 ust. 2 Traktatu i zgodnie z decyzją Komisji 2012/21/UE * lub późniejszymi aktami prawnymi zmieniającymi tę decyzję,

– projekt polega na ustanowieniu nowych transgranicznych sieci szkieletowych lub znaczącym zmodernizowaniu istniejących sieci szkieletowych, które (i) obejmują co najmniej dwa państwa członkowskie, jako że przebiegają przez granicę między dwoma państwami członkowskimi lub większą ich liczbą, lub (ii) przebiegają przez granicę między co najmniej jednym państwem członkowskim a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

– projekt obejmuje co najmniej trzy podmioty spośród kwalifikujących się podmiotów stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy, prowadzące działalność w innym państwie członkowskim niż pozostałe podmioty,

– projekt zapewnia znaczącą nową inwestycję w sieć szerokopasmową wykraczającą poza marginalne inwestycje, takie jak inwestycje związane jedynie z aktualizacją oprogramowania lub uzyskaniem licencji; projekt jest w stanie zapewnić symetryczne prędkości pobierania i wysyłania danych o przepustowości będącej co najmniej wielokrotnością 10 Gb/s,

– projekt wspiera wdrażanie nowej infrastruktury pasywnej jedynie w przypadku gdy istniejąca infrastruktura pasywna nie może zostać ponownie wykorzystana,

(v) następujące kryteria szczegółowe, które należy spełnić łącznie, mają zastosowanie do inwestycji w transgraniczne kable podmorskie:

– projekt dotyczy odcinków transgranicznych zdefiniowanych w rozporządzeniu (UE) [...]/[...] (rozporządzenie CEF2), które (i) obejmują co najmniej dwa państwa członkowskie, jako że przebiegają przez granicę między dwoma państwami członkowskimi lub większą ich liczbą, lub (ii) przebiegają przez granicę między co najmniej jednym państwem członkowskim a państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego; Opcjonalnie, infrastruktura objęta wsparciem jest siecią o charakterze wyłącznie hurtowym i poprawia łączność z europejskimi regionami najbardziej oddalonymi lub terytoriami zamorskimi, nawet w obrębie jednego państwa członkowskiego,

– pomocy nie udziela się na projekty na liniach obsługiwanych już przez dwie istniejące lub planowane infrastruktury szkieletowe,

– projekt zapewnia znaczącą nową inwestycję w sieć szerokopasmową poprzez położenie nowego kabla podmorskiego lub podłączenie do istniejącego kabla podmorskiego, regulowanie kwestii redundancji i wykraczanie poza marginalne inwestycje. Projekt jest w stanie zapewnić symetryczne prędkości pobierania i wysyłania danych o przepustowości co najmniej 1 Gb/s,

– projekt wspiera wdrażanie nowej infrastruktury pasywnej jedynie w przypadku gdy istniejąca infrastruktura pasywna nie może zostać ponownie wykorzystana.

3. Pomoc na wytwarzanie energii i infrastrukturę energetyczną spełnia następujące warunki:

a) pomoc przyznaje się wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę energetyczną w zakresie gazu i energii elektrycznej, która podlega zasadom dostępu stron trzecich, regulacji taryf i rozdziału własnościowego, zgodnie z prawodawstwem dotyczącym wewnętrznego rynku energii, w odniesieniu do następujących kategorii projektów:

(i) w odniesieniu do magazynowania energii, projekty umieszczone na unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w załączniku VII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 * ;

(ii) w odniesieniu do projektów dotyczących infrastruktury energetycznej innych niż w zakresie magazynowania:

– inteligentne sieci,

– projekty spełniające którekolwiek z kryteriów określonych w art. 4 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 347/2013,

– projekty umieszczone na unijnej liście projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w załączniku VII do rozporządzenia (UE) nr 347/2013,

– projekty na obszarach objętych pomocą;

b) pomoc inwestycyjna na wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii spełnia następujące warunki:

(i) pomoc przyznaje się wyłącznie w odniesieniu do nowych instalacji wybranych zgodnie z zasadami konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i na podstawie obiektywnych kryteriów;

(ii) pomocy nie przyznaje się na elektrownie wodne, które nie spełniają wymogów określonych w dyrektywie 2000/60/WE ** ;

(iii) w przypadku instalacji produkujących biopaliwa pomoc przyznaje się wyłącznie na instalacje produkujące biopaliwa zrównoważone, które nie są biopaliwami produkowanymi z roślin spożywczych;

c) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU na dany projekt, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu, nie może przekraczać 150 mln EUR. Nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU na dany projekt, o którym mowa w lit. b) niniejszego ustępu, nie może przekraczać 75 mln EUR.

4. Pomoc na infrastrukturę i działania o charakterze socjalnym, edukacyjnym i kulturalnym oraz w dziedzinie dziedzictwa naturalnego spełnia następujące warunki:

a) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać:

(i) 100 mln EUR na projekt w przypadku inwestycji w infrastrukturę wykorzystywaną do świadczenia usług socjalnych, na potrzeby edukacji lub do celów i działań kulturalnych określonych w art. 53 ust. 2, w tym w dziedzinie dziedzictwa naturalnego;

(ii) 30 mln EUR w przypadku działań związanych z usługami socjalnymi i kulturą;

(iii) 5 mln EUR w przypadku edukacji i szkoleń;

b) pomocy nie przyznaje się na szkolenia organizowane w celu spełnienia obowiązkowych wymogów krajowych w zakresie szkoleń.

5. Pomoc na transport i infrastrukturę transportową spełnia następujące warunki:

a) pomoc na infrastrukturę, z wyjątkiem portów, przyznaje się wyłącznie na następujące projekty:

(i) projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania zdefiniowane w art. 3 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, z wyjątkiem projektów dotyczących infrastruktury portów lub portów lotniczych;

(ii) połączenia do węzłów miejskich transeuropejskiej sieci transportowej;

(iii) tabor kolejowy wyłącznie do celów świadczenia usług transportu kolejowego nieobjętych umową o świadczenie usług publicznych w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 *** , o ile beneficjent jest nowym podmiotem;

(iv) transport miejski;

(v) infrastruktura paliw alternatywnych lub infrastruktura służąca bezemisyjnej/niskoemisyjnej mobilności;

b) pomoc na projekty dotyczące infrastruktury portów spełnia następujące warunki:

(i) pomoc może być przyznawana wyłącznie na inwestycje w infrastrukturę zapewniającą dostęp i infrastrukturę portową udostępniane zainteresowanym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych zasadach na warunkach rynkowych;

(ii) wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej budowy, modernizacji, obsługi lub wynajmu infrastruktury portowej, na którą udzielono pomocy, są udzielane na zasadach konkurencji, przejrzystości, niedyskryminacji i bezwarunkowo;

(iii) pomocy nie przyznaje się na inwestycje w suprastrukturę portową;

c) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na podstawie lit. a) lub b) niniejszego ustępu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać 150 mln EUR.

6. Pomoc na inne infrastruktury spełnia następujące warunki:

a) pomoc przyznaje się wyłącznie na następujące projekty:

(i) inwestycje w infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną dla ogółu ludności;

(ii) inwestycje w recykling odpadów i przygotowanie do ponownego wykorzystania zgodnie z art. 47 ust. 1 do 6 niniejszego rozporządzenia, o ile ukierunkowane są one na zarządzanie odpadami wytwarzanymi przez inne przedsiębiorstwa;

(iii) inwestycję w infrastrukturę badawczą;

(iv) inwestycje w utworzenie lub modernizację klastrów innowacyjnych;

b) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać 100 mln EUR.

7. Pomoc na ochronę środowiska, w tym ochronę klimatu, spełnia następujące warunki:

a) pomoc przyznaje się wyłącznie na następujące projekty:

(i) inwestycje umożliwiające przedsiębiorstwom naprawienie wyrządzonej szkody lub zapobieżenie wyrządzeniu szkody fizycznemu otoczeniu (co obejmuje zmianę klimatu) lub zasobom naturalnym poprzez działalność beneficjenta, o ile inwestycja pozwala na zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych lub stanowi wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych w zakresie ochrony środowiska;

(ii) środki służące poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, o ile usprawnienia w zakresie efektywności energetycznej nie są realizowane w celu zapewnienia przestrzegania przez przedsiębiorstwo już przyjętych norm unijnych, nawet jeżeli normy te jeszcze nie obowiązują;

(iii) rekultywację zanieczyszczonych terenów, o ile nie określono osoby fizycznej lub prawnej odpowiedzialnej za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu na mocy obowiązującego prawa zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci", o której mowa w art. 45 ust. 3;

(iv) badania środowiska;

(v) zwiększenie i odbudowę bioróżnorodności i ekosystemów, jeżeli działalność ta wnosi wkład w ochronę, zachowanie lub odbudowę bioróżnorodności oraz w osiąganie dobrego stanu ekosystemów, lub w ochronę ekosystemów będących dotychczas w dobrym stanie;

b) w zakresie, w jakim środek pomocy odnosi się do środków służących poprawie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych oraz budynków przeznaczonych do prowadzenia działań związanych z usługami socjalnymi, może on również zostać przyznany w odniesieniu do środków, które jednocześnie poprawiają efektywność energetyczną budynku mieszkalnego i integrują miejscowe instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych w budynku mieszkalnym, którego dotyczy środek pomocy na rzecz efektywności, z zastrzeżeniem następujących warunków:

(i) zintegrowane miejscowe instalacje wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych dotyczą wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła; mogą być one połączone z urządzeniami do magazynowania;

(ii) moc wytwarzana przez miejscową instalację wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych nie może przekraczać łącznego zagregowanego zapotrzebowania mieszkańców budynku o więcej niż 20 %;

(iii) moc zainstalowana instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych nie może przekraczać 500 kW;

(iv) beneficjent końcowy pomocy może być właścicielem lub najemcą budynku;

c) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU na dany projekt, o którym mowa w lit. a) i b) niniejszego ustępu, nie może przekraczać 50 mln EUR;

d) pomoc na środki służące poprawie efektywności energetycznej budynków może również dotyczyć ułatwienia zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej, z zastrzeżeniem następujących warunków:

(i) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie przekracza [30] mln EUR;

(ii) wsparcie przybiera formę pożyczek lub gwarancji;

(iii) wsparcie przyznawane jest MŚP lub małym spółkom o średniej kapitalizacji;

(iv) wsparcie przyznawane jest wyłącznie w odniesieniu do umów o poprawę efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 27) dyrektywy 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej **** .

8. Pomoc na badania, rozwój technologiczny, innowacje i cyfryzację spełnia następujące warunki:

a) pomoc można przyznać na:

(i) badania podstawowe;

(ii) badania przemysłowe;

(iii) eksperymentalne prace rozwojowe;

(iv) innowacje procesowe i organizacyjne, dla MŚP;

(v) usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji dla MŚP;

(vi) cyfryzację MŚP;

b) w przypadku projektów wchodzących w zakres lit. a) pkt (i), (ii) i (iii) niniejszego ustępu, nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać 75 mln EUR. W przypadku projektów wchodzących w zakres lit. a) pkt (iv), (v) i (vi) niniejszego ustępu, nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu na dany projekt w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie może przekraczać [30] mln EUR.

9. MŚP lub małe spółki o średniej kapitalizacji mogą także, z zastrzeżeniem warunków zgodności przewidzianych w ust. 2-8 niniejszego artykułu, otrzymać pomoc w formie finansowania wspieranego przez Fundusz InvestEU, pod warunkiem że:

a) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie przekracza 15 mln EUR i jest przyznawana:

(i) mikroprzedsiębiorstwom;

(ii) MŚP, które jeszcze nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży;

(iii) MŚP wchodzącym na nowy rynek produktowy lub geograficzny, w przypadku których początkowa inwestycja w celu wejścia na nowy rynek produktowy lub geograficzny musi być wyższa niż 50 % średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach;

(iv) innowacyjnym przedsiębiorstwom;

(v) MŚP lub małym spółkom o średniej kapitalizacji, których główna działalność zlokalizowana jest na obszarach objętych pomocą, pod warunkiem że finansowanie nie jest wykorzystywane do przenoszenia działalności zdefiniowanego w art. 2 pkt 61 a; lub

b) nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego beneficjentowi końcowemu w ramach wsparcia Funduszu InvestEU nie przekracza 2 mln EUR.

Artykuł 56f

Warunki dotyczące pomocy związanej z komercyjnymi produktami finansowymi wspieranymi przez Fundusz InvestEU

1. Finansowanie przyznawane jest beneficjentom końcowym przez komercyjnych pośredników finansowych, którzy są wybierani w sposób otwarty, przejrzysty i niedyskryminujący, na podstawie obiektywnych kryteriów.

2. Minimalna ekspozycja na ryzyko komercyjnego pośrednika finansowego, który zapewnia finansowanie beneficjentowi końcowemu, wynosi 20 % każdej transakcji finansowania.

3. Nominalna kwota całkowitego finansowania przyznanego każdemu beneficjentowi końcowemu przez komercyjnego pośrednika finansowego nie może przekraczać 7,5 mln EUR.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach członkowskich zgodnie z Traktatami.

Sporządzono w Brukseli dnia ...

W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca
1 Dz.U. L 248 z 24.9.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259).
4 Dz.U. L [...] z [...], s. [...].
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1379/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1184/2006 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 1).
* Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz.U. L 7 z 11.1.2012, s. 3).
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 w sprawie unijnych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE (Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 1).
*** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).
* W przypadku programów pomocy objętych art. 16 i 21 niniejszego rozporządzenia od wymogu publikowania informacji o każdej przyznanej pomocy indywidualnej powyżej 500 000 EUR można odstąpić w odniesieniu do MŚP, które nie dokonały żadnej komercyjnej sprzedaży na żadnym rynku.
* Rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1).
* Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 481/2014 z dnia 4 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do przepisów szczególnych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach programów EWT (Dz.U. L 138 z 13.5.2014, s. 45).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39).
* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej, uchylające decyzję nr 1364/2006/WE oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) nr 715/2009 (Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39).
** Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L [...] z [...], s. [...]).
*** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1).
**** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.