Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.229.24

| Akt nienormatywny
Wersja od: 14 lipca 2017 r.

Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 1999/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającej dyrektywę 1999/5/WE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2017/C 229/02)

Dyrektywa 1999/5/WE

(Dz.U.UE C z dnia 14 lipca 2017 r.)

Zgodnie z przepisem przejściowym w art. 48 dyrektywy 2014/53/UE 1  państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku ani oddawania do użytku urządzeń radiowych objętych dyrektywą 2014/53/UE, które są zgodne z dyrektywą 1999/5/WE i które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 13 czerwca 2017 r. W związku z powyższym zharmonizowane normy, do których odniesienia opublikowano zgodnie z dyrektywą 1999/5/WE 2 , ostatnio wyszczególnione w komunikacie Komisji opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 249 z dnia 8 lipca 2016 r., s. 1, poprawionym w sprostowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 342 z dnia 17 września 2016 r., s. 15, oraz w sprostowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej C 403 z dnia 1 listopada 2016 r., s. 26, nadal z założenia zapewniają zgodność z tą dyrektywą do dnia 12 czerwca 2017 r.

Dyrektywa 2014/53/UE

(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych na mocy prawodawstwa harmonizacyjnego Unii)

ESO (1)Odniesienie i tytuł normy (oraz dokument referencyjny)Pierwsza publikacja Dz.U.Odniesienie do normy zastąpionejData ustania

domniemania

zgodności normy

zastąpionej

Przypis 1

Norma ma obejmować

artykuł(-y) dyrektywy

2014/53/UE

(1)(2)(3)(4)(5)(6)
ETSIEN 300 065 V2.1.2

Wąskopasmowe urządzenia telegraficzne z bezpośrednim wydrukiem do odbioru informacji meteorologicznych i nawigacyjnych (NAVTEX) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2014/53/EU

8.7.2016Art. 3 ust. 2; art. 3 ust. 3 lit. g)
ETSIEN 300 086 V2.1.2

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe z wewnętrznym lub zewnętrznym złączem RF przeznaczone głównie do analogowej transmisji mowy - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

9.12.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 113 V2.2.1

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe przewidziane do transmisji danych (i/lub mowy), wykorzystujące modulację o stałej lub niestałej obwiedni, wyposażone w złącze antenowe - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 219 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe nadające sygnały wywołujące specyficzne odpowiedzi odbiorników - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 220-2 V3.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz; Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE przez niespecyficzne urządzenia radiowe

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 220-3-1 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz; Część 3-1: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE; Urządzenia wysokiej niezawodności o małym cyklu pracy, osobiste urządzenia alarmowe pracujące na przeznaczonych częstotliwościach (869 200 MHz do 869 250 MHz)

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 220-3-2 V1.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz; Część 3-1: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE; Alarmy bezprzewodowe pracujące w przeznaczonych pasmach częstotliwości LDC/HR od 868,60 MHz do 868,70 MHz, od 869,25 MHz do 869,40 MHz, od 869,65 MHz do 869,70 MHz

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 220-4 V1.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 1 000 MHz - Część 4: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Urządzenia pomiarowe pracujące w przeznaczonym paśmie od 169,400 MHz do 169,475 MHz

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 224-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Lokalne uslugi przywolawcze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spelnianie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 300 296 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe wykorzystujące anteny zintegrowane, przeznaczone głównie do analogowej transmisji mowy - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 328 V2.1.1

Szerokopasmowe systemy transmisyjne - Urządzenia transmisji danych pracujące w paśmie ISM 2,4 GHz i wykorzystujące techniki modulacji szerokopasmowej - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 330 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 25 MHz i systemy z pętlą indukcyjną pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 30 MHz; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 341 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe ze zintegrowaną anteną, nadające sygnały wywołujące specyficzne odpowiedzi odbiorników - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 390 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe przeznaczone do transmisji danych (i mowy) i wykorzystujące zintegrowaną antenę - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 422-1 V2.1.2

Mikrofony bezprzewodowe - Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz - Część 1: Odbiorniki klasy A - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

10.2.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 422-2 V2.1.1

Mikrofony bezprzewodowe; Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz; Część 2: Odbiorniki klasy B: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/ 53/EU

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 422-3 V2.1.1

Mikrofony bezprzewodowe; Systemy foniczne PMSE pracujące w zakresie do 3 GHz; Część 3: Odbiorniki klasy C: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/ 53/EU

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 433 V2.1.1

Urządzenia radiowe pasma obywatelskiego (CB) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 440 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 1 GkHz do 40 GHz; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

Pierwsza publikacja31.12.2018Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się - w przypadku odbiorników kategorii 2 i 3 określonych w tabeli 5 - do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 300 440-2 V1.4.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu - Urządzenia radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 GHz do 40 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 300 454-2 V1.1.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Szerokopasmowe lacza foniczne - Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 300 487 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca odbiorczych ruchomych stacji naziemnych (ROMES) pracujących w zakresie częstotliwości 1,5 GHz; częstotliwości radiowych (RF) - Wymagania szczegółowe w zakresie parametrów częstotliwości radiowych (RF) spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 676-2 V2.1.1

Naziemne urządzenia w paśmie VHF noszone, przewoźne i stacjonarne radiowe nadajniki, odbiorniki i przemienniki dla mobilnej służby lotniczej pracujące z modulacją amplitudy - Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

8.7.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 300 698 V2.1.1

Nadajniki i odbiorniki radiotelefonów dla morskich służb ruchomych pracujące w pasmach VHF wykorzystywanych na śródlądowych szlakach wodnych; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2014/53/EU 01-08

13.1.2017Art. 3 ust. 2; art. 3 ust. 3 lit. g)
ETSIEN 300 718-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Sygnalizatory lawinowe - Systemy nadawczo-odbiorcze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 300 718-3 V1.2.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Sygnalizatory lawinowe - Systemy nadawczo-odbiorcze - Część 3: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 3e dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 3 lit. g)
ETSIEN 300 720 V2.1.1

Urządzenia pokładowe i systemy komunikacyjne na statkach pracujące w zakresie ultrawielkiej częstotliwości (UHF) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 025 V2.1.1

Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2014/53/ EU

12.8.2016Art. 3 ust. 2; art. 3 ust. 3 lit. g)
ETSIEN 301 025 V2.2.1

Urządzenia radiotelefoniczne VHF do łączności ogólnej i związane wyposażenie do cyfrowego selektywnego wywołania (DSC) klasy D - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2014/53/ EU

12.4.2017EN 301 025

V2.1.1 Przypis 2.1

30.11.2018Art. 3 ust. 2; art. 3 ust. 3 lit. g)
ETSIEN 301 091-2 V1.3.2 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu - Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) - Urządzenia radarowe pracujące w zakresie od 76 GHZ do 77 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodna z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 301 166 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe do komunikacji analogowej i/ lub cyfrowej (mowa i/lub dane) pracujące w kanałach wąskopasmowych i wyposażone w złącza antenowe - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

10.2.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 178 V2.2.2

Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej pracujące w pasmach VHF (jedynie w zastosowaniach innych niż GMDSS) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 357 V2.1.1

Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

Pierwsza publikacjaEN 301 357-2

V1.4.1

Przypis 2.1

28.2.2019Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 357-2 V1.4.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Bezsznurowe urządzenia akustyczne pracujące w zakresie częstotliwości od 25 MHz do 2 000 MHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 301 360 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) oraz satelitarnych stacji końcowych instalowanych u użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów geostacjonarnych w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 29,5 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 406 V2.2.2

Cyfrowy udoskonalony system telekomunikacji bezsznurowej (DECT) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 426 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do transmisji danych o małych przepływnościach, nieprzewidzianych do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 427 V2.1.1 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach, z wyjątkiem lotniczych ruchomych naziemnych stacji satelitarnych, pracujących w zakresach częstotliwości 11/ 12/14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 428 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) - Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 11/ 12/14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/ 53/UE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 430 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca przemieszczanych naziemnych reporterskich stacji satelitarnych (SNG TES), pracujących w zakresach częstotliwości od 11 GHz do 12 GHz/13 GHz do14 GHz, spełniające zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/ 53/UE

14.10.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 441 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych wykorzystujących geostacjonarne systemy satelitarne, przeznaczonych do satelitarnej sieci łączności osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w zakresach częstotliwości 1,6/ 2,4 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/ 53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 442 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES) NGSO, w tym dorecznych stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnej sieci łączności osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia), spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/ 53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 443 V2.1.1 Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji końcowych z antenami o bardzo małej aperturze (VSAT) - Nadawcze, nadawczo-odbiorcze i odbiorcze naziemne stacje satelitarne pracujące w zakresach częstotliwości 4 GHz i 6 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 444 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) pracujących w zakresach częstotliwości 1,5 GHz oraz 1,6 GHz, umożliwiających prowadzenie rozmów i/lub transmisję danych, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 447 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych instalowanych na pokładach statków (ESV), pracujących w zakresach częstotliwości 4/6 GHz przeznaczonych dla stałej służby satelitarnej (FSS), spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 459 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca satelitarnych interaktywnych stacji końcowych (SIT) i satelitarnych stacji końcowych użytkowników (SUT), nadających sygnały w kierunku satelitów na orbicie geostacjonarnej w zakresie częstotliwości od 29,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

14.10.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 473 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji pokładowych (AES), pracujących w zakresie częstotliwości poniżej 3 GHz w ruchomej lotniczej służbie satelitarnej (AMSS)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS) i/lub w ruchomej służbie satelitarnej na trasach lotniczych (AMS(R)S)/w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), spełniających podstawowe wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 502 V12.5.2

Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Urządzenia stacji bazowej (BS) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 511 V9.0.2

Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Zharmonizowana EN dotycząca stacji ruchomych pracujących w pasmach GSM 900 i GSM 1800 zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE (1999/5/EC)

12.4.2017Art. 3 ust. 2
Uwaga: Ta norma zharmonizowana stanowi podstawę domniemania zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy 2014/53/UE, jeśli stosowane są równocześnie parametry odbioru określone w klauzuli (klauzulach) 4.2.20, 4.2.21 oraz 4.2.26.
ETSIEN 301 559 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Aktywne implanty medyczne małej mocy (LP-AMI) i skojarzone urządzenia peryferyjne (LP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 598 V1.1.1

Urządzenia białej przestrzeni (WSD) -Systemy dostępu bezprzewodowego pracujące w zakresie częstotliwości od 470 MHz do 790 MHz - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 301 681 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych stacji naziemnych (MES), wykorzystujących geostacjonarne systemy satelitarne, w tym trzymanych w ręku stacji naziemnych, przeznaczonych do satelitarnej sieci łączności osobistej (S-PCN) w ramach ruchomej służby satelitarnej (MSS), pracujących w pasmach częstotliwości 1,5 GHz i 1,6 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 721 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych naziemnych stacji satelitarnych (MES) do transmisji danych o małych przepływnościach (LBRDC) wykorzystujących satelity na niskich ziemskich orbitach (LEO), stosujących pasmo częstodiwości poniżej 1 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/ 53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 783 V2.1.1

Urządzenia radioamatorskie dostępne w handlu - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

8.7.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 839 V2.1.1

Aktywne implanty medyczne ultra małej mocy (ULP-AMI) i ich urządzenia peryferyjne (ULP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 402 MHz do 405 MHz - Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

8.7.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 841-3 V2.1.1

Cyfrowe łącze powietrze-ziemia w paśmie VHF (VDL) tryb 2; Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń naziemnych; Część 3: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 842-5 V2.1.1

Urządzenia radiowe cyfrowego łącza powietrze-ziemia w paśmie VHF (VDL) trybu 4 - Parametry techniczne i metody pomiaru urządzeń naziemnych - Część 5: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 893 V1.8.1

Sieci szerokopasmowego dostępu radiowego (BRAN) - Sieci RLAN wysokiej jakości, zakresu 5 GHz - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 301 893 V2.1.1

RLAN pracujące w paśmie 5 GHz -

Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

8.6.2017EN 301 893

V1.8.1 Przypis 2.1

12.6.2018Art. 3 ust. 2
Jeżeli chodzi o adaptacyjność, do dnia 12 czerwca 2018 r. możliwe jest stosowanie klauzuli 4.2.7 niniejszej normy zharmonizowanej lub klauzuli 4.8 normy zharmonizowanej EN 301 893 v1.8.1; po tym terminie możliwe jest stosowanie jedynie klauzuli 4.2.7 niniejszej normy zharmonizowanej.
ETSIEN 301 908-1 V11.1.1

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy urządzeń radiowych 2014/53/UE - Część 1: Wprowadzenie i wymagania ogólne

9.12.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-2 V11.1.1

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy urządzeń radiowych 2014/53/EU - Część 2: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - urządzenia użytkownika (UE)

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-3 V11.1.3

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 3: CDMA z rozproszeniem bezpośrednim (UTRA FDD) - stacje bazowe (BS)

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-10 V4.2.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Stacje bazowe (BS), stacje przekaźnikowe i urządzenia użytkownika (UE) dla sieci komórkowych trzeciej generacji IMT-2000 - Część 10: Zharmonizowana EN dla IMT-2000 FDMA/TDMA (DECT) zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-11 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 11: CDMA z rozpraszaniem bezpośrednim (UTRA FDD) - przekaźniki

10.2.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-12 V7.1.1

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 12: CDMA z wieloma częstotliwościami nośnymi (cdma2000) - przekaźniki

9.9.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-13 V11.1.1

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy urządzeń radiowych 2014/53/EU - Część 13: Zmieniony uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - urządzenia użytkownika (UE)

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-14 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 14: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA) - stacje bazowe (BS)

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-15 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 15: Rozwinięty uniwersalny naziemny dostęp radiowy (E-UTRA FDD) - przekaźniki

10.2.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-18 V11.1.2

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 18: E-UTRA, UTRA i GSM/EDGE - stacja bazowa (BS) o wielu standardach radiowych (MSR)

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-19 V6.3.1

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 19: OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) - urządzenia użytkownika (UE) TDD

8.6.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-20 V6.3.1

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 20: OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) - stacje bazowe (BS) TDD

14.10.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-21 V6.1.1

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 21: OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) - urządzenia użytkownika (UE) FDD

14.10.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 908-22 V6.1.1

Sieci komórkowe IMT - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE - Część 22: OFDMA TDD WMAN (ruchomy WiMAX) - stacje bazowe (BS) FDD

9.12.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 301 929 V2.1.1

Odbiorniki i nadajniki VHF pracujące jako stacje nabrzeżne systemu GMDSS i inne zastosowania w morskiej służbie ruchomej - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 017 V2.1.1

Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją amplitudy (AM) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 018 V2.1.1

Urządzenia nadawcze stosowane w radiofonii z modulacją częstotliwości (FM) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

8.6.2017EN 302 018-2

V1.2.1

Przypis 2.1

31.12.2018Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 018-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia nadawcze dla służby radiofonicznej wykorzystującej modulacje częstotliwości (FM) - Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 054-2 V1.2.1

Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) - Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 400,15 MHz do 406 MHz o poziomach mocy do 200 mW - Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 064-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Bezprzewodowe łącza wideo (WVL) pracujące w zakresie częstotliwości od 1,3 GHz do 50 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnianie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 065-1 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU - Część 1: Wymagania dla ogólnych zastosowań UWB

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 065-2 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU - Część 2: Wymagania dotyczące urządzeń UWB do śledzenia lokalizacji

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 065-3 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU - Część 3: Wymagania dotyczące urządzeń UWB dla pojazdów naziemnych

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 065-4 V1.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) wykorzystujące technikę ultraszerokopasmową (UWB) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU - Część 4: Urządzenia do badania materiałów wykorzystujące technikę UWB w zakresie poniżej 10,6 GHz

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 066-2 V1.2.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Systemy zobrazowania radarowego (GPR/WPR) sondażu gruntu i ścian - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 077-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia nadawcze naziemnej radiofonii cyfrowej (T-DAB) - Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 186 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca ruchomych samolotowych stacji satelitarnych (AES) pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 194-2 V1.1.2

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Radar nawigacyjny do użytku na wodach śródlądowych - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 195 V2.1.1

Aktywne implanty medyczne ultra małej mocy (ULP-AMI) i akcesoria (ULP-AMI-P) pracujące w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 315 kHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 208 V3.1.1

Urządzenia do identyfikacji radiowej pracujące w paśmie częstotliwości od 865 MHz do 868 MHz z poziomami mocy do 2 W oraz w paśmie częstotliwości od 915 MHz do 921 MHz z poziomami mocy do 4 W; Norma zharmonizowana zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 217-2 V3.1.1

Radiowe systemy stacjonarne - Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt - Część 2: Cyfrowe systemy pracujące w pasmach od 1,3 do 86 GHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

8.6.2017EN 302 217-2-2

V2.2.1

Przypis 2.1

31.12.2018Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 217-2-2 V2.2.1

Radiowe systemy stacjonarne - Charakterystyki i wymagania dla urządzeń i anten łączy punkt-punkt - Część 2-2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE dla cyfrowych systemów pracujących w pasmach, w których wymagana jest koordynacja częstotliwości

12.4.2017Art. 3 ust. 2
Uwaga: Ta norma zharmonizowana stanowi podstawę domniemania zgodności z wymogami zasadniczymi dyrektywy 2014/53/UE, jeśli stosowane są równocześnie parametry odbioru określone w klauzuli (klauzulach) 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 oraz 4.3.4
ETSIEN 302 245-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia nadawcze radiofonii cyfrowej standardu DRM - Część 2: Zharmonizowana EN zgodna z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 248 V2.1.1

Radar nawigacyjny używany na statkach niestosujących konwencji SOLAS - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 264-2 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu - Transport drogowy i telematyka transportu drogowego (RTTT) - Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w paśmie częstotliwości 77 GHz - 81 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 288-2 V1.6.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu - Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) - Urządzenia radarowe bliskiego zasięgu pracujące w zakresie 24 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 296-2 V1.2.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia nadawcze cyfrowej telewizji naziemnej (DVB-T) - Cześć 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 326-2 V1.2.2

Radiowe systemy łączności stalej - Anteny i urządzenia łączności wielopunktowej - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE dotycząca cyfrowych urządzeń wielopunktowej łączności radiowej

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 340 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych instalowanych na pokładach statków (ESVs), pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz przeznaczonych dla stałej służby satelitarnej (FSS), spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 372 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radarowe sondujące poziom w zbiornikach (TLPR) pracujące w zakresach częstotliwości 4,5 GHz do 7 GHz, 8,5 GHz do 10,6 GHz, 24,05 GHz do 27 GHz, 57 GHz do 64 GHz, 75 GHz do 85 GHz - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 448 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca śledzących satelitę stacji naziemnych pracujących w zakresach częstotliwości 14/12 GHz, instalowanych w pociągach (EST), spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 454-2 V1.2.1

Urządzenia meteorologiczne (Met Aids) - Sondy radiowe używane w zakresie częstotliwości od 1 668,4 MHz do 1 690 MHz - Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 480 V2.1.2

Systemy lotniczej pokładowej łączności ruchomej (MCOBA) - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy urządzeń radiowych 2014/53/UE

10.3.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 502 V2.1.1

Bezprzewodowe systemy dostępowe (WAS) - Stacjonarne szerokopasmowe systemy transmisji danych pracujące w paśmie 5,8 GHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 510-2 V1.1.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 30 MHz do 37,5 MHz dla aktywnych membranowych implantów medycznych ultra niskiego poziomu mocy i ich urządzenia pomocnicze - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 536-2 V1.1.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe pracujące w zakresie częstotliwości od 315 kHz do 600 kHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 537 V2.1.1

Systemy transmisji danych do celów medycznych o ultra małym poziomie mocy (MEDS), pracujące w zakresie częstotliwości od 401 MHz do 402 MHz i od 405 MHz do 406 MHz; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 561 V2.1.1

Służba ruchoma lądowa - Urządzenia radiowe ze stałą lub zmienną obwiednią modulacji, pracujące w kanałach o szerokości 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz lub 150 kHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 567 V1.2.1 Szerokopasmowe radiowe sieci dostepowe (BRAN) - Systemy wielogigabitowe WAS/RLAN w zakresie częstotliwości 60 GHz - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 571 V2.1.1

Inteligentne systemy transportowe (ITS) - Urządzenia radiokomunikacyjne pracujące w zakresie częstotliwości od 5 855 MHz do 5 925 MHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

8.6.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 574-1 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych (MES), dla MSS, pracujących w zakresie częstotliwości 2 GHz - Część 1: Uzupełniający segment naziemny (CGC) dla systemów szerokopasmowych spełniający zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 574-2 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych (MES), dla MSS, pracujących w pasmach częstotliwości 2 GHz - Część 2: Urządzenia użytkownika (UE) dla systemów szerokopasmowych, spełniające zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 574-3 V2.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji satelitarnych (MES), dla MSS, pracujących w zakresach częstotliwości od 1 980 MHz do 2 010 MHz (ziemia-kosmos) i od 2 170 MHz do 2 200 MHz (kosmos-ziemia) - Część 3: Urządzenia użytkownika (UE) dla systemów wąskopasmowych, spełniające zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 608 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Eurobalise - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 609 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD); Urządzenia radiowe dla systemu kolejowego Euroloop; Norma zharmonizowana zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

8.6.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 617-2 V2.1.1

Naziemne nadajniki, odbiorniki i urządzenia nadawczo-odbiorcze UHF przeznaczone dla lotniczej służby ruchomej stosującej modulację amplitudy - Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 686 V1.1.1

Systemy inteligentnego transportu (ITS) - Urządzenia radiokomunikacyjne pracujące zakresie częstotliwości od 63 GHz do 64 GHz - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 729 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Radar sondujący poziom (LPR) pracujący w zakresach częstotliwości od 6 GHz do 8,5 GHz, od 24,05 GHz do 26,5 GHz, od 57 GHz do 64 GHz, od 75 GHz do 85 GHz - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 752 V1.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Aktywne urządzenia radarowe do wskazywania celów - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE

8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 858-2 V1.3.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Telematyka transportu i ruchu drogowego (RTTT) - Samochodowe urządzenia radarowe pracujące w zakresie częstotliwości od 24,05 GHz do 24,25 GHz lub do 24,50 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
ETSIEN 302 885 V2.1.1

Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy D - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2014/53/ EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2; art. 3 ust. 3 lit. g)
ETSIEN 302 885 V2.2.2

Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy H - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2014/53/ UE

12.4.2017EN 302 885

V2.1.1 Przypis 2.1

31.12.2018Art. 3 ust. 2; art. 3 ust. 3 lit. g)
ETSIEN 302 885 V2.2.3

Przenośne urządzenia radiotelefoniczne bardzo wielkiej częstotliwości (VHF) dla morskiej służby ruchomej, pracujące w pasmach częstotliwości VHF, ze zintegrowanym doręcznym urządzeniem DSC klasy H - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ust. 3 lit. g) dyrektywy 2014/53/ UE

12.5.2017EN 302 885

V2.2.2 Przypis 2.1

31.1.2019Art. 3 ust. 2; art. 3 ust. 3 lit. g)
ETSIEN 302 961 V2.1.2

Morska osobista radiolatarnia naprowadzająca przeznaczona do pracy na częstotliwości 121,5 MHz jedynie w celach poszukiwania i ratowania - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 302 977 V2.1.1

Naziemne Stacje i Systemy Satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji naziemnych instalowanych w pojazdach (VMES), pracujących w zakresach częstotliwości 11/12/14 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 039 V2.1.2

Służba ruchoma lądowa - Specyfikacja wielokanałowego nadajnika dla usług PMR - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 084 V2.1.1

Rozszerzony system naziemny (GBAS) radiodyfuzji danych ziemia-powietrze w zakresie VHF (VDB) - Charakterystyki techniczne i metody pomiarów urządzeń naziemnych - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 Dyrektywy 2014/53/EU

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 098 V2.1.1

Morskie urządzenia małej mocy do

osobistej lokalizacji wyposażone w AIS - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 132 V1.1.1

Morskie radiolatarnie VHF małej mocy do lokalizacji osobistej wykorzystujące cyfrowe wywołanie selektywne (DCS) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 135 V2.1.1

Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Nadzór Wybrzeża, Służby Kontroli Ruchu Statków, Radary Portowe (CS/ VTS/HR) - Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 203 V2.1.1

Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Systemy medycznych sieci w obszarze ciała (MBANS) pracujące w zakresie od 2 483,5 MHz do 2 500 MHz - Część 2: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.8.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 204 V2.1.2

Sieciowe urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie od 870 GHz do 876 GHz z poziomami mocy do 500 mW - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 213-6-1 V2.1.1 Zaawansowany system zarządzania i kontroli ruchu naziemnego na lotnisku (A-SMGCS) - Część 6-1: Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU dotycząca rozmieszczonych czujników radarowych ruchu naziemnego - Czujniki pasma X wykorzystujące sygnały impulsowe i moc nadawczą do 100 kW13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 339 V1.1.1 Szerokopasmowa bezpośrednia łączność powietrze-ziemia - Urządzenia pracujące w pasmach częstotliwości od 1 900 MHz do 1 920 MHz oraz od 5 855 MHz do 5 875 MHz - Anteny o stałych charakterystykach promieniowania - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 340 V1.1.2

Odbiorniki naziemnej telewizji cyfrowej - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 354 V1.1.1

303 354 V1.0.2E, Wzmacniacze i aktywne anteny do odbioru sygnałów radiodyfuzyjnych TV w pomieszczeniach domowych; Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU

12.5.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 372-1 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES). Urządzenie odbiorcze telewizji satelitarnej. Zharmonizowana norma zapewniające spełnienie zasadniczych wymagań art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU - Część 1: Urządzenie zewnątrzbudynkowe, odbierające w zakresie częstotliwości od 10,7 GHz do 12,75 GHz

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 372-2 V1.1.1

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Urządzenie odbiorcze telewizji satelitarnej - Zharmonizowana norma zapewniające spełnienie zasadniczych wymagań art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/EU - Część 2: Urządzenie wewnątrzbudynkowe

9.9.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 406 V1.1.1 Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Osobiste urządzenia alarmowe pracujące w zakresie od 25 MHz do 1 000 MHz - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE12.4.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 609 V12.5.1

Globalny system łączności ruchomej (GSM) - Przekaźniki GSM - Zharmonizowana norma zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

13.1.2017Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 978 V2.1.2

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca naziemnych stacji na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie geostacjonarnej, w pasmach częstotliwości od 27,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 303 979 V2.1.2

Naziemne Stacje i Systemy Satelitarne (SES) - Zharmonizowana norma dotycząca stacji naziemnych na ruchomych platformach (ESOMP), nadających w kierunku satelitów umieszczonych na orbicie niegeostacjonarnej, w zakresach częstotliwości od 27,5 GHz do 29,1 GHz oraz od 29,5 GHz do 30,0 GHz, spełniających zasadnicze wymagania art. 3 ust. 2 dyrektywy 2014/53/UE

11.11.2016Art. 3 ust. 2
ETSIEN 305 550-2 V1.2.1 Kompatybilność elektromagnetyczna i zagadnienia widma radiowego (ERM) - Urządzenia bliskiego zasięgu (SRD) - Urządzenia radiowe przeznaczone do pracy w zakresie od 40 GHz do 246 GHz - Część 2: Zharmonizowana EN zapewniająca spełnienie zasadniczych wymagań zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy R&TTE8.6.2017Art. 3 ust. 2
Niniejsza norma zharmonizowana nie odnosi się do wymogów dotyczących parametrów działania odbiorników i nie stanowi podstawy do domniemania zgodności w odniesieniu do tych parametrów.
(1) ESO: Europejska organizacja normalizacyjna:
- CEN: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel. +32 2 5500811; faks + 32 2 5500819 (http://www.cen.eu)
- CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000, Brussels, tel. +32 2 5196871; faks + 32 2 5196919 (http://www.cenelec.eu)
- ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, tel. +33 492 944200; faks +33 493 654716, (http://www.etsi.eu)

Przypis 1: Data ustania domniemania zgodności jest zasadniczo datą wycofania ("dw") określoną przez europejską organizację normalizacyjną. Zwraca się jednak uwagę użytkowników tych norm na fakt, że w niektórych szczególnych przypadkach data ustania i data domniemania mogą nie być tożsame.

Przypis 2.1: Nowa (lub zmieniona) norma ma taki sam zakres, jak norma zastąpiona. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.2: Zakres nowej normy jest szerszy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

Przypis 2.3: Zakres nowej normy jest węższy od zakresu normy zastąpionej. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej (częściowo) z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które obejmuje zakres nowej normy. Domniemanie zgodności z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii w odniesieniu do produktów lub usług, które nadal obejmuje zakres normy zastąpionej (częściowo), a których nie obejmuje zakres nowej normy, pozostaje bez zmian.

Przypis 3: W przypadku zmian, normą, do której dokonuje się odniesienia jest EN CCCCC:YYYY, z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, oraz nowa przytoczona zmiana. Zastąpiona norma składa się zatem z EN CCCCC:YYYY z wcześniejszymi zmianami, o ile takie miały miejsce, ale nowa przytoczona zmiana nie wchodzi w jej skład. W określonym dniu ustaje domniemanie zgodności normy zastąpionej z wymogami zasadniczymi lub innymi odpowiedniego prawodawstwa Unii.

UWAGA:

- Wszelkie informacje na temat dostępności norm można uzyskać w europejskich organizacjach normalizacyjnych lub w krajowych jednostkach normalizacyjnych, których wykaz jest publikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zgodnie z art. 27 rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 3 .
- Europejskie organizacje normalizacyjne przyjmują normy w języku angielskim (CEN i Cenelec publikują je również w języku francuskim i niemieckim). Następnie krajowe jednostki normalizacyjne tłumaczą tytuły norm na wszystkie pozostałe wymagane języki urzędowe Unii Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za poprawność tytułów zgłoszonych do publikacji w Dzienniku Urzędowym.
- Odniesienia do sprostowań ".../AC:YYYY" publikuje się wyłącznie w celach informacyjnych. Za pomocą sprostowania usuwa się z tekstu normy błędy w druku, błędy językowe lub im podobne, sprostowanie może dotyczyć jednej wersji językowej lub kilku wersji językowych (angielskiej, francuskiej lub niemieckiej) normy przyjętej przez europejską organizację normalizacyjną.
- Publikacja odniesień w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie oznacza, że normy są dostępne we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.
- Niniejszy wykaz zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na podstawie dyrektywy 1999/5/WE i dyrektywy 2014/53/UE. Komisja Europejska zapewnia aktualizację tego wykazu.
- Więcej informacji na temat zharmonizowanych norm i innych norm europejskich można uzyskać na stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

1 Dz.U. L 153 z 22.5.2014, s. 62.
2 Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10.
3 Dz.U. C 338 z 27.9.2014, s. 31.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.