Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.296.39

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 listopada 2005 r.

Komunikat

(2005/C 296/76)

(Dz.U.UE C z dnia 26 listopada 2005 r.)

W dniu 9 listopada 2005 r. Waltraud Hakenberg została mianowana sekretarzem Sądu do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej na sześcioletnią kadencję, zgodnie z art. 3 ust. 4 decyzji Rady z dnia 2 listopada 2004 r. ustanawiającej Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej (2004/752/WE, Euratom) oraz art. 20 i art. 7 regulaminu Sądu Pierwszej Instancji.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.