Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.285.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 21 października 2010 r.

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

(2010/C 285/05)

(Dz.U.UE C z dnia 21 października 2010 r.)

CZĘŚĆ I

Nr pomocyGBER 20/09/R&D
Państwo EFTANorwegia
Organ przyznający pomocFinnmark fylkeskommune Henry Karlsens plass 1

9815 Vadsø

NORWAY

http://www.ffk.no

Nazwa środka pomocyPomoc na działalność rozwojową na rok 2009 na rzecz Hammerfest Næringshage AS
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Decyzja rady okręgu Finnmark

z dnia 25 sierpnia 2009 r.

Pomoc ad hoc xHammerfest Næringshage AS

9600 Hammerfest

NORWAY

Data przyznania pomocyPomoc ad hoc25.8.2009
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory kwalifikujące się do pomocyx
Rodzaj beneficjentaMŚPx
Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu0,2 NOK (w mln)
Instrument pomocy (art. 5)Dotacjax

CZĘŚĆ II

Cele ogólne (lista)Cele (lista)Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w NOKMŚP - premie w %
Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (art. 30-37)Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe (art. 31)Badania podstawowe (art. 31 ust. 2 lit. a))... %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))... %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))2,16 %

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.