Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.41.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 18 lutego 2010 r.

Informacje przekazane przez państwa EFTA, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy aktu, o którym mowa w pkt 1j załącznika XV do Porozumienia EOG (rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych))

(2010/C 41/03)

(Dz.U.UE C z dnia 18 lutego 2010 r.)

Numer pomocyGBER 13/2009/R&D-TRA
Państwo członkowskieRumunia
Numer referencyjny nadany przez państwo członkowskie2008/111257 (numer sprawy IN)
RegionNazwa regionu (NUTS)

Północno-wschodnia Rumunia

Status pomocy regionalnej Artykuł 87 ust. 3 lit. a) Traktatu
Organ przyznający pomocNazwaInnovation Norway
AdresAkersgt 13

0158 Oslo

NORWAY

http://www.norwaygrants.org

Strona internetowa
Nazwa środka pomocyNorweski program współpracy na rzecz wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju w Rumunii
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Rozszerzenie EOG

http://www.efta.int/content/legal-texts/eea-enlargement/EEAEnlargementAgreementmaintextEN.pdf

Rozszerzenie o Rumunię/Bułgarię

http://www.efta.int/content/legal-texts/eea-enlargement/agreement-2007

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocyhttp://www.norwaygrants.org
Pomoc ad hoc - takNazwa beneficjenta

Euromedica SA, Rumunia

Data przyznania pomocyPomoc ad hoc19.3.2009
Sektory gospodarkiPomoc ograniczona do konkretnych sektorów - proszę określić zgodnie z NACE Rev. 2Zrównoważona produkcja
Rodzaj beneficjentaMŚPTak
Duże przedsiębiorstwaNie
Całkowita kwota pomocy ad hoc przy-znanej przedsiębiorstwu1,16 mln EUR
Instrument pomocy (art. 5)DotacjaTak
Zaliczki podlegające zwrotowiTak
Cele ogólneCele

1) Eksperymentalne prace rozwojowe

2) Szkolenia ogólne

Maksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP - premie w %
Eksperymentalne prace rozwojowe (art. 31 ust. 2 lit. c))25 %10 %
Szkolenia ogólne (art. 38 pkt 2)60 %
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.