Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.338.65

Akt nienormatywny
Wersja od: 18 listopada 2011 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 338/03)

(Dz.U.UE C z dnia 18 listopada 2011 r.)

Numer środka pomocy państwaSA.27541 (X 88/09)
Państwo członkowskieBelgia
Numer referencyjny państwa członkowskiegoBE
Nazwa regionu (NUTS)REGION WALLONNE

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocGouvernement wallon, représenté par Monsieur Jean-Claude

MARCOURT, Ministre de l'Economie, de l'Emp

Direction générale Opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la

Recherche

Direction des PME

Monsieur José THOMAS, Directeur

Place de la Wallonie, 1,bât. 3,

5100 Jambes

Tél.: 081/33.42.40

jose.thomas@spw.wallonie.be

http://economie.wallonie.be

Nazwa środka pomocyIncitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)- Décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME.

- Arrêté du GW du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des PME modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2008, (insérant les dispositions nécessaires pour que le régime d'aide soit conforme au règlement 800/2008)

- Arrêté du GW du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement pour la période 2007-2013.

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyModification N 16a/2003

Modification XR 81/2007

Modification N 16b/2003

Czas trwania pomocy31.12.2008-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 135,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia, Pozostałe Podać - Aides aux services de conseil
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc inwestycyjna i pomoc na zatrudnienie dla MŚP (art. 15)--
Pomoc na rzecz MŚP na usługi doradcze (art. 26)--

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3772&rev=3101-3436

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=3834&rev=3163-3436

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.