Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.171.29

Akt nienormatywny
Wersja od: 10 czerwca 2011 r.

Informacje przekazane przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 171/07)

(Dz.U.UE C z dnia 10 czerwca 2011 r.)

Numer środka pomocy państwaSA.32970 (11/X)
Państwo członkowskieEstonia
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Estonia

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocEesti Töötukassa

Lasnamäe 2, 11412 Tallinn, Eesti

www.tootukassa.ee

Nazwa środka pomocyPalgatoetus ja puuetega ja pikaajalise tervisehäirega inimeste töötamise toetamine (2010a)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Sotsiaalministri 10.12.2007 käskkiri nr 225 programm "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2013" punktid 3.2.3 ja 3.2.5.5 tegevused punkt 5.5. Muudetud 1.9.2010 käskkirjaga nr 138.
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocyModification X 60/2010
Czas trwania pomocy1.9.2010-31.12.2010
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 5,09 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychEuroopa Sotsiaalfond - EUR 5,09 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnienie pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji (art. 40)50 %-
Pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych (art. 42)100 %-

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.tootukassa.ee/public/THP_2010-2011_2308.doc

Numer środka pomocy państwaSA.32975 (11/X)
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)LAZIO

Obszary mieszane

Organ przyznający pomocREGIONE LAZIO-Dip.to Programmazione economica e sociale-Direzione regionale Formazione e Lavoro

Via Cristoforo Colombo n.212 - 00147 Roma

www.regione.lazio.it

Nazwa środka pomocyPOR F.S.E. 2007-2013 Obiettivo Competività regionale e Occupazione-Asse I «Adattabilità»- Avviso pubblico integrato per la realizzazione di interventi di ricerca industriale e formazione nel settore aerospaziale.
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Delib. Consiglio Regionale 28 marzo 2007 N.38 «Approvazione del Programma Operativo del FSE Obiettivo 2 Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 della Regione Lazio»; Deter.26/1/2011 n. B0438 «Approvazione dell"Avviso pubblico integrato per la realizzazione di interventi di ricerca industriale e formazione nel settore aerospaziale. Impegno di spesa a creditori diversi EUR 10 000 000 a valere sul POR Lazio FSE 2007-2013 ...» e succ. modif. con Det. 23/3/2011 n. B2290, B.U.R.L. 7/4/2011, n. 13
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy7.4.2011-31.12.2015
Sektor(-y) gospodarkiProdukcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 10,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychPOR F.S.E. 2007-2013 Obiettivo Competività regionale e Occupazione-Asse I «Adattabilità» - EUR 5,00 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)80 %20 %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))80 %20 %
Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)55 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.sirio.regione.lazio.it

http://www.portalavoro.regione.lazio.it

Numer środka pomocy państwaSA.32987 (11/X)
Państwo członkowskieNiderlandy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)WEST-NEDERLAND

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocProvincie Flevoland

Postbus 55

8200 AB LELYSTAD

NEDERLAND

www.flevoland.nl

Nazwa środka pomocyRegeling Technologische Innovatie en Milieu Innovatie 2008-2013 (TMI-regeling 2008-2013)
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nummer C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13.8.2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2) (http://eb.sdu.nl/sduwebdata/op/ SC82961.pdf) en Besluit EFRO programmaperiode 2007-2013 van 3 oktober 2007 (art. 5) (http://eb.sdu.nl/eb/show.do?key= STB11214&type=op)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy7.4.2011-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiPRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
Rodzaj beneficjentaMŚP
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 5,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychVerordening (EG) nr. 1083/2006 (en bijdragetoekenning nummer C(2007) 3949 van de Europese Commissie van 13.8.2007 (art. 4 lid 1b) en Regeling EFRO doelstelling 2 programmaperiode 2007-2013 van 12 november 2007 (art. 2). - EUR 2,17 (in millions)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Badania przemysłowe (art. 31 ust. 2 lit. b))20 %5 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.flevoland.nl/wat-doen-we/europa/programmas-2007-2013/tmi-regeling/

Numer środka pomocy państwaSA.32988 (11/X)
Państwo członkowskieEstonia
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)Estonia

Artykuł 107 ust. 3 lit. a)

Organ przyznający pomocKrediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus Kredek

Hobujaama 4, 10151 Tallinn, Eesti

www.kredex.ee

Nazwa środka pomocyAllutatud laenu finantseerimine
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus (RT I 2003, 18, 96; 2009, 25, 152);

Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seadus (RTI, 22.12.2006, 59, 440)

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13.4.2011. a käskkiri nr 11-0124 "Allutatud laenu programm";

Tingimused allutatud laenu väljastamiseks (allutatud laenu riigiabi abikava)

Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy29.4.2011-31.12.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 6,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Kredyt preferencyjny (z podaniem informacji na temat formy zabezpieczenia)
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowychEuroopa Regionaalarengu Fond - EUR 6,00 (w mln)
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Program pomocy50 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy

http://www.kredex.ee/public/Allutatud_laenu_abikava_kinnitatud_290411.pdf

Numer środka pomocy państwaSA.33011 (11/X)
Państwo członkowskieWłochy
Numer referencyjny państwa członkowskiego-
Nazwa regionu (NUTS)-
Organ przyznający pomocFONDARTIGIANATO - Fondo Artigianato Formazione

Via di Santa Croce in Gerusalemme, 63

00185 Roma

Italia

http://www.fondartigianato.it/index.html

Nazwa środka pomocyINVITO 1o -2011 PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA
- PER LO SVILUPPO TERRITORIALE
- PER SPECIFICHE AREE DI INTERVENTO
- SETTORIALI
- PER AZIONI MIRATE
Krajowa podstawa prawna (odesłanie do właściwego promulgatora krajowego)- Art. 118 della legge 19 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 302 del 29 Dicembre 2000)
- Art. 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (G.U. n. 305 del 31 Dicembre 2002)
- Art. 1, comma 151, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (G.U. n. 306 del 31 Dicembre 2004)
- Art. 13, comma 13, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14 Maggio 2005)
- Delibera del CDA del Fondo del 2 marzo 2011 (G.U. n. 29 del 9 marzo 2011)
Rodzaj środka pomocyProgram pomocy
Zmiany istniejącego środka pomocy-
Czas trwania pomocy9.3.2011-30.6.2013
Sektor(-y) gospodarkiWszystkie sektory gospodarki kwalifikujące się do pomocy
Rodzaj beneficjentaMŚP,duże przedsiębiorstwo
Całkowity planowany roczny budżet programu pomocyEUR 40,00 (w mln)
Przeznaczona na gwarancje-
Instrument pomocy (art. 5)Dotacja bezpośrednia
Odesłanie do decyzji Komisji-
W przypadku współfinansowania z funduszy wspólnotowych-
CeleMaksymalna intensywność pomocy w % lub maksymalna kwota pomocy w walucie krajowejMŚP -w %
Szkolenia specjalistyczne (art. 38 ust. 1)25 %20 %
Szkolenia ogólne (art. 38 ust. 2)60 %20 %

Adres internetowy pełnego tekstu środka pomocy:

http://www.fondartigianato.it/inviti_formazione_1_2011.html

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.